Nieuwsbericht

Inspiratiegids: betere dialoog bij inkoopproces

20 december 2023 | 2 minuten lezen

Begin 2024 verschijnt de inspiratiegids Succesvol partnerschap met dialoog. Basis voor die dialoog is het gezamenlijk belang om maatschappelijke opgaven als bestaanszekerheid, vergrijzing en de groeiende druk op de zorg effectief aan te pakken. De gids is bedoeld voor zowel onze leden als gemeenten. De gids is onderdeel van het project Beter Aanbesteden.

Doel
Het doel van het project (en de inspiratiegids) is om met de dialoog goed partnerschap tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bevorderen, waardoor ze elkaar beter begrijpen en op deze manier samen meer kunnen betekenen voor bewoners en wijken. Meerdere activiteiten vonden plaats in 2023 om dit doel te realiseren.

Lokale dialoogsessies
Sociaal Werk Nederland faciliteerde twee lokale dialoogsessies met gemeenten en lidorganisaties. Aan tafel zaten verschillende gemeenteambtenaren en sociaal werkprofessionals, waaronder de inkoper en beleidsadviseur van de gemeente en de directeur en jongerenwerker van de sociaalwerkorganisatie. In deze sessies stond een casus centraal die op dat moment speelde of ging spelen. Vervolgens gingen we in gesprek over het onderwerp en de rol van sociaal werk daarin. Verschillende instrumenten zoals het kwaliteitslabel en het KPI-model van Sociaal Werk Nederland vormden input voor de dialoog. Deze instrumenten helpen de opdracht concreter te maken en tot afspraken te komen over de impact, de rolverdeling en de kwaliteit van de uitvoering.

Inspiratiebijeenkomst
Op 26 oktober organiseerde Sociaal Werk Nederland samen met stichting RIJK (inkooppartner van gemeenten) een inspiratiebijeenkomst voor sociaal werkorganisaties, gemeenten en andere stakeholders. Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende casussen aan bod, waaronder die van de gemeente Veendam. De gemeente Veendam constateerde dat de wijze waarop de jeugdhulp georganiseerd was niet goed aansloot bij wat jongeren werkelijk meemaken en maakte integrale afspraken met aanbieders over een werkwijze zonder beschikkingen en indicaties. Verder lichtte Sociaal Werk Nederland het kwaliteitslabel en het KPI-model toe en de rol die deze instrumenten kunnen spelen tijdens de dialoog. Na het plenaire gedeelte kropen gemeenten in de huid van de sociaal werkorganisatie en sociaal werkorganisaties in de huid van de gemeente. Dit leverde interessante nieuwe inzichten op voor beide partijen. Zo verwachtte een deelnemer die in de schoenen stond van de gemeente, van de aanbieder om regelmatig op de hoogte gesteld te worden van wat speelt in het werkveld. Daarbij kwam het besef dat hij dat zelf eigenlijk in de praktijk niet doet als aanbieder. Daarnaast concludeerde de gemeente die in de schoenen stond van sociaal werk dat er meer vragen gesteld moeten worden over de kern van de opdracht en wat een gemeente wenst te bereiken.

Meer dialogen
Gedurende het project bleek dat er veel behoefte is aan de dialoog tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en andere stakeholders. De subsidie loopt eind van dit jaar af. Daarentegen willen we ook in 2024 in die behoefte gaan voorzien. Welke vorm dit krijgt, gaan we komende tijd onderzoeken. We streven ernaar om dit begin van het nieuwe jaar bekend te kunnen maken.

In 2022 heeft Sociaal Werk Nederland een subsidie ontvangen vanuit het programma Beter Aanbesteden van PIANOo. Dit programma richt zich op het verbeteren van het inkoopproces en de dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers. Sociaal Werk Nederland zag dit als mooie kans om de dialoog te stimuleren tussen gemeenten en sociaalwerkorganisaties voorafgaand aan, tijdens en na het inkoopproces. de dialoog kunnen gemeenten en sociaalwerkorganisaties gebruik maken van elkaars kennis en expertise. 

Mocht je nog vragen hebben kun je per mail contact opnemen met Edwin Luttik of Eva Bos