De brancheorganisatie voor sociaal werk
Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Onze ruim 450 leden zijn actief in het brede sociaal domein. Het sociaal werk is een cruciaal beroep

Hun missie is om het welzijn van bewoners te verbeteren en toegankelijke effectieve ondersteuning te bieden vanuit de Wmo, Wet Jeugd en Passend Onderwijs. Dat geldt op alle levensterreinen: van armoede, opgroeien en opvoeden tot ouder worden en positieve gezondheid. Sociaal werk draagt bij aan veerkracht van de bewoners én de gehele samenleving: wat kan wél, wat kan beter. Leven in plaats van overleven! 

De lidorganisaties werken met sociaal werkers, vrijwilligers en de bewoners-zelf in buurten voornamelijk in de nulde en eerste lijn. Ze werken lokaal samen met alle mogelijk andere maatschappelijke organisaties en de gemeenten, in het sociaal domein. De vragen en mogelijkheden van de bewoners nemen zij als uitgangspunt van hun ondersteuning en hulp.

Sociaal Werk Nederland ondersteunt de sociaalwerkorganisaties in hun bedrijfsvoering en ondernemerschap; positioneert de branche aan de landelijke tafels van ministeries, politiek en andere brancheorganisaties die met ons lokaal samenwerken in het sociaal domein. 

Het ledenbestand van Sociaal Werk Nederland is zo divers als het leven zelf: van brede ‘allesbieders’ tot organisaties die zich toespitsen op bijvoorbeeld hulpverlening, ouderenwerk of voorschoolse voorzieningen. Sommige organisaties werken voor één gemeente, andere bedienen er meerdere. Ze variëren dan ook sterk in grootte: qua loonsom van minder dan een half miljoen tot meer dan 50 miljoen; qua personeel: van minder dan 5 fte tot meer dan 500fte.
Ook kennis- en adviesorganisaties en landelijke koepels op deze terreinen zijn lid.

Wat doen we?
Kort gezegd: we scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Concreter:

Door en voor leden
Belangrijk zijn interactie en co-creatie met leden. Samen staan we sterk en samen benadrukken we de overstijgende waarde van het sociaal werk. Juist in tijden van krapte en verandering is bundeling noodzakelijk. Leden spelen meer dan vroeger een cruciale rol in die belangenbehartiging door hun vernieuwende werkwijzen over het voetlicht te brengen. Op die manier worden de landelijke belangenbehartiging door Sociaal Werk Nederland en de lokale belangenbehartiging door leden meer met elkaar verbonden.

Sociaal Werk Nederland als werkorganisatie
In vergelijking met zusterorganisaties is Sociaal Werk Nederland een kleine, platte organisatie. Daardoor kunnen we tijdig en flexibel inspelen op veranderingen. Het bureau heeft 13,8 fte in de vaste bezetting. Naast dit basisteam is er afhankelijk van (tijdelijke) projecten en pluspakketten, extra formatie in de flexibele schil.

Lidmaatschap
Wilt u meer weten over het lidmaatschap van Sociaal Werk Nederland? Op de lidmaatschapspagina leest u alles over de verschillende opties en aantrekkelijke voordelen van een lidmaatschap.

Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten