Nieuwsbericht

300 miljoen rijkssteun voor compensatie (energie)kosten

23 november 2022 | 2 minuten lezen

Veel van onze leden zien zich geconfronteerd met sterk gestegen energierekeningen, bijvoorbeeld voor de stookkosten van buurthuizen en wijkcentra. Tegelijkertijd is het, met de winter voor de deur, belangrijker dan ooit dat we mensen dichtbij huis een warme plek blijven bieden. Voor sociaalwerkorganisaties die wijkaccommodaties exploiteren is er goed nieuws: gemeenten en provincies krijgen vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor de hoge (energie)kosten. Dit is door het ministerie van Financiën bekendgemaakt in de Najaarsnota 2022. De Najaarsnota presenteert de laatste stand van zaken op de begroting van 2022 en geeft een actualisatie sinds de Miljoenennota. Dit keer wordt ook deels vooruitgeblikt op het volgende voorjaar.

Vrij te besteden middelen
Het gaat bij deze prijsbijstelling jaarlijks in totaal om ongeveer 300 miljoen euro voor de periode 2023-2025. Voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot circa 400 miljoen euro. De middelen komen terecht in het gemeentefonds en het provinciefonds en zijn daardoor vrij te besteden. Gemeenten en provincies kunnen voor het jaar 2023 zelf keuzes maken om lokaal aanvullende maatregelen te nemen waar dat nodig blijkt. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) licht toe: “Met deze middelen hebben gemeenten en provincies de mogelijkheid om voorzieningen met een maatschappelijke functie extra te ondersteunen als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan buurt- en dorpshuizen die te maken hebben gekregen met hoge energiekosten. Het is aan gemeenten en provincies aan welke maatschappelijke voorzieningen ze dit geld willen besteden.”

Als Sociaal Werk Nederland zijn we verheugd met deze toezegging: wij maken ons al geruime tijd hard voor energiecompensatie voor onze leden, onder meer vanuit bestuur MKB-Nederland. We vinden in deze lobby ook LSA bewoners en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) aan onze zijde.

In gesprek met gemeenten
Veel sociaalwerkorganisaties zijn in gesprek met gemeenten over ondersteuning. We zien dat sommige gemeenten zelf al financiële steun bieden, maar de meesten zijn nog terughoudend en wachten op maatregelen vanuit de rijksoverheid. Nu die steun is toegezegd, moedigen we onze leden aan om het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld overbrugging tot de extra middelen in het voorjaar van 2023 beschikbaar komen.

Lees ook het bericht op de website van het ministerie van BZK: 300 miljoen voor compensatie hoge kosten voor gemeenten en provincies.

Wil je bewoners een warme plek bieden? Doe mee aan de actie Warme kamers van het Leger des Heils.

Bekijk ook onze eerdere nieuwsberichten Maatschappelijke ‘kleinverbruikers’ vallen onder prijsplafond energie (27-10), ‘Compensatie of niet, buurthuizen blijven open’ (19-10) en Stand van zaken energiecompensatie sociaalwerkorganisaties (10-10).


Foto: Patershof in Oosterhout, via ministerie van BZK