Nieuwsbericht

150 miljoen IZA-middelen toegekend aan samenwerkingsregio’s

19 juli 2023 | 2 minuten lezen

De regeling voor de specifieke uitkering (SPUK) bestemd voor de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) over de jaren 2023–2026, is gepubliceerd in de Staatscourant. Er komt jaarlijks 150 miljoen euro beschikbaar die wordt verdeeld over de 42 samenwerkingsregio’s.

Beheer en besteding middelen
Er zijn 31 zorgkantoorregio's in Nederland. Zij vormen het uitgangspunt waarop de 42 IZA samenwerkingsregio's zijn gebaseerd. Van elke samenwerkingsregio is één gemeente mandaathouder: deze gemeente ontvangt en beheert de middelen. Het geld kan worden ingezet ten behoeve van de IZA-doelen, zoals het opstellen van een regiobeeld, een regioplan en een mandaatstructuur. Zo kunnen deze middelen dus ook aangewend worden om sociaal werk te financieren, bijvoorbeeld rond ‘preventie’ en het versterken van de sociale basis, aanpak gezondheidsverschillen, ketenaanpakken, Welzijn op Recept, samenwerking met de ggz, reablement en andere vormen van samenwerking met de eerstelijn, actieve bewoners in de sociale basis, etcetera. Sociaal Werk Nederland zal hier landelijk een rol in nemen.

Werkwijze voor 2023 en daarna
Voor het jaar 2023 krijgt de mandaathouder de uitkering uiterlijk 30 september a.s. automatisch op de rekening. Deze uitkering wordt ambtshalve verleend en mag worden aangewend voor bestedingen in heel 2023. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 moet de mandaathouder de aanvraag doen tussen 15 november en 31 december 2023, mede namens de andere gemeenten in de samenwerkingsregio. Dit moet via een vastgesteld formulier met daarbij een begroting, een regioplan en een beschrijving van de regionale mandaatstructuur. De mandaathouder legt uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar verantwoording af over de besteding van de volledige SPUK. Hiervoor moeten de overige gemeenten in de samenwerkingsregio voor hun activiteiten de vereiste verantwoordingsinformatie aan de mandaathouder sturen.

Over het Integraal Zorg Akkoord
In het IZA is afgesproken dat voor gemeenten structureel jaarlijks maximaal 150 miljoen euro beschikbaar komt. In de periode van 2023 tot en met 2026 gebeurt dat met een specifieke uitkering (SPUK). In bijlage 2 van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ('Werkagenda VNG bij het Integraal Zorgakkoord’) is uitgewerkt op welke wijze de gemeenten zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van het IZA.  

Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Marcel Mathijssen.

Kijk voor de laatste informatie op de themapagina’s van de landelijke zorgakkoorden en het IZA.