Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Meerwaarde sociaal werk bij transitie van medisch naar sociaal

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) heeft als doel de ondersteuning en zorg beter te laten aansluiten op de behoeften van mensen en om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Met het IZA is een brede beweging ingezet naar passende zorg, onder andere door samenwerking in de regio en met een focus op gezondheid in plaats van ziekte. Vanuit het akkoord kunnen gemeenten en partners vanuit zorg en sociaal werk lokaal en regionaal werk maken van preventie en gezondheid, in de brede zin van het woord.

Kansrijke interventies
Met verschillende interventies kan sociaal werk bijdragen aan de beoogde integrale zorg en ondersteuning. Enkele voorbeelden:

 1. Integrale benadering van complexe problemen: sociaal werkers kunnen bijdragen aan een integrale aanpak van complexe problemen door samen te werken met verschillende zorgverleners en expertise te delen. Zo kunnen sociaal werkers betrokken worden bij de zorg voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes of COPD, waarbij naast medische zorg ook aandacht nodig is voor sociaal-maatschappelijke factoren zoals armoede, eenzaamheid en isolement.
 2. Co-creatie en samenwerking met patiënten: sociaal werkers kunnen samenwerken met patiënten en cliënten om hun zorg- en ondersteuningsbehoeften beter te begrijpen en daarop in te spelen. Bijvoorbeeld door participatieve ontwikkeling van zorgplannen waarin ook sociale en maatschappelijke factoren worden meegenomen.
 3. Empowerment en eigen regie: sociaal werkers kunnen patiënten en cliënten ondersteunen bij het versterken van hun eigen regie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en welzijn. Denk aan het aanleren van vaardigheden en kennis om beter om te gaan met de gevolgen van een chronische ziekte of het versterken van hun sociale netwerk.
 4. Preventie en vroegsignalering: sociaal werkers kunnen als geen ander bijdragen aan preventie en vroegsignalering van gezondheidsproblemen en sociaal-maatschappelijke problemen. Zoals de tijdige signalering en ondersteuning van kwetsbare ouderen om hun zelfredzaamheid en participatie te bevorderen.
 5. Ondersteuning van mantelzorgers: sociaal werkers kunnen mantelzorgers ondersteunen bij het verlichten van hun belasting en het versterken van hun vaardigheden en kennis. Zoals het bieden van respijtzorg, informatie en advies, en het versterken van hun sociale netwerk.

Kortom, er zijn verschillende kansrijke interventies in het sociaal werk die kunnen bijdragen aan een geïntegreerde zorg en welzijn in het kader van het IZA. Het gaat hierbij onder meer om een integrale aanpak van complexe problemen, co-creatie en samenwerking met patiënten, empowerment en eigen regie, preventie en vroegsignalering en ondersteuning van mantelzorgers.

Uitvoering werkagenda IZA
Na de ondertekening van het IZA in 2022 door zorgpartijen, zorgverzekeraars en de VNG, is gestart met de uitvoering van de werkagenda. Voor de verschillende onderdelen van de werkagenda zijn zogenaamde ‘thematafels’ ingesteld, waar de betrokken partijen de afspraken verder uitwerken en vorm geven aan de uitvoering.

Samenwerking huisarts, ggz en sociaal domein
Als Sociaal Werk Nederland sluiten wij onder meer aan bij de IZA-thematafel die gaat over de samenwerking tussen huisarts, ggz en sociaal domein. Samen met de VNG vertegenwoordigen wij hier het sociaal domein. Wij zitten in de zogenoemde ‘buitenring’ en hebben daarmee geen beslissingsbevoegdheid, maar wel de mogelijkheid om onze visie, ideeën en feedback te delen. De VNG zit in de binnenring, de overige leden komen uit de zorg. Vanuit deze thematafel zijn de volgende zes werkgroepen ingericht:

 1. Landelijk dekkend netwerk laagdrempelige steunpunten
 2. Mentale gezondheidscentra/verkennend gesprek
 3. E-communities
 4. Bekostiging verkennend gesprek
 5. Regionale wachtlijsten
 6. 24/7 bereikbaarheid

Sociaal Werk Nederland neemt direct deel aan werkgroepen 1, 2 en 3 en wij worden bij de andere drie werkgroepen geïnformeerd en kunnen input leveren. Zo kunnen we, op basis van inbreng door onze leden, maximale invloed uitoefenen.

Beoordelingskader voor transformatiegelden
Begin 2023 zijn het beoordelingskader en de criteria voor de regiobeelden en regioplannen vanuit IZA gepubliceerd om in aanmerking te komen voor de transformatiegelden. Van de 2,8 miljard euro aan transformatiegelden is de helft (1,4 miljard euro) geoormerkt beschikbaar voor specifieke zorgsectoren zoals medisch-specialistische zorg, ggz, wijkverpleging en huisartsenzorg. De overige helft is bedoeld voor alle partijen met plannen die bijdragen aan de doelstellingen van het IZA - hiertoe behoren ook partijen uit het sociaal domein, dus ook sociaal werk. De gelden worden toegekend aan plannen voor impactvolle transformaties. De twee grootste zorgverzekeraars in een regio krijgen samen met een centrumgemeente in die regio de opdracht de regiobeelden tot stand te brengen en de transformatiemiddelen voor de regio aan te vragen. Positionering richting gemeente(n) vanuit de kennis en meerwaarde die jij levert als sociaalwerkorganisatie om de gezondheid en het welzijn van bewoners te stimuleren, is juist nu van groot belang, vanwege de sleutelpositie die gemeenten innemen in de verdeling van gelden. Lees ook deze verhelderende presentatie van adviesbureau Berenschot (maart 2023).

Toegankelijkheid en wachttijden GGZ
Daarnaast is Sociaal Werk Nederland lid van de Stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden GGZ. Hier speelt onder meer de regiomonitor naar de domein-overstijgende samenwerking in de regio tussen sociaal werk, huisartsen en GGZ een rol. Binnenkort volgt hierover bestuurlijk topoverleg bij het ministerie van VWS. In de komende maanden gaan wij in gesprek met de partners in drie regio’s om samen te ontdekken wat de succesfactoren en ontwikkelpunten zijn op basis van deze regiomonitor.

Meerwaarde sociaal werk
Er zijn ook diverse contacten met koepelorganisaties in de gezondheidszorg, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en individuele zorgverzekeraars waarin we merken dat de meerwaarde van het sociaal werk in de gewenste normalisering bij medische en psychische problemen bij bewoners steeds beter wordt (h)erkend. Tellen en vertellen van goede voorbeelden uit de praktijk over onze rol als intermediair richting wijkbewoners en lokale partners, blijkt steeds opnieuw van belang te zijn. Zorgpartners en de landelijke overheid blijven nog iedere keer positief verrast door het prachtige werk wat sociaal werkers doen en de resultaten die daarmee worden behaald. Ons streven is dat het kwartje uiteindelijk bij iedereen valt en de rol van sociaal werk in een integraal zorgakkoord vanzelfsprekend is.

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Mathijssen of Truus van Tiggelen.

Lees/bekijk ook: