Nieuwsbericht

VWS stelt 7,5 miljoen beschikbaar voor onderzoek sociaal werk

27 april 2023 | 1 minuut lezen

Het ministerie van VWS stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar in de periode 2023-2027 voor onderzoek naar het sociaal werk. Dat is het resultaat van een tweejarig traject, de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk, waaraan ook Sociaal Werk Nederland heeft meegewerkt. Vanuit het ministerie wordt nu de opdrachtbrief aan ZonMw verstuurd, die het stimuleringsprogramma gaat uitvoeren. ZonMw stelt vervolgens een programmacommissie samen en maakt een programmatekst waaruit 'calls' volgen voor onderzoek (kennisontwikkeling) en initiatieven om kennisbenutting te versterken.

Sociaal werk versterkt
Het nieuwe onderzoek moet de branche sociaal werk structureel versterken. De kennis die wordt opgeleverd moet echt ten dienste staan van de sociaalwerkpraktijk. Dit vraagt ook om verschillende typen onderzoek die bijdragen aan de implementatie van kennis in praktijkontwikkeling en die ruimte bieden aan alle kennisbronnen. Denk bijvoorbeeld aan participatief actieonderzoek of ontwerpgericht onderzoek.

Kennissyntheses
Om beter inzicht te krijgen in welke kennis er al is en wat nog ontbreekt, worden vier kennissyntheses (literatuurstudies) afgerond, op basis van vier inhoudelijke pijlers: bevorderen van sociale samenhang, inclusie, versterken van het gewone leven en de stem van de burger/inwoner laten doorklinken. Die vier pijlers vormen in feite de basis van het sociaal werk. Hoe meer er duidelijk is wat nodig is om die pijlers te versterken, des te scherper kunnen de vragen en opdrachten worden geformuleerd voor bijvoorbeeld het onderwijs, onderzoek, werkgevers en sociaal werkers om het sociaal werk te versterken. Dat geldt ook voor kennisinstituten zoals Movisie, als het gaat om de verspreiding en vindbaarheid van kennis en de wijze waarop kennis wordt aangeboden. Concreet kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het ontwikkelen van richtlijnen voor bepaalde thema's en maatschappelijke problemen.

Het Stimuleringsprogramma stelt sociaal werkers in staat hun kennisbasis helder te omschrijven, te verstevigen en te vernieuwen

Maartje Roelofs, directeur Maatschappelijke ondersteuning bij het ministerie van VWS, in reactie op het Stimuleringsprogramma sociaal werk: "Sociaal werkers zijn essentieel om zorg en ondersteuning goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, maar hun deskundigheid is voor buitenstaanders vaak ongrijpbaar. Het Stimuleringsprogramma stelt hen in staat hun kennisbasis helder te omschrijven, te verstevigen en te vernieuwen. Het is daarmee ook een investering in de effectiviteit van hun werk en in de aantrekkelijkheid van hun onmisbare beroep. En die is harder nodig dan ooit!"

Lees het interview met Erna Hooghiemstra (lector sociale innovatie, Hogeschool Rotterdam) en Mariël van Pelt, lector sociale veerkracht, Fontys Hogeschool) op de website van Movisie.