Drop In

Drop In

Sinds voorjaar 2023 loopt het 3-jarige project Drop In. De ambitie van dit grootschalige project is om de rol en bijdrage van het professionele jongerenwerk aan criminaliteitspreventie en ondermijning inzichtelijk te maken en te versterken. Voor leden van Sociaal Werk Nederland helpen de uitkomsten om de kwaliteit en effectiviteit van het jongerenwerk gericht op criminaliteitspreventie te bevorderen en om het jongerenwerk stevig op de kaart te zetten. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en het ministerie van J&V. 
 

 

Project Drop In
Hoewel er in ons land al jarenlang sprake is van een afname van de jeugdcriminaliteit, zijn er grote zorgen over jonge veelplegers die maar blijven doorgaan met criminele activiteiten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze jongeren afzien van hun criminele activiteiten? En hoe kunnen we voorkomen dat meer jongeren tot deze groep gaan behoren? (Weijers, 2022). Het landelijke overheidsprogramma Preventie met Gezag heeft als doel om de voedingsbodem voor criminaliteit weg te nemen. Ook wil het zorgen dat jongeren weerbaar worden gemaakt tegen criminaliteit of daarin niet verder afglijden.

Vanuit dit landelijke programma is Sociaal Werk Nederland in 2023 gestart met het 3-jarige project Drop In. De ambitie van dit grootschalige project is om de rol en bijdrage van het professionele jongerenwerk aan criminaliteitspreventie en ondermijning inzichtelijk te maken en te versterken.

Het professionele jongerenwerk heeft als maatschappelijke opdracht om jongeren te ondersteunen in hun groei naar volwassenheid en o.a. te voorkomen dat ze in aanraking komen met criminele activiteiten. Jongerenwerkers doen dit samen met partners zoals politie, hulpverlening, onderwijs en gemeenten. Hoewel er in het land goede voorbeelden bestaan van hoe het jongerenwerk invulling geeft aan deze opdracht, is er ook nog veel te leren over hoe het jongerenwerk haar rol en bijdrage aan criminaliteitspreventie invult en kan versterken.

Regionale onderzoekswerkplaatsen
Voor deze projectambitie zijn drie regionale onderzoekswerkplaatsen gevormd;  in Twente, Limburg en Noord Holland.  Vanuit deze werkplaatsen nemen ervaren jongerenwerkers van verschillende sociaalwerkorganisaties hun handelen gericht op criminaliteitspreventie onder de loep. Hierbij betrekken zij jongeren en belangrijke samenwerkingspartners zoals politie, HALT, jeugdboa’s en jeugdzorg.  

In iedere regio is een lectoraat vanuit een hogeschool betrokken. Onderzoekers vanuit deze lectoraten werken samen met jongerenwerkers en jongeren om inzichten te verzamelen over de rol en bijdrage van het jongerenwerk in criminaliteitspreventie. De onderzoekers vanuit de drie lectoraten vergelijken hun onderzoeksbevindingen in de afzonderlijke regio’s om deze vervolgens te bundelen. Tijdens het onderzoek trekken alle partijen continu gezamenlijk op. Door deze gezamenlijke aanpak werken we niet alleen richting een eindproduct maar kunnen bevindingen direct worden meegenomen in de praktijk ten behoeve van de kwaliteit van het jongerenwerk.

Vragen waarop we antwoorden zoeken via het onderzoek zijn o.a.:

 • Welke rol hebben jongerenwerkers in criminaliteitspreventie?
 • Hoe geven ze hier in praktijk invulling aan en hoe werken ze hierin samen met partners?
 • Hoe wordt hun inzet ervaren door jongeren, hun omgeving en stakeholders? 
 • Hoe kunnen jongerenwerkers hun aanpak gericht op criminaliteitspreventie verder versterken?
 • En onder welke omstandigheden?


Resultaten voortkomend uit het onderzoek worden gepresenteerd in toegankelijke producten voor beleid, praktijk en onderwijs. Om de kwaliteit van het onderzoek te borgen is een wetenschappelijke adviesraad samengesteld waarin een vijftal experts deelnemen op terrein van jeugd, criminaliteit en sociaal werk.

Beroepsonderwijs Sociaal Werk
Een ambitie is ook om de opleidingen Sociaal Werk (mbo/hbo) in de regio’s te betrekken om zo studenten betekenisvolle leerplekken te kunnen bieden en een nieuwe generatie professionals te kunnen voorzien van de up to date kennis, voortkomend uit het project. Goed opgeleide jongerenwerkers zijn immers hard nodig in de nabije toekomst. Door op regionaal niveau praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs te verbinden beogen we bij te dragen aan duurzame kennisinfrastructuren rondom dit thema. Vanuit praktijk ook bevindingen richting onderwijs waardoor ze elkaar continu blijven versterken.

Kennisuitwisseling
Naast kennisontwikkeling in de drie regionale werkplaatsen organiseert  Sociaal Werk Nederland kennisuitwisseling op drie manieren.

 1. Sociaal Werk Nederland organiseert regelmatig vanuit een landelijk kennisnetwerk online en offline bijeenkomsten voor medewerkers van jongerenwerkorganisaties. Zij kunnen hierbinnen kennis uitwisselen over hun ervaringen op het thema criminaliteitspreventie. Jongerenwerkorganisaties die actief zijn in de 27 gemeenten geselecteerd vanuit het landelijke overheidsprogramma Preventie met Gezag zijn hierin vertegenwoordigd.
 2. Ten tweede brengen we stakeholders van het jongerenwerk, zoals jeugdreclassering, politie en HALT regelmatig bij elkaar voor afstemming en uitwisseling. Dit zorgt niet alleen voor regionale kennisdeling maar ook landelijke uitwisseling op verschillende thema’ s, denk aan samenwerking in de keten van zorg en veiligheid.
 3. Tot slot organiseren we binnen het project een studiereis voor internationale uitwisseling op het thema. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met Erasmus + en de Europese Youth Work Agenda.

Betrokken partners
In het de uitvoering van het project wordt samengewerkt met de verschillende sociaalwerkorganisaties. Verder wordt voor het onderzoek samengewerkt met:

 • Saxion Hogeschool, Lectoraat Social Work
 • Hogeschool Zuyd, lectoraat Sociale Integratie
 • Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot en Bijzonder lectoraat Forensische jeugdzorg

Financiering
Het project wordt gefinancierd met subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer weten?
Neem contact op met Jolanda Sonneveld, senior projectmanager.

06-21156083, sonneveld@sociaalwerk.nl