Drop In

Voorjaar 2023 is Sociaal Werk Nederland gestart met het 3-jarige project Drop In. De ambitie van dit grootschalige project is om de rol en bijdrage van het professionele jongerenwerk aan criminaliteitspreventie en ondermijning inzichtelijk te maken en te versterken. Voor leden van Sociaal Werk Nederland helpen de uitkomsten om de kwaliteit en effectiviteit van het jongerenwerk gericht op criminaliteitspreventie te bevorderen en om het jongerenwerk stevig op de kaart te zetten. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en het ministerie van J&V. 

Rol van jongerenwerk in criminaliteitspreventie 
Het jongerenwerk heeft als maatschappelijke opdracht om jongeren te ondersteunen in hun groei naar volwassenheid en o.a. te voorkomen dat ze in aanraking komen met criminele activiteiten. Jongerenwerkers doen dit samen met partners zoals politie, hulpverlening, onderwijs en gemeenten. Hoewel er in het land goede voorbeelden bestaan van hoe het jongerenwerk invulling geeft aan deze opdracht, is er ook nog veel te leren over hoe het jongerenwerk haar rol en bijdrage aan criminaliteitspreventie invult en kan versterken.

Regionale werkplaatsen 
Om antwoorden te krijgen op deze vragen bouwt Sociaal Werk Nederland momenteel aan drie regionale werkplaatsen verdeeld over Nederland. Vanuit deze werkplaatsen zullen ervaren jongerenwerkers in afstemming met jongeren en hun stakeholders hun interventies gericht op criminaliteitspreventie onder de loep nemen en doorontwikkelen op basis van bestaande kennis. In het najaar van 2023 zal bekend zijn in welke regios Drop In van start gaat. 

Praktijkgericht onderzoek  
We willen in de regio’s samenwerken met onderzoekers om zo enerzijds handelingsperspectieven van jongerenwerkers gericht op criminaliteitspreventie te onderbouwen en te versterken. Anderzijds om inzichten op te doen over wat werkt voor wie in welke omstandigheden. Met deze inzichten streven we ernaar om de rol, zichtbaarheid en positie van het jongerenwerk in criminaliteitspreventie te versterken. Vragen waarop we antwoorden zoeken via het onderzoek zijn o.a.: welke rol hebben jongerenwerkers in criminaliteitspreventie? Hoe geven ze hier in de praktijk invulling aan en hoe werken ze hierin samen met partners? Hoe wordt hun inzet ervaren door jongeren, hun omgeving en stakeholders? Hoe kunnen jongerenwerkers hun aanpak gericht op criminaliteitspreventie verder versterken? En onder welke omstandigheden? Resultaten voortkomend uit het onderzoek worden gepresenteerd in toegankelijke producten voor beleid, praktijk en onderwijs. Om de kwaliteit van het onderzoek binnen dit project te borgen is een wetenschappelijke adviesraad samengesteld.

Beroepsonderwijs Sociaal Werk 
Een ambitie is ook om de opleidingen Sociaal Werk (mbo/hbo) in de regio’s te betrekken om zo studenten betekenisvolle leerplekken te kunnen bieden en een nieuwe generatie professionals te kunnen voorzien van de up-to-date kennis, voortkomend uit het project. Goed opgeleide jongerenwerkers zijn immers hard nodig in de nabije toekomst. Door op regionaal niveau praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs te verbinden beogen we bij te dragen aan duurzame kennisinfrastructuren rondom dit thema.  

Kennisuitwisseling  
Naast kennisontwikkeling in de drie regionale werkplaatsen organiseert Sociaal Werk Nederland kennisuitwisseling op drie manieren. Zo organiseren we regelmatig vanuit een landelijk kennisnetwerk online en offline bijeenkomsten voor medewerkers van jongerenwerkorganisaties om kennis te delen over het thema jeugdcriminaliteit. Leden van Sociaal Werk Nederland zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit kennisnetwerk. Daarnaast brengen we stakeholders van het jongerenwerk, zoals jeugdreclassering, politie en HALT regelmatig bij elkaar voor afstemming en uitwisseling. Tot slot organiseren we een studiereis voor internationale uitwisseling over dit thema.  

Het project wordt gefinancierd met subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het project is onderdeel van het landelijke programma Preventie met gezag.  

Meer weten? Neem contact op met Jolanda Sonneveld, senior projectmanager, via sonneveld@sociaalwerk.nl