Samenwerken in de wijk

Onze samenleving is individualistischer geworden. Traditionele gemeenschappen vanuit bijvoorbeeld de kerk, familie en buurt zijn grotendeels verdwenen. Veel mensen hebben het druk met hun eigen leven en zorgen, en hebben wat minder oog voor elkaar. Sociaal werk draagt bij aan de sociale verbinding in wijken en buurten. Bijvoorbeeld door laagdrempelige ontmoetingsplekken te creëren waar buurtbewoners elkaar met collectieve activiteiten weer vinden, waar nodig aangevuld met individuele ondersteuning zoals hulp bij schulden. 

Hechte gemeenschappen waarin mensen elkaar kennen en steun kunnen bieden, kunnen bijdragen aan de gewenste normalisering bij medische en psychische problemen bij bewoners. Een bezoek aan de huisarts of ggz waaraan geen medische oorzaak ten grondslag ligt, kan zo worden voorkomen, uitgesteld of leiden tot de inzet van minder kostbare vormen van (in)formele zorg en ondersteuning. Onder meer via concepten als Welzijn op Recept.

Hiervoor is een transformatie nodig in de manier van kijken, denken en doen van (landelijke) partijen in wonen, zorg en welzijn. Het vraagt tijd om elkaar beter te leren kennen, respect voor elkaars deskundigheid, en lef om samen te zoeken naar mogelijkheden die nog niet standaard geregeld zijn. Door het netwerk van sociaalwerkorganisaties te versterken, kunnen we continu van en met elkaar leren. Doel is vanuit onze sector bij te dragen aan de gezamenlijke opgave met diverse partners in wonen, zorg en welzijn, waarbij de vitaliteit en veerkracht van de bewoner en de gemeenschap centraal staan.

Neem voor meer informatie contact op met Truus van Tiggelen. 

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Visie eerstelijnszorg 2030: naar hechte wijkverbanden

De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen....

Nieuws |

Oproep: maak domeinoverstijgende wijkaanpak mogelijk

De zorg voor kwetsbare mensen kan het beste worden georganiseerd op wijkniveau. Een goede combinatie van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen...

Nieuws |

Manifest: Elk kind en elke jongere een goede start

Jeugdzorg Nederland heeft samen met Sociaal Werk Nederland, de Nederlandse ggz, de VO-raad, PO-raad, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland,...

Nieuws |

De waarde van het sociaal domein: investeren vereist

Hoe komen we tot een gezonde en rechtvaardige samenleving waarin iedereen beschikt over voldoende inkomen en huisvesting, mee kan doen naar...

Nieuws |

Oproep aan nieuw kabinet voor gelijke kansen op gezondheid

Samen met ruim vijftig partijen waaronder Sociaal Werk Nederland, dringt artsenfederatie KNMG er bij het aanstaande kabinet op aan om het...

Nieuws |

Schrijf je in voor de leergang Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw staat weer volop in de belangstelling. Er is veel vraag naar mensen die met en vanuit (buurt)gemeenschappen kunnen werken,...

Nieuws |

Meld je aan: inspiratiemiddag Mentale gezondheidsnetwerken

Onlangs informeerden we je over de Mentale gezondheidsnetwerken die in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) worden ontwikkeld. Op...

Nieuws |

Congres Thuis in de wijk: Van woonzorgvisie naar werk in uitvoering

Er ligt een uitdagende klus op ons te wachten: bouwen aan innovatieve woonvormen en toegankelijke buurten waar mensen samen prettig oud kunnen...

Nieuws |

Feedback gevraagd op visie eerstelijnszorg 2030

Op woensdag 13 december jl. is de Tweede Kamer door minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geïnformeerd over de...

Nieuws |

Kwart miljard voor langdurige inzet in kwetsbare gebieden

Voor de komende twee jaar is er een bedrag van ongeveer 256 miljoen euro beschikbaar gesteld via de regeling 'Kansrijke wijk' voor de twintig...