Nieuwsbericht

Aanpak ouderenmishandeling: stand van zaken

Nienke Kuyvenhoven
24 mei 2018 | 1 minuut lezen

Sinds 2011 krijgt de aanpak van ouderenmishandeling een extra impuls via het Actieplan Ouderen in veilige handen. Er is hard gewerkt om het thema op de agenda te krijgen en te houden, om professionals en omstanders bewust te maken van het probleem en om hun de tools te geven om bij te dragen aan een effectieve aanpak daarvan. De afgelopen jaren is er aan de aanpak gewerkt en het onderwerp maakt inmiddels standaard deel uit van de definitie van huiselijk geweld.

Onderzoek stand van zaken
De afgelopen anderhalf jaar heeft bureau Radar in opdracht van het ministerie van VWS  onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling. Er is specifiek gekeken waar zich in de aanpak handelingsverlegenheid voordoet en waar die door wordt veroorzaakt. En in de tweede helft van 2017 is in kaart ge-bracht wat de stand van zaken is in beleid, organisatie en uitvoering vanuit het perspectief van gemeenten. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn besproken met professionals, beleidsmakers, informele zorgverleners en ouderen zelf. Ook Sociaal Werk Nederland is betrokken. Dat heeft geleid tot een aantal belangrijke aanbevelingen voor het vervolg.

Aandachtspunten
Want hoewel er stevig is geïnvesteerd in de aanpak, zijn we er nog niet. Er is op cruciale punten handelingsverlegenheid, nog niet alle relevante partijen kennen en nemen hun rol in de aanpak, en  na een incidentele opleving is de aandacht voor het thema weer wat weg geebt. In het stadium van agendavorming, ontwikkeling en implementatie van de aanpak is permanente aandacht nodig. De aanvankelijke projectmatige aanpak van het onderwerp is lang niet overal omgezet in structurele inzet. Ook hebben de decentralisaties en de Veilig Thuisvorming de aandacht weggetrokken naar andere thema’s en ontwikkelingen.

Er is een stevige basis waarop kan worden voortgebouwd en het is nu zaak om aandacht voor deze problematiek structureel te borgen in beleid, organisatie en uitvoering.