Nieuwsbericht

Visie eerstelijnszorg 2030: naar hechte wijkverbanden

31 januari 2024 | 3 minuten lezen

De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Dat is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die gisteren is vastgesteld en waarover minister Helder (VWS) de Tweede Kamer heeft geïnformeerd. De visie is opgesteld voor en door partijen uit het veld, waaronder Sociaal Werk Nederland.

Met de visie nemen de partijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen. Ze werken krachtig samen aan het vernieuwen van de eerstelijnszorg en versterken de organisatie ervan. De komende jaren wordt ingezet op zes doelen die in de visie verder zijn uitgewerkt.

In 2030:

  1. is de ontstane ongewenste druk op de eerstelijnszorg substantieel teruggedrongen.
  2. zijn patiënten beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.
  3. wordt meer dan nu passende eerstelijnszorg geboden met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar mogelijk digitaal ondersteund.
  4. wordt binnen de eerstelijnszorg capaciteit beter benut en waar nodig worden taken optimaler georganiseerd.
  5. wordt er binnen de eerste lijn in de wijk hecht samengewerkt tussen professionals zodat er proactief kan worden ingespeeld op de gezondheidsproblemen en knelpunten in het aanbod van zorg en welzijn in een wijk.
  6. is de eerstelijnszorg in de regio aanspreekbaar; is de samenwerking met partijen in het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg en langdurige zorg op een niveau dat bijdraagt aan het oplossen van problemen in de hele keten; en is in de eerstelijnzorg 24/7 de infrastructuur in de acute zorgketen voor crisissituaties goed afgestemd en verbeterd.

Om krachtig te kunnen vernieuwen is een sterkere organisatie van de eerste lijn nodig, waarbij samenwerking en contractering meer dan nu gebaseerd zijn op continuïteit, wederzijds vertrouwen en een perspectief op de langere termijn. Concreet betekent dit dat professionals in 2030 in de wijk of in het dorp in hechte wijkverbanden samenwerken. Kernspelers zijn in elk geval huisarts, wijkverpleegkundige en de ‘sociaal domein professional’ waaronder sociaal werk. Zij hebben korte lijnen, kunnen inspelen op de specifieke behoefte van burgers en samen werken aan vernieuwing en preventie. Ook is er in 2030 in elke regio een eerstelijnssamenwerkingsverband actief, dat de diverse disciplines van de eerstelijnszorg vertegenwoordigt en ontzorgt. Via dit verband worden duurzame afspraken gemaakt met verzekeraars, gemeenten en andere zorgdomeinen over de organisatie, infrastructuur en activiteiten die nodig zijn om de eerstelijnszorg duurzaam toegankelijk te houden en te versterken.

Aandachtspunten vanuit Sociaal Werk Nederland
Vanuit onze achterbanconsultatie is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die we in onze feedback op de visie eerstelijnszorg 2030 hebben teruggegeven. Zo vragen wij aandacht voor een gelijkwaardige positie van sociaal werk bij de nog in te richten governance en de borging. Ook hechten wij aan lokale ruimte en vrijheid in de inrichting van het hechte wijkverband met betrokken partners. Ten slotte zijn er vragen rond de financiering, omdat onze leden vanuit Welzijn op Recept al de ervaring hebben dat niet alle patiënten die worden doorverwezen door huisarts of eerstelijns al in zicht waren bij sociaal werk. We hebben deze punten nadrukkelijk naar voren gebracht om rekening mee te houden bij het inrichten van de volgende fase en zullen erop toezien dat deze in de uitwerking zorgvuldig worden meegenomen.

Bekijk hieronder de visualisatie van de visie eerstelijnszorg 2030.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.

Lees ook: