Nieuwsbericht

Update: hoe kan het sociaal werk bijdragen aan vitaal ouder worden?

7 december 2023 | 3 minuten lezen

Hoe geven we samen vorm aan goede ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen? Hoe kan het sociaal werk bijdragen aan de doelstellingen van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)? Er zijn verschillende ontwikkelingen waarover we je graag bijpraten.

Maatschappelijke Dialoog

Als onderdeel van WOZO zijn in november 2023 twee pilotbijeenkomsten Maatschappelijke Dialoog georganiseerd onder de noemer ‘Krachtig ouder worden: Praat vandaag over morgen’. Doel is om samen met ouderen in gesprek gaan over wat hen bezighoudt en hoe zij zich kunnen voorbereiden op (ondersteuning en zorg) de toekomst. De pilotbijeenkomsten zijn positief geëvalueerd en daarom worden komend jaar nog eens vijf bijeenkomsten georganiseerd. Mocht je hierin kansen zien, meld je dan bij de Seniorencoalitie, het samenwerkingsverband van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL. Bij de voorbereiding van de bijeenkomsten in 2024 zal Sociaal Werk Nederland nauw betrokken zijn, zodat we een logisch vervolg van de dialoog in wijken en buurten kunnen waarborgen, uiteraard in samenspraak met de lokale sociaalwerkorganisaties en gemeenten. De Seniorencoalitie zoekt overigens een ervaren programmamanager Maatschappelijke Dialoog Krachtig Ouder Worden: bekijk hier de vacature.

Generiek Kompas voor ouderenzorg
Door een alliantie van 19 partijen is het Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ gerealiseerd. Dit nieuwe kwaliteitskader voor de ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases, met nadruk op verpleeghuiszorg en de wijkverpleegkundigen. Er is ook aandacht voor de verbinding die moet worden gemaakt met de wijken. Het Generiek Kompas benadrukt het samen bespreken met ouderen en naasten wat hun persoonlijke voorkeuren zijn, zodat zij zoveel mogelijk de regie behouden. Aangezien dit vaak start in de thuissituatie, is de kans groot dat sociaal werk al betrokken is bij deze ouderen. Doel van het Kompas is in een open gesprek samen met de oudere, naasten en professionals te kijken wat de oudere met naasten zelf kan en wat nodig is aan ondersteuning en zorg. Dit in lijn met het WOZO-uitgangspunt ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Het Generiek Kompas wordt nu getoetst door het Zorginstituut en kan afhankelijk van die toetsing per 1 januari 2024 in werking treden.

Visie eerstelijnszorg – hechte wijkverbanden
Ook de visie op de eerstelijnszorg wordt komende week hoogstwaarschijnlijk definitief vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg IZA. In deze visie wordt het belang van samenwerking in hechte wijkverbanden erkend. In dit wijkverband zit standaard de huisarts, wijkverpleegkundige, apotheker en een sociaal domein professional, waaronder sociaal werk. Hiermee wordt erkenning gegeven aan de rol die sociaal werk heeft in het ontzorgen van huisarts en wijkverpleegkundige. Dit wijkverband is ook vastgelegd in de Handreiking Kwetsbare Ouderen die op dit moment wordt herijkt omdat inmiddels meer partijen zijn aangesloten. De implementatie van de Handreiking start in 2024. Hier vind je de eerdere handreiking zoals die op dit moment nog geldt.

In de wijken en buurten zijn er natuurlijk al veel initiatieven die aansluiten op de gedachte van het hechte wijkverband, waar bijvoorbeeld sociaal werk samen met huisarts en wijkverpleegkundige in een multidisciplinair overleg casuïstiek bespreken. Het is helpend voor de implementatie om beter zicht te krijgen op de diverse soorten wijkverbanden die er al zijn en waarbij sociaal werk en eerstelijnszorg samenwerken. Mocht jouw organisatie aan zo’n wijkband deelnemen, laat ons dit dan weten per e-mail.

Voortgang WOZO
Medio december zal demissionair minister Helder (Langdurige zorg) een brief aan de Tweede Kamer sturen over de voortgang van de vijf actielijnen van WOZO, te weten:

  1. Samen vitaal ouder worden
  2. Sterke basiszorg voor ouderen
  3. Passende Wlz zorg
  4. Wonen en zorg voor ouderen
  5. Arbeidsmarkt en innovatie

We zullen deze Kamerbrief met je delen zo gauw deze beschikbaar is. Vanuit Sociaal Werk Nederland zijn we uiteraard actief bij het bouwen aan een sterke sociale basis, onder meer in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), zodat de verbinding met ouderenzorg en eerstelijnszorg gemakkelijker tot stand komt.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.

Lees ook: