Nieuwsbericht

Debat Wonen en Ruimte: aandacht voor inspraak bewoners

8 november 2022 | 1 minuut lezen

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over woningbouw, woonbeleid en ruimtelijke ordening in het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte. Voorafgaand aan het debat heeft Sociaal Werk Nederland zich bij kamerleden hard gemaakt voor voldoende middelen voor sociaal werk en inspraak van bewoners in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, een interdepartementaal samenwerkingsverband om de stapeling van woon, onderwijs- en armoedeproblematiek meerjarig aan te pakken.

In onze motietekst (zie bijlage hieronder) pleiten wij ervoor om in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid:

  1. in de governance structuur, naast bestuurstafels ook wijktafels in te richten. Met wijktafels wordt de betrokkenheid van bewoners gegarandeerd en wordt voorkomen dat de zeggenschap van bewoners in de 19 focuswijken van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid ontbreekt. Dat bleek een tekortkoming bij de evaluatie van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid;
  2. de 1 miljoen euro voor de armoedeaanpak in de 19 focuswijken financieel te oormerken voor het bereiken van burgers, (vroeg)signalering en preventieve aanpakken door het sociaal werk in de wijken. Dat resulteert ook in een versterking van de preventieketens in de wijken; en om
  3. dertig procent van de middelen voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid te oormerken voor het kinder-, tiener- en jongerenwerk.

Kamerlid Stephan van Baarle (DENK) heeft in het debat gisteren ons standpunt verkondigd over het belang van participatie van bewoners in de 19 focuswijken van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Hij verwees naar Rotterdam-Zuid, waar “het grootste gedeelte van de mensen het gevoel heeft dat het over hun uitgestort wordt.” Van Baarle heeft de minister gevraagd hoe hij gaat voorkomen dat dit ook bij het Nationaal Programma gaat gebeuren. Dit wetgevingsoverleg is niet afgerond en wordt over circa twee weken hervat.

We blijven deze boodschappen uitdragen, ook in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in week 48 (28 november-2 december a.s.), aangezien minister Schouten de lokale uitvoering van haar aanpak geldzorgen, armoede en schulden bij de gemeenten in dit programma inbedt.

Het goed organiseren van participatie en zeggenschap van bewoners in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in dit stadium is extra belangrijk, omdat de werkwijzen die in de 19 focuswijken worden ontwikkeld uiteindelijk ook landelijk worden uitgerold.