Wat is een KPI?

Wat is een KPI?

KPI is de afkorting voor kritieke prestatie-indicator. Dit meetinstrument maakt de prestaties van organisaties concreet en inzichtelijk. Het principe werkt als volgt: een organisatie start een bepaalde actie naar aanleiding van een gebeurtenis, dit kan een maatschappelijk signaal zijn, een beschikbaar gesteld budget of een bepaalde specialiteit die de organisatie aanbiedt (input). Met deze gebeurtenis (input) kan een ‘probleem’ voor een individu worden opgelost (output), wat vervolgens weer bijdraagt aan het oplossen van een maatschappelijk probleem (outcome).

Een KPI als middel voor het aantonen van de meerwaarde van sociaal werk
De input (bijvoorbeeld een signaal, financiële middelen, expertise) maakt het mogelijk om een activiteit uit te voeren. Input kan bijvoorbeeld een toegewezen subsidie zijn om meer jongeren uit hun sociaal isolement te halen of bijvoorbeeld de expertise hebben om een verhoogd risico op de uitval van mantelzorger vroegtijdig te signaleren.

Uit de activiteiten die door de input mogelijk worden volgen resultaten voor het individu (output) dat deelneemt aan de activiteit. Voor de jongere kan bijvoorbeeld de deelname aan een activiteit leiden tot het ontmoeten van één of meerdere personen, waarmee goede sociale vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. Voor de potentiële uitvallende mantelzorger kan bijvoorbeeld de deelname aan een activiteit zorgen voor een betere weerbaarheid voor mentale en fysieke overbelasting.

Dit zijn dus directe en concrete effecten (output) voor het individu, voorvloeiend uit de input en vervolgens de activiteiten van de organisatie. Deze resultaten vormen samen met andere activiteiten prestaties voor het dienen van een bepaald maatschappelijk doel. Zo kan de jongere door de ontwikkeling van goede sociale vaardigheden een kleinere kans hebben op vroegtijdige schooluitval. In het voorbeeld van de mantelzorger kan de weerbaarheid voor overbelasting leiden tot preventie van zorgkosten. Zo’n maatschappelijk belang wordt dan de outcome van een KPI genoemd, outcome vormt dus het indirecte effect van de activiteit.

Hoe ziet een KPI er concreet uit?
Een goede KPI wordt volgens het SMART-principe opgesteld. Dat betekent dat deze moet voldoen aan de volgende eisen: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realiseerbaar en Tijdgebonden.

Output KPI voor het terugdringen van sociaal isolement onder jongeren, SMART geformuleerd:
Het aantal sociale contacten opgedaan per jongere na 3 maanden intensieve begeleiding.

Output KPI bij vroegtijdige signalering op risico van uitval mantelzorgers SMART geformuleerd:
Percentage van mantelzorgers die weerbaarder zijn geworden voor mentale en fysieke overbelasting door activiteit na twee weken.