Nieuwsbericht

IZA en GALA: wat financier je waaruit?

7 februari 2024 | 3 minuten lezen

De VNG heeft een verhelderend overzicht gepubliceerd (zie bijlage onderaan deze pagina) met de financieringsstromen in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met onder meer 150 miljoen euro per jaar in een Specifieke Uitkering (SPUK) IZA, bedoeld voor de coördinatie en uitvoering van activiteiten op het snijvlak van het medisch-sociaal domein en preventie. Informeer ernaar bij jouw mandaatgemeente(n).

In een webinar in december 2023 over IZA-werkgroep Laagdrempelige steunpunten werden veel vragen gesteld over financiering, waarop de VNG toezegde een overzicht te maken. Dit overzicht is nu beschikbaar gesteld, je vindt deze onderaan de pagina. Hierin worden de volgende vijf geldstromen benoemd:

  1. SPUK IZA (150 miljoen euro per jaar) bestemd voor de gemeentelijke inzet op de in de werkagenda opgenomen IZA-onderwerpen (b.v. Laagdrempelige steunpunten, ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken) zoals opgenomen in het regioplan.
  2. Brede SPUK GALA (296 miljoen euro in 2024) bestemd voor de uitvoering van de in de lokale GALA-plannen opgenomen activiteiten.
  3. SPUK transformatiemiddelen (in totaal 2,8 miljard euro) bestemd voor de uitvoering van goedgekeurde IZA-transformatieplannen.
  4. SPUK Domeinoverstijgende Samenwerking (DOS) (27 miljoen euro in 2024), bedoeld voor de cofinanciering van activiteiten in het sociaal domein die bijdragen aan uitstel van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  5. Gemeentefonds voor de uitvoering van wettelijke taken: autonome middelen die lokaal worden verdeeld over de verschillende opgaven op basis van lokaal beleid en bestuur.


Reikwijdte SPUK IZA
De SPUK IZA is bedoeld voor inzet op coördinatie en uitvoering van activiteiten op het snijvlak van het medisch-sociaal domein en preventie. In de werkagenda (bijlage 2 van het GALA, pagina 49-52) is aangegeven waar deze middelen aan besteed kunnen worden: denk aan het organiseren van regionale samenwerking, de samenwerking tussen huisarts, ggz en sociaal domein, en het structureel organiseren en coördineren van een sterk verband tussen eerste lijn en sociaal domein, bijvoorbeeld via Welzijn op Recept. Dit wordt in een voorbeeldvraag op de VNG-website expliciet benoemd:

  • Kan je een programma als Welzijn op Recept in elke gemeente in je regio intensiveren (niet dubbel bekostigen) vanuit de 150 miljoen SPUK IZA?
    “Ja, dit is mogelijk. Gemeenten hebben ruimte om zélf prioriteiten te stellen binnen de IZA SPUK-gelden. Dus dit kan ook een grotere inzet zijn op een activiteit of interventie dan waar financiering voor beschikbaar is binnen de eerder gepubliceerde SPUK.”


Aanspraak maken op middelen via mandaatgemeente
Op Overheid.nl vind je de SPUK IZA nader toegelicht in de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023–2026. Aanvragen moeten worden ingediend door de mandaatgemeente, mede namens de andere gemeenten in de samenwerkingsregio. In de bijlage onderaan deze pagina vind je een behulpzaam overzicht van de mandaathouder per samenwerkingsregio en welke gemeenten daaronder vallen, inclusief het maximumbedrag dat in deze regeling jaarlijks per regio kan worden aangevraagd (2023-2026).

Wellicht kan ook jouw organisatie aanspraak maken op deze tijdelijke middelen? Kijk in de bijlage hieronder hoeveel IZA SPUK-gelden er in jouw samenwerkingsregio beschikbaar zijn en ga erover in gesprek met je contacten bij jouw (mandaat)gemeente(n).

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.

Lees ook: