Nieuwsbericht

Stand van zaken IZA: realisatie netwerk laagdrempelige steunpunten

7 november 2023 | 2 minuten lezen

In het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is afgesproken dat er een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten wordt ingericht, zodat iedere inwoner dichtbij en laagdrempelig terecht kan voor de juiste ondersteuning. Deze steunpunten zijn toegankelijk voor iedereen, maar vooral voor inwoners met ernstige psychische kwetsbaarheid. Er zijn nu handvatten uitgewerkt voor de regio’s om deze IZA-afspraak te realiseren.

Sociaal Werk Nederland maakt deel uit van de IZA-werkgroep Laagdrempelige steunpunten, die is ingesteld vanuit de thematafel Samenwerking sociaal domein, huisartsen en ggz. In deze werkgroep is in de afgelopen periode een handvattendocument uitgewerkt met een samenvatting van de bestaande kennis over laagdrempelige steunpunten. Dit document is bedoeld als ondersteuning voor de partijen in de regio’s die bezig zijn met de realisatie van de IZA-afspraken, in dit geval de afspraak over het komen tot een (landelijk dekkend) netwerk van laagdrempelige steunpunten. In het document vind je:

  • de kenmerken van laagdrempelige steunpunten;
  • de visie op herstelgericht werken;
  • de verbinding met ggz, huisartsen en het sociaal domein;
  • aanbevelingen voor de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van steunpunten; en
  • voorbeelden ter inspiratie.
     

In de IZA-werkgroep werken de VNG, Sociaal Werk Nederland, MIND, het ministerie van VWS, de Nederlandse ggz, de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel en Valente samen. De samenwerking van deze partijen op dit onderwerp is nieuw en we zijn er trots op dat het ons is gelukt elkaars taal te leren spreken en elkaars perspectief te zien, en van hieruit te komen tot een gezamenlijk document. Hopelijk helpt dit je om in jouw regio verder invulling te geven aan de laagdrempelige steunpunten, zoals zelfregie- en herstelinitiatieven. In de komende periode willen we hiervoor nog meer tools bieden.

Je vindt het handvattendocument hier. Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.

Heb je hier vragen over? Sluit dan aan bij het online vragenuurtje op donderdagmiddag 30 november a.s.

Lees ook: