Nieuwsbericht

‘Welzijn op Recept levert tot 10% zorgbesparing op’

15 mei 2023 | 2 minuten lezen

Wat zijn de financiële effecten van Welzijn op Recept (WoR) op het zorggebruik en de zorguitgaven? Gezondheidseconoom Marc Pomp heeft het onderzocht in samenwerking met het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept en gefinancierd door pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Het onderzoek laat zien dat WoR tot wel 10 procent besparingen kan opleveren in de eerstelijnszorg, de ggz en in de langdurige zorg.

Welzijn op Recept bestaat inmiddels tien jaar en wordt in meer dan 170 gemeenten uitgevoerd door één of meerdere huisartsen. Ook veel leden van Sociaal Werk Nederland zijn hierbij betrokken. Het levert patiënten meer gezondheid en welbevinden op en professionals meer werkplezier en gevoelsmatig minder werkdruk. Ook voor gemeenten is WoR belangrijk omdat burgers in kwetsbare posities zich na een ‘welzijnsrecept’ beter voelen en weer meedoen in de samenleving en de methodiek de samenwerking versterkt tussen de huisartsen en eerstelijnszorgverleners, sociaal werk/sociaal domein en de lokale gemeenschap.

Onderzoek naar effecten
Eind 2022 zijn via vraaggesprekken met huisartsen en welzijnscoaches de effecten van WoR op zorggebruik in kaart gebracht. Hoewel die effecten per praktijk verschillen, is er brede overeenstemming dat WoR het gebruik van huisartsenzorg en ggz vermindert en soms zelfs leidt tot uitstel van opname in het verpleeghuis. WoR leidt soms tot méér gebruik van wijkverpleegkundige zorg en dagbesteding, maar hierdoor kunnen ouderen wel langer verantwoord thuis blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een licht dementerende man en zijn echtgenote/mantelzorger die met steun van familie en buurtgenoten nog kan deelnemen aan activiteiten in de buurt en zo op een fijne manier thuis kan blijven wonen. Binnen het onderzoek zijn twee scenario’s uitgerekend waarbij de kostenbesparing ligt tussen de 5 en 10 procent.

Er is brede overeenstemming dat Welzijn op Recept het gebruik van huisartsenzorg en ggz vermindert

Financiering Welzijn op Recept
Hoewel WoR overall een positief financieel resultaat laat zien, is er door de schotten tussen de financiering van gemeenten en zorgverzekeraars toch een reëel risico dat WoR niet optimaal tot wasdom komt binnen de Nederlandse zorg. De financiële besparingen gelden vooral voor de zorgkantoren en zorgverzekeraars, de uitvoerders van de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Voor gemeenten is WoR een kostenpost: zij betalen voor het extra welzijnswerk. Domeinoverstijgende financiering is noodzakelijk om WoR en de door het ministerie van VWS gewenste beweging naar voren, zoals omschreven in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), door te ontwikkelen. Zonder deze ontschotting bestaat het risico dat ook bestaande en succesvolle WoR-initiatieven hun energie verliezen en de samenwerking verwatert.

Je vindt het onderzoeksrapport en een infographic met de financiële effecten op de website van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Kijk voor meer informatie op de themapagina Welzijn op Recept of neem contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.