Nieuwsbericht

Hogescholen starten experimenten flexibilisering en vraagfinanciering zorg & welzijn

30 november 2015 | 3 minuten lezen

Flexibilisering van en meer maatwerk in het hoger beroepsonderwijs voor werkenden en werkzoekenden in zorg en welzijn is noodzakelijk. Het deeltijdonderwijs moet beter aansluiten op kennis en vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer. En opleidingstrajecten moeten en kunnen korter door gebruik te maken van wat professionals al kennen en kunnen. Daarom willen negen hogescholen starten met experimenten flexibilisering en vraagfinanciering in zorg en welzijn. Ook voor de technische richtingen gaan dergelijke experimenten van start. 

Experimenten vraagfinanciering krijgen voorrang bij de toekenning van middelen die de overheid beschikbaar heeft voor pilots flexibilisering, gericht op het ontwikkelen van modulair onderwijs op basis van leeruitkomsten. Dit past in het kabinetsbeleid gericht op “leven lang leren”

Voordelen
Flexibilisering in het HBO-deeltijdonderwijs is nodig om in te spelen op de toenemende vraag naar hoger opgeleiden. Ook om het hoge tempo van ontwikkelingen binnen de samenleving, de branches en op de arbeidsmarkt bij te houden. En om ruim 60.000 professionals in zorg en welzijn die nu aan de kant staan, een opleiding op maat te kunnen bieden richting ander werk, en om beroepskrachten te ondersteunen en versterken in hun positie op de arbeidsmarkt. En last but not least: met gebruik van flexibele leervormen en leerroutes die goed aansluiten op wat professionals al kunnen en kennen, worden opleidingstrajecten korter.

Kan dat dan? Ja zeker. Experimenten in het MBO in onder meer in de gehandicaptenzorg laten zien dat de duur van een opleiding met behulp van leeruitkomsten voor ervaren beroepskrachten ruim kan worden gehalveerd. Dat is efficiënt, kostenbesparend en motiverend voor zowel werkgever als professional. 

Experimenten vraagfinanciering
De experimenten vraagfinanciering in zorg en welzijn moeten de totstandkoming van flexibel en vraaggericht onderwijs voor volwassenen ondersteunen. In deze experimenten ontvangen bekostigde instellingen niet langer de reguliere bekostiging voor de instroom in de betreffende opleidingen. In plaats daarvan ontvangen studenten vouchers waarmee zij kunnen kiezen voor onderdelen van een geaccrediteerde opleiding aan zowel publiek bekostigde als niet-bekostigde instellingen. Evenals bij andere contractactiviteiten die het hoger onderwijs voor het werkveld uitvoert is het belangrijk dat ook werkgevers investeren in de opleiding van hun werknemer.

De overheidsbijdrage voor de ontwikkeling van flexibel onderwijs en de vouchers vormen hierbij  een belangrijke tegemoetkoming, voor zowel de deelnemende hogescholen als het particulier hoger beroepsonderwijs. Bij vraagfinanciering gelden er geen beperkingen over de locatie waar het onderwijs kan worden verzorgd.

Meer weten en meedoen?
Met onder meer deze experimenten moet het deeltijdonderwijs voor werkenden aantrekkelijker en efficiënter worden, en beter gaan aansluiten bij de vraag en leerbehoefte van nu en morgen. Leeruitkomsten vormen het uitgangspunt, in plaats van een vooraf geheel vaststaand studieprogramma.

Het vraagt (ook) van werkgevers een investering in de opleidingskosten, maar deze investering moet ook kwaliteit,rendement en een korter traject opleveren. Om werkgevers in staat te stellen om in overleg met opleidingsinstellingen in dit kader tot een goede kosten-baten afweging te komen is bijgaande handreiking voor de ontwikkeling van een businesscase opgesteld. Deze handreiking is door de Vereniging Hogescholen naar de colleges van bestuur van alle deelnemende onderwijsinstellingen gestuurd. 

Meer informatie
De brancheorganisaties in Zorg & Welzijn (MOgroep, VGN, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en Actiz) hebben in een intentieverklaring het belang van flexibilisering onderschreven. Afgesproken is de deelname aan de experimenten te stimuleren en zich samen met het deelnemend hoger onderwijs in te spannen voor de ontwikkeling van een samenhangend aanbod voor volwassenen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Edwin Luttik, luttik@mogroep.nl of 06-22073745.

Ook kunt u contact opnemen met een van de deelnemende opleidingsinstellingen voor nader overleg over de wensen en mogelijkheden van flexibilisering van de in de businesscase genoemde opleidingen.  

In de bijlagen vindt u bijgevoegd:
-           Intentieverklaring hoger beroepsonderwijs en brancheorganisaties Zorg & Welzijn
-           Handreiking voor het ontwikkelen van een businesscase
-           Brief aan voorzitters college van bestuur hogescholen
-           Overzicht deelnemende opleidingsinstellingen met contactpersonen