Bedrijfsvoering & effectiviteit

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als brancheorganisatie draagt Sociaal Werk Nederland daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnenen fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Meer informatie Minder informatie

Modelreglementen Governancecode

20 augustus 2009Om het toepassen en het implementeren van de Governancecode W&MD te ondersteunen, zijn modelreglementen beschikbaar: Voor model Instruerend Bestuur een Bestuursreglement; voor...

Quickscans en Checklists Governancecode

20 augustus 2009Om het toepassen en het implementeren van de Governancecode W&MD te ondersteunen, zijn quickscans en checklists beschikbaar: Voor elk governance-orgaan een globale scan en een...

Governancecode W&MD: voor goed bestuur, toezicht en verantwoording

03 september 2008 Een code met heldere toezichts- en verantwoordingsprincipes. Praktisch en op maat gemaakt voor de branche. De code is uitgewerkt in drie modellen: model Raad van Toezicht,...

rapportage Bezuinigingsscan 2011

In 2012 wordt de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met een aanzienlijke afname van de gemeentelijke financiering geconfronteerd. Een krimp van 10 à 15 % is een reële...

Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2011

09 november 2010 Een verbreding van het informatiemodel AMW naar Maatschappelijke Dienstverlening, inclusief Sociaal Raadsliedenwerk, schuldhulpverlening en Welzijn Ouderen (Ouderen Advieseurs).

Aankondigingsbrief Basisbenchmark (19 april 2011)

De MOgroep kondigt in een brief aan al haar leden de start van de Basisbenchmark in het kader van de Branchebrede Informatievoorziening aan.

Start bouw Branchebrede Informatievoorziening

07 oktober 2010MOgroep W&MD sluit een driejarige overeenkomst met Stimulansz om de branchebrede informatievoorziening collectief te organiseren.De leden is hierover op 8 oktober 2010...

Naar collectieve informatievoorziening voor de branche

17 maart 2010 Het bestuur spreekt zich uit voor het inrichten van een collectieve, branchebrede informatievoorziening. In de notitie Naar collectieve informatievoorziening worden de...

Welke gegevens worden in 2009 verzameld?

11 januari 2010 Drie informatiesystemen (Servicepunt Welzijnsinformatie, MadiMonitor, Federatie Opvang) verzamelen gegevens. MOgroep W&MD geeft in een notitie een overzicht van de informatie waar...

Opstartnotitie PWC

15 oktober 2009 PriceWaterhouseCoopers (PWC) noemt het streven naar een branchebrede informatievoorziening een logische, maar ambitieuze taak. PWC heeft in opdracht van het branchebestuur een...
Lid wordenContact