Nieuwsbericht

Onderzoek ledentevredenheid: de resultaten op een rij

12 januari 2023 | 2 minuten lezen

Een brancheorganisatie als Sociaal Werk Nederland staat of valt met de tevredenheid en betrokkenheid van haar leden. Heel belangrijk dus om die periodiek te peilen. Hoe kijken leden aan tegen de vereniging en haar activiteiten? Wat zien zij als de voornaamste kansen en bedreigingen? Eind 2022 hebben we een online vragenlijst uitgezet die door bijna honderd directeuren-bestuurders is ingevuld. We zijn dankbaar voor alle reacties en de vaak uitgebreide toelichtingen, die onder meer laten zien dat ons bestaansrecht en onze deskundigheid onomstreden zijn. Wel moeten we verder werken aan een scherpe positionering van de sector, onder meer ten opzichte van de zorg.

Goede afspiegeling
Van 16 november tot 8 december 2022 gaven 97 directeuren-bestuurders anoniem hun mening in een online enquête van bureau Cooperation Next, bestaande uit zestien vragen over onder meer de koers, het dienstenaanbod en communicatie van de vereniging. Dit is een responspercentage van 20 procent, hoger dan gemiddeld bij brancheorganisaties (ca. 15 procent). In omvang van de organisatie (in fte) vormen de respondenten een goede afspiegeling van het ledenbestand van Sociaal Werk Nederland.

Personeelskrapte bovenaan de agenda
De enquête startte met enkele vragen over de eigen organisatie. Wat zien onze leden als de grootste uitdagingen voor 2023, waar liggen juist kansen? Werving van voldoende gekwalificeerd personeel wordt breed ervaren als de grootste bedreiging. Voor kleinere en middelgrote leden (tot en met honderd medewerkers) wordt de beperkte financiële armslag als zorgelijk ervaren; grotere leden noemen vooral aanbestedingen en kortlopende contracten. Als belangrijkste kans voor de eigen organisatie ziet een meerderheid van de respondenten: meer impact maken met en voor bewoners en samenleving. Grotere leden verwachten veel van landelijke akkoorden zoals IZA en WOZO, terwijl kleine en middelgrote leden juist inzetten op een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en dienstverlening.

Deskundig en gericht op de juiste zaken
Leden zien Sociaal Werk Nederland als een organisatie met veel deskundigheid, waarvan het bestaansrecht onomstreden is. De agenda van de vereniging wordt breed gedragen: we richten ons op de juiste zaken. Verbeterpunten zijn de maatschappelijke zichtbaarheid en het innovatieve karakter van de vereniging. Deze beelden komen in grote lijnen overeen met het vorige ledenonderzoek uit 2016. Respondenten waarderen Sociaal Werk Nederland gemiddeld met een zeven; dat is iets hoger dan in 2016 (6,8) en vergelijkbaar met een ‘gemiddelde’ branchevereniging.

Belangrijkste activiteiten en thema’s
De landelijke lobby, collectieve afspraken (zoals de Cao) en de informatiefunctie van de vereniging worden door de leden gezien als onze belangrijkste activiteiten, en deze worden ook het hoogst gewaardeerd (alle drie 7,4). Leden zien de nieuwsbrief en website als de voornaamste communicatiekanalen, deze worden gewaardeerd met resp. 7,6 en 7,3. De maatschappelijke thema’s waarop wij ons richten, worden breed onderschreven door de leden. Armoede en bestaansonzekerheid wordt als belangrijkste vraagstuk gezien, gevolgd door sociale verbondenheid in wijken en buurten en domein-overstijgende samenwerking. Kleinere leden hechten bovengemiddeld aan het thema mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Als ik de baas was, dan…
Wat zou u doen als u het voor het zeggen had bij Sociaal Werk Nederland? Veel respondenten geven bij deze vraag aan direct aan de slag te gaan met de positionering van de sector, bijvoorbeeld ten opzichte van de zorg: het benadrukken van de preventieve waarde van sociaal werk en het ‘ontschotten’ van zorg en welzijn. Ook het intensiveren van de samenwerking met (keten)partners is bij deze vraag veel genoemd.

Wordt vervolgd
In januari en februari vinden aanvullende panelgesprekken en interviews plaats om de uitkomsten van het kwantitatief onderzoek verder te verdiepen en verrijken. We hebben hiervoor een doorsnede van onze leden uitgenodigd in type en omvang van de organisatie en gestreefd naar een goede landelijke spreiding. Veel dank aan alle leden die hieraan deelnemen en aan iedereen die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen: jullie input geeft richting aan onze strategie en beleidskeuzes en helpt en motiveert ons om ons werk voor en met jullie nog beter te doen.

Neem in geval van vragen contact op met Thomas van Oosterom.


Beeld: Nathan Dumlao via Unsplash