Nieuwsbericht

SPUK: één uitkering voor gezondheid, sport, cultuur en sociale basis

11 augustus 2022 | 2 minuten lezen

Het ministerie van VWS wil een aantal uitkeringen voor gemeenten gericht op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis bundelen in één ‘specifieke uitkering’ (SPUK). Minister Connie Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen hebben gemeenten hier onlangs per brief over geïnformeerd.

Meer daadkracht en samenhang
De opzet van deze SPUK is dat gemeenten gelijktijdig een aanvraag kunnen indienen over meerdere thema's. Met zo’n gebundelde inzet in één specifieke uitkering, verwachten de bewindslieden meer daadkracht en energie op preventie te realiseren op lokaal niveau. Dat moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van de gezondheid in brede zin, actieve deelname aan cultuur en het sport- en beweeggedrag van alle inwoners in Nederland, in het bijzonder van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in kwetsbare situaties. Aan de SPUK worden door het ministerie wel bestedings- en verantwoordingseisen gesteld.

Reikwijdte
In eerste instantie richt de regeling zich op de volgende thema's en programma's:

Sport en bewegen
1. Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC)
2. Lokale uitvoering sportakkoorden

Gezondheid
3. Terugdringen gezondheidsachterstanden (voorheen Gezond In De Stad)
4. Kansrijke Start
5. Aanpak Overgewicht
6. Aanpak Valpreventie
7. Lokale en regionale aanpak preventie (o.a. coördinerende werkzaamheden)
8. Mentale Gezondheid
9. Leefomgeving
10. Alcoholpreventie

Sociale basis
11. Versterken sociale basis
12. Mantelzorg en informele zorg
13. Één tegen eenzaamheid
14. Welzijn op Recept

Planning en middelen
De bewindslieden geven in de brief aan via de SPUK meer samenhang te willen faciliteren en hiervoor gerichte middelen beschikbaar te zullen stellen. Hoeveel geld hiermee is gemoeid, kan het ministerie nog niet aangeven. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog hun goedkeuring geven aan de plannen. De verwachting is dat dat na Prinsjesdag zal gebeuren. De publicatie van de regeling zou dan nog voor eind 2022 kunnen plaatsvinden.

In gesprek met gemeente
Sociaal Werk Nederland volgt deze ontwikkelingen met belangstelling en staat positief tegenover de integrale aanpak als uitgangspunt. Het kan interessant zijn als je bijvoorbeeld sport en bewegen voor ouderen kunt aanbieden met collectief aanbod rond wandelen en valpreventie, waarbij je ook eenzaamheid tegengaat omdat de buurtbewoners die deelnemen vanzelf een netwerk gaan vormen. Wel is het belangrijk dat de middelen die op termijn beschikbaar komen duidelijk geoormerkt worden, zodat gemeenten deze niet aan andere doeleinden kunnen besteden. Aan leden het advies: ga tijdig met je gemeente in gesprek over deze ontwikkeling, want nieuwe aanvraagprocedures hebben altijd haken en ogen.

Lees ook het VNG-nieuwsbericht Eén uitkering voor gezondheid, sport en sociale basis.