Nieuwsbericht

Bemiddelingsroute bij geschillen over verhoging looncomponent

24 januari 2022 | 2 minuten lezen

Al eerder konden we u laten weten dat onze onderhandelingen met VWS ertoe hebben geleid dat de 1,13% structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers ook beschikbaar komt voor het sociaal werk. Via het gemeentefonds krijgen gemeenten hier de benodigde middelen voor. Als gemeenten niet automatisch een tariefswijziging doorvoeren aan de leden van Sociaal Werk Nederland kunnen ze gebruik maken van dit stappenplan.

Mede namens het ministerie van VWS, Sociaal Werk Nederland en werkgevers in de zorg riep de VNG op 9 november vorig jaar haar leden op om de looncomponent in de tarieven voor Wmo-ondersteuning en jeugdhulp per 1 januari 2022 te verhogen met 1,13%. Lees hier meer over de 1,13%. In een door Sociaal Werk Nederland gedeeld VNG-bericht op 22 december vorig jaar werd aangekondigd dat er een handreiking beschikbaar is voor het geval de gemeente te maken heeft met een lopend contract.

De VNG heeft nu een bericht geplaatst waarin zij haar leden in de eerste plaats nogmaals wijst op deze oproep én het bestaan van deze handreiking. Met de informatie die daarin staat kan een gemeente afspraken over tariefsverhoging toevoegen aan een lopend contract zonder dat u strijd handelt met aanbestedingsregels.

In de tweede plaats wil VNG haar leden informeren over afspraken die landelijk gemaakt zijn over een bemiddelingsroute in de situatie dat gemeenten en aanbieders geen overeenstemming kunnen bereiken over de tariefsverhoging. SWN heeft ambtelijk en bestuurlijk aangedrongen op de komst van een dergelijke bemiddelingsroute. Hieronder volgt een toelichting.

Bemiddelingsroute bij conflicten/discussies Het ‘Regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet’ is het eerste aanspreekpunt wanneer partijen in onderling overleg niet tot overeenstemming komen over de verwerking van de 1,13% in de gemeentelijke tarieven voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Dit werkt als volgt:

1. Regioadviseur Peter Paul Doodkorte is aangewezen als het eerste aanspreekpunt voor dit onderwerp.  Een aanbieder of een gemeente dient een signaal in bij de helpdesk van het Regioteam of direct bij Peter Paul Doodkorte. Deze pakt het signaal – waar mogelijk in samenspraak met de Regioadviseur van de betreffende regio - binnen 5 werkdagen op en organiseert het gesprek met de betrokken partijen.

2. Als het bemiddelingstraject via de Regioadviseur niet tot overeenstemming leidt, kan de Regioadviseur de relevante koepelorganisaties, de VNG en/of VWS betrekken indien dit naar inschatting van de Regioadviseur kan helpen om de lokale partijen op een lijn te krijgen.

3. Indien dit alles niet baat en het conflict ondanks bemiddelingspogingen niet wordt opgelost, kunnen de lokale partijen samen afspreken het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie Sociaal Domein.

4. Tenslotte staat ook de gang naar de rechter open.

Vragen van gemeenten over het beschikbare budget Gemeenten hebben de VNG vragen gesteld over de wijze waarop de 80 miljoen en de 14 miljoen (voor beschermd wonen) voor de compensatie is berekend.

De VNG heeft deze vragen bij VWS neergelegd en wacht nog op het antwoord. Zodra we de antwoorden hebben zullen we die in een of meerdere Q & A’s of in een factsheet publiceren.

De contact gegevens van Regioadviseur Peter Paul Doodkorte zijn:
Email: peterpaul.doodkorte@i-sociaaldomein.nl
Telefoon: 0653165996

Regio team Algemeen:
Email: regioteam@i-sociaaldomein.nl

Signalen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

Lid wordenContact