Nieuwsbericht

Nieuwe handreiking 'Aan de slag met lerende praktijken'

Denise van Bemmel
11 juni 2020 | 2 minuten lezen

Lerende praktijken in de keten van schuldhulpverlening

Lerende praktijken zijn een belangrijk onderdeel van een effectieve en efficiëntere schuldhulpverlening. Wat vraagt het van een gemeente om als lerende praktijk te werken? Waar begin je? Met welke randvoorwaarden moet je rekening houden en wat betekent het voor de uitvoering?  Lees er meer over in de handreiking. Of neem deel aan een van onze leernetwerken of werkplaatsen waarin je met ondersteuning van Schouders Eronder aan het werk gaat met je eigen vraagstuk als lerende praktijk.

Het stimuleren en ondersteunen van lerende praktijken is een van de speerpunten van het vakmanschapsprogramma Schouders Eronder. Een oplossing ontstaat niet aan de tekentafel maar in de praktijk. Vaak is dat een kwestie van proberen, reflecteren en verbeteren.

Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG, de samenwerkingspartners in Schouders Eronder, geven een kijkje in de keuken op welke manier zij werken aan lerende praktijken binnen hun eigen organisatie.

 

Sociaal Werk en lerende praktijken

Sociaal Werk Nederland werkt op twee niveaus aan armoede en schulden. Sociaal werkers doen dat lokaal via individuele ondersteuning en op groepsniveau bijvoorbeeld via Formulierenbrigades, cursussen budgettering en voorlichting op scholen. Op nationaal niveau agenderen we armoedethema’s bij ministeries, vaak samen met landelijke partners. De gedegen onderzoeken van het bij ons aangesloten Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR) spelen daarbij meer dan eens een doorslaggevende rol; ze leiden vaak tot landelijke publiciteit, Kamervragen en concrete aanpassingen in beleid en regelgeving. Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk en telt circa 450 leden die branchebreed actief zijn of juist hoofdzakelijk voor een specifieke doelgroep (jongerenwerk, ouderenwerk, maatschappelijk werk, peuterspeelzaalwerk etc.).

Ondertussen werken we permanent aan de kwaliteit van sociaal werk en sociaal werkers. Professionals en organisaties in het sociaal domein moeten zich continu doorontwikkelen om bij te blijven en adequaat in te spelen op de lokale werkelijkheid die steeds verandert; als gevolg van nieuwe wetgeving (zoals de ambulantisering van de ggz), de groeiende kloof tussen kansrijken en kansarmen, een nieuwe stroom statushouders, of een gemeentelijk besluit om te bezuinigen op buurtwerk. Daarom vinden we het belangrijk om in te zetten op lerende praktijken. Dit doen we voor armoede en schuldenproblematiek niet alleen met sociaalraadsliedenwerk en lokale schuldhulp en maatjesprojecten, maar onder andere ook via Schouders Eronder, Moedige Dialoog en onze deelname aan de Armoedecoalitie: samenwerkingsverbanden die inzetten op vraaggestuurd ‘samenwerkingsleren’, in de lokale context.

Als branche ondersteunen we sociaal werkers in de ontwikkeling van hun vakmanschap en in de samenwerking in schuldhulpverlening. We ontwikkelen instrumenten die ‘leren’ bevorderen. Deze instrumenten vormen een leidraad voor het handelen dan wel een middel om dit handelen te toetsen of te evalueren. Een voorbeeld voor het leren op individueel niveau zijn de beroepscompetenties voor de schuldhulpverlening die in Schouders Eronder worden ontwikkeld, samen met de partners en het werkveld. Ook een mooi voorbeeld is de tool ‘http://www.lereninsociaalwerk.nl/’ waarmee je kunt onderzoeken in hoeverre wat je in de praktijk doet aansluit bij het beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker. De tool geeft antwoord op de vraag: welke vaardigheden heb ik in deze praktijksituatie nodig? En vervolgens: wat is mijn leervraag? Op basis daarvan worden leeractiviteiten gedefinieerd die kunnen helpen deze leervraag te beantwoorden.

Lid wordenContact