Nieuwsbericht

Manifest: Elk kind en elke jongere een goede start

26 januari 2024 | 1 minuut lezen

Jeugdzorg Nederland heeft samen met Sociaal Werk Nederland, de Nederlandse ggz, de VO-raad, PO-raad, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en Sectorraad GO een manifest opgesteld over betere aansluiting van zorg, welzijn en onderwijs. Het manifest, getiteld 'Elk kind en elke jongere een goede start, de leefwereld van kind en gezin centraal' is verstuurd aan informateur Plasterk, de onderhandelende partijen en de leden van de Vaste Kamercommissies van OCW en VWS.

Het manifest is een oproep aan de politiek om de randvoorwaarden te borgen die samenwerking tussen (jeugd)zorg, welzijn en onderwijs verbeteren. De ondertekendende brancheorganisaties willen toe naar minder versnippering en meer integraliteit en de mogelijkheid om jeugd(gezondheids)zorg- en welzijnsprofessionals een vaste plek in de scholen te bieden, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan welbevinden, het pedagogisch klimaat en daarmee ook aan brede vorming en didactiek. Vanuit deze partijen zal blijvend aandacht worden gevraagd voor het weghalen van schotten tussen zorg, welzijn en onderwijs:

  • Er moet een robuuste, duurzame regio-indeling komen waar onderwijs en jeugdzorg bij kunnen aansluiten en waarbinnen ze (meer uniforme) afspraken kunnen maken over samenwerking.
  • Er moet werk gemaakt worden van collectieve financiering van het zorgbudget voor kinderen in onderwijs en zorg. Het samenvoegen van de budgetten voor onderwijs en (preventieve) zorg leidt naar verwachting tot meer rust en continuïteit op scholen, minder administratieve hindernissen en een algehele betere verbinding van onderwijs- en zorgondersteuning voor het kind.
  • Harmonisering van toezichts- en inspectiekaders en wet- en regelgeving is nodig. Dit bevordert de domeinoverstijgende en interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en (preventieve)zorg.

Je vindt het manifest onderaan deze pagina.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Jolanda Sonneveld.