Nieuwsbericht

Stand van zaken landelijke zorgakkoorden

5 juli 2023 | 4 minuten lezen

Met de zomervakantie in zicht is er nog volop beweging rond de landelijke zorgakkoorden IZA, WOZO en GALA. In dit nieuwsbericht zetten we de laatste stand van zaken voor je op een rijtje.

IZA: van regiobeelden naar regioplannen

Afgelopen zaterdag 1 juli was de deadline dat alle regio’s hun regiobeeld gereed zouden hebben. Op de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek vind je de beelden van de verschillende zorgkantoorregio’s weergegeven. In alle regiobeelden komen de verschillen in sociaaleconomische status naar voren tussen wijken en gemeenten, met de daarmee samenhangende problematiek. Uiteraard is er aandacht voor de groei van de zorgvraag mede door vergrijzing, aandacht voor mentale gezondheid en voor een preventieve aanpak om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Ook de arbeidsmarktkrapte in zorg en welzijn is een terugkerend thema. De regiobeelden worden in het komende half jaar uitgewerkt in concrete plannen samen met de diverse partners in de regio.

Positie aan tafel
Ook in diverse landelijke programma’s wordt samen met partners nagedacht over de verschillende thema’s. Aan alle tafels wordt de sociale basis benoemd als essentiële bijdrage aan een mogelijke oplossing. Dat vraagt een positie voor Sociaal Werk Nederland als gelijkwaardige gesprekspartner aan de landelijke tafels. En het vraagt ook als randvoorwaarde voldoende structurele financiële middelen, om een stevig fundament te kunnen bouwen om samen met bewoners deze sociale basis vorm te geven. Op dit moment erkennen partijen dat het van groot belang is dat Sociaal Werk Nederland aansluit maar is het nog geen vanzelfsprekendheid dat dat ook tot gezamenlijke besluitvorming leidt.

Sociaal Werk Nederland sluit aan bij de IZA-thematafel samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz. Doel is de samenwerking en verbinding tussen de drie domeinen te bevorderen door de mijlpalen uit het IZA te concretiseren en realiseren. Deze thematafel kent 6 werkgroepen: wij sluiten aan bij de werkgroep laagdrempelige steunpunten en de werkgroep mentale gezondheidscentra. In beide werkgroepen vanuit de ‘buitenring’, omdat wij geen ondertekenende partij zijn van het IZA wat betekent dat wij inhoudelijk advies geven maar geen stem hebben in de besluitvorming.

Sinds juli zijn wij ook betrokken bij het Visietraject Eerstelijnszorg dat begeleid wordt vanuit bureau AEF. Zij hebben na een eerste verkenning een doorstart gemaakt met vijf bezoeken aan regionale eerstelijns samenwerkingsverbanden. Deze opbrengst wordt gebruikt als input voor het visietraject. De eerste indruk van Sociaal Werk Nederland is dat daarbij geen sociaalwerkorganisaties aanwezig zijn. Om in de regio’s het verschil te kunnen maken, is juist deze domeinoverstijgende samenwerking van belang startend vanaf de tekentafel. Hier maken we ons dan ook hard voor.

WOZO – vijf actielijnen
Op maandag 3 juli jl. stuurde minister Helder (Langdurige zorg) een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de vijf actielijnen van WOZO, te weten:

  1. Samen vitaal ouder worden
  2. Sterke basiszorg voor ouderen
  3. Passende Wlz zorg
  4. Wonen en zorg voor ouderen
  5. Arbeidsmarkt en innovatie

Regiegroep
Sociaal Werk Nederland zit in de werkorganisatie en in de regiegroep WOZO, samen met de VNG, VWS, Zorgverzekeraars Nederland, LHV, V&VN, ActiZ en de Seniorencoalitie. Dit betekent dat wij inhoudelijk advies geven, mee ontwikkelen op verschillende punten en monitoren vanuit de regiegroep op de mijlpalen van het landelijk programma. In deze presentatie vind je een overzicht van de WOZO-onderwerpen waarbij wij betrokken zijn en de vragen die hierbij spelen.

GALA: start werkgroep
Sociaal Werk Nederland woonde in mei en juni diverse GALA-regiobijeenkomsten bij, waarbij we veel lidorganisaties tegenkwamen. De bijeenkomsten verschilden sterk per regio. In de ene regio organiseren gemeenten en GGD’s met allerlei partijen gesprekken en wordt gezamenlijk opgetrokken, in andere regio’s houden gemeenten de deur nog dicht. In veel andere regio’s kost het gemeenten moeite om een beeld te krijgen van wat zij in hun wijken en buurten eigenlijk ‘in huis hebben’. Terwijl elders aan het sociaal werk gevraagd wordt om bij te dragen. Binnenkort bespreken GGD GHOR Nederland en Sociaal Werk Nederland hoe we de samenwerking rond GALA kunnen versterken.

GALA werkgroep
De VNG start een GALA werkgroep waarbij ook Sociaal Werk Nederland aansluit. We verwachten dat van hieruit meer informatie komt over bijvoorbeeld concrete voorbeelden rond ketenaanpakken, integraal werken, financiering en de verhouding Wmo-, IZA- en GALA-gelden. Het eigen GALA kernteam van Sociaal Werk Nederland heeft enkele overleggen gehad en gaat als team verder om de landelijke ontwikkelingen te volgen en vanuit de branche te voeden.

Kamerbrief Sociale basis
Nog voor het zomerreces verwachten we de kamerbrief van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) over de sociale basis, met als bijlage de mantelzorgbrief. Sociaal Werk Nederland heeft hier inhoudelijk aan bijgedragen en neemt deel aan deze werkgroepen. Het Verwey-Jonker Instituut publiceerde dit position paper over de sociale basis, waaraan ook Sociaal Werk Nederland heeft meegewerkt.

Themapagina GALA
De themapagina GALA op deze website wordt regelmatig aangevuld. Zie bijvoorbeeld hoe JOGG beschrijft hoe je te werk kunt gaan rond de ketenaanpak Overgewicht en obesitas. De Week tegen Eenzaamheid komt er weer aan, een goede aanleiding om met je sociaal werkers om tafel te gaan met de vraag: hoe kunnen we dit moment verduurzamen in het kader van GALA? Hoe kun je in buurten juist geïsoleerde bewoners samenbrengen op basis van een activiteit en zo structureel eenzaamheid aanpakken, en en passant hulp verlenen waar nodig? Bewoners koppelen en bijvoorbeeld een wat gezondere leefstijl bevorderen? En heb je dat soort aanbod allang in je pakket of kom je fte aan buurtwerkers tekort? Deel het met je gemeente: versterk de sociale basis met SPUK-middelen.

Heb je vragen over IZA of WOZO of wil je aansluiten bij kernteams Vitaal ouder worden en/of Welzijn op recept? Neem contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.

Heb je vragen of wil je aansluiten bij het kernteam GALA? Neem contact op met senior adviseur
Jennifer Elich.

Bezoek voor het laatste nieuws ook de themapagina landelijke akkoorden.