Nieuwsbericht

IZA: meerwaarde sociaal werk bij transitie van medisch naar sociaal

15 februari 2023 | 3 minuten lezen

Onlangs meldde minister Kuipers in een kamerbrief dat ook de laatste zorgpartner, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft ondertekend. Nog steeds zijn de onderhandelingspartners en ondertekenaars van het IZA zorgpartners, terwijl er volop wordt verwezen naar domein-overstijgende samenwerking met het sociaal domein. Logisch ook, want oplossingen voor gezondheidsproblemen zijn voor een belangrijk deel in welzijn te vinden. Daarom knokken we als Sociaal Werk Nederland voor onze plek aan tafel en oefenen we onze invloed uit in de voor ons relevante thema’s en werkgroepen.

Samenwerking huisarts, ggz en sociaal domein
Zo sluiten wij aan bij de IZA-thematafel die gaat over de samenwerking tussen huisarts, ggz en sociaal domein. Samen met de VNG vertegenwoordigt Sociaal Werk Nederland hier het sociaal domein. Wij zitten in de zogenoemde ‘buitenring’ en hebben daarmee geen beslissingsbevoegdheid, maar wel de mogelijkheid om onze visie, ideeën en feedback te delen. De VNG zit in de binnenring, de overige leden komen uit de zorg (zie bijlagen ‘Infographic IZA’ en ‘Presentatie organisatie en uitvoering IZA’ onderaan deze pagina).

Vanuit deze thematafel zijn de volgende zes werkgroepen ingericht:

  1. Landelijk dekkend netwerk laagdrempelige steunpunten
  2. Mentale gezondheidscentra/verkennend gesprek
  3. E-communities
  4. Bekostiging verkennend gesprek
  5. Regionale wachtlijsten
  6. 24/7 bereikbaarheid

Sociaal Werk Nederland neemt direct deel aan werkgroepen 1, 2 en 3 en wij worden bij de andere drie werkgroepen geïnformeerd en kunnen input leveren. Zo kunnen we, op basis van inbreng door onze leden, maximale invloed uitoefenen.

Beoordelingskader voor transformatiegelden
Onlangs zijn het beoordelingskader en de criteria voor de regiobeelden vanuit IZA gepubliceerd om in aanmerking te komen voor de transformatiegelden (zie bijlagen ‘Beoordelingskader impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen’ en ‘Criteria regiobeelden en regioplannen’ onderaan deze pagina). Van de 2,8 miljard euro aan transformatiegelden is de helft (1,4 miljard euro) geoormerkt beschikbaar voor specifieke zorgsectoren zoals medisch-specialistische zorg, ggz, wijkverpleging en huisartsenzorg. De overige helft is bedoeld voor alle partijen met plannen die bijdragen aan de doelstellingen van het IZA - hiertoe behoren ook partijen uit het sociaal domein, dus ook sociaal werk. De gelden worden toegekend aan plannen voor impactvolle transformaties. De twee grootste zorgverzekeraars in een regio krijgen samen met een centrumgemeente in die regio de opdracht de regiobeelden tot stand te brengen en de transformatiemiddelen voor de regio aan te vragen. Positionering richting gemeente(n) vanuit de kennis en meerwaarde die jij levert als sociaalwerkorganisatie om de gezondheid en het welzijn van bewoners te stimuleren is juist nu van groot belang, vanwege de sleutelpositie die gemeenten innemen in de verdeling van gelden.

Toegankelijkheid en wachttijden GGZ
Daarnaast is Sociaal Werk Nederland sinds ruim een jaar lid van de Stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden GGZ. Hier speelt onder meer de regiomonitor naar de domein-overstijgende samenwerking in de regio tussen sociaal werk, huisartsen en GGZ een rol (zie bijlagen ‘Monitor Toegankelijkheid en Wachttijden ggz – 2e helft 2022’ en ‘Brief minister Helder over regiomonitor wachttijden ggz’ onderaan deze pagina). Binnenkort volgt hierover bestuurlijk topoverleg bij het ministerie van VWS. In de komende maanden gaan wij in gesprek met de partners in drie regio’s om samen te ontdekken wat de succesfactoren en ontwikkelpunten zijn op basis van deze regiomonitor.

Meerwaarde sociaal werk
Er zijn ook diverse contacten met koepelorganisaties in de gezondheidszorg, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en individuele zorgverzekeraars waarin we merken dat de meerwaarde van het sociaal werk in de gewenste normalisering bij medische en psychische problemen bij bewoners steeds beter wordt (h)erkend. Tellen en vertellen van goede voorbeelden uit de praktijk over onze rol als intermediair richting wijkbewoners en lokale partners, blijkt steeds opnieuw van belang te zijn. Zorgpartners en de landelijke overheid blijven nog iedere keer positief verrast door het prachtige werk wat sociaal werkers doen en de resultaten die daarmee worden behaald. Ons streven is dat het kwartje uiteindelijk bij iedereen valt en de rol van sociaal werk in een integraal zorgakkoord vanzelfsprekend is.

Heb je vragen of wil je meer weten over IZA?


 

Beeld: Jane Duursma via Unsplash