Nieuwsbericht

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk groeit door naar versie 3.0

22 juni 2021 | 3 minuten lezen

Vijf jaar na de geboorte van het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk gaan we aan de slag met de doorontwikkeling. Met als doel een nog sterker merk. Het label moet de prikkel blijven vormen voor continue interne kwaliteitsverbetering, en gezaghebbend en richtinggevend zijn voor stakeholders. Verder moet het label de positie van de branche en onze leden in het sociaal domein versterken, duurzaam en breed toepasbaar zijn in het sociaal domein en voldoende flexibel om mee te bewegen met trends en ontwikkelingen in dat domein. Om dat te realiseren kiezen we voor een projectmatige aanpak. Op de ALV van 24 november 2021 leggen we een projectplan kwaliteitslabel 3.0 voor dat we in 2022 samen met de leden gaan uitvoeren. Maar we doen meer dit jaar. Hieronder een impressie.   

In 2021 gaan we de website gebruiksvriendelijker maken en de informatie over het label koppelen aan de stappen die je als organisatie moet zetten om het label te behalen. We gaan samen met de Universiteit voor Humanistiek onderzoeken wat we kunnen leren van de toetsingen tot nu toe en hoe de kwaliteit van de branche zich heeft ontwikkeld. En we doen een quickscan onder leden, organiseren vijf bijeenkomsten en bereiden het projectplan kwaliteitslabel 3.0 voor. Hieronder vindt u meer daarover.

Quickscan
Sociaal Werk Nederland voert een quickscan uit onder leden om te peilen hoe bekend het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is, wat leden vinden van het label en in hoeverre leden de intentie hebben om het kwaliteitslabel te behalen. We hebben uw hulp hard nodig, dus we roepen u van harte op deze vragenlijst  in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt enkele minuten. Dank alvast voor uw inzet.

Bijeenkomsten
Sociaal Werk Nederland organiseert verschillende bijeenkomsten, waaronder een introductiesessie (dinsdag 7 september, 10 – 12 uur) en twee verdiepingssessies over het kwaliteitslabel. De introductiesessie, op 7 september, is bedoeld voor leden die nog niet (goed) bekend zijn met het label Sterk Sociaal Werk. Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitgebreide informatie over het kwaliteitslabel, onder andere over waar op getoetst wordt, hoe het certificeringstraject er uit ziet, wat daarvoor nodig is en wat de toegevoegde waarde is voor de branche en uw organisatie.

De onderwerpen voor de verdiepingssessies komen uit een eerdere verdiepingsbijeenkomst met leden, eind november 2020. De verdiepingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor leden die gecertificeerd zijn voor het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk.

Er staat een verdiepingssessie gepland op dinsdag 21 september, van 10 tot 12 uur. Dan besteden we aandacht aan zelfsturende teams.
De tweede verdiepingssessie vindt plaats op dinsdag 19 oktober, van 10 – 12 uur. Centraal staat dan integrale samenwerking (hoe doe je dat effectief?). Over de verdiepingssessies volgt later meer informatie.

  • Noteer bovenstaande data alvast in uw agenda!

De vierde sessie is een gezamenlijke bijeenkomst met de NVVK voor dubbelleden van Sociaal Werk Nederland en NVVK. In deze sessie geven we informatie over de mogelijkheid om beide kwaliteitslabels (van sociaal werk en de NVVK) gezamenlijk te realiseren. De datum voor deze bijeenkomst moeten we nog plannen.

Project 3.0
Het project ‘doorontwikkeling naar kwaliteitslabel 3.0‘ omvat drie onderwerpen. Zoals ook op de ALV van 26 mei jongstleden al is gepresenteerd gaan we allereerst de normen (inhoudelijk) tegen het licht houden. En we stellen daarbij onder meer deze vragen: kunnen we de relatie met vakmanschap versterken? Moet er bij hertoetsing een andere weging komen van de normen? En is er een relatie mogelijk met andere kwaliteitsinstrumenten, zoals het kpi-model dat we speciaal voor onze branche ontwikkelen?
Ten tweede willen we de verbinding met onze stakeholders versterken door hen bij de doorontwikkeling te betrekken. Dan gaat het bijvoorbeeld om gemeenten, opleidingen, beroepsverenigingen, vakbonden en cliëntenorganisaties. De kunst daarbij is de juiste balans te vinden tussen wat onze leden ermee wíllen en wat stakeholders ervan verwáchten. En tot slot gaan we aan de slag met de vraag hoe we het label steviger aan het lidmaatschap kunnen koppelen. Bij zowel de voorbereiding als de uitvoering worden leden zorgvuldig betrokken. Dat doen we op verschillende manieren: via overleg met onze vaste beheercommissie, onderzoek/quickscans, denksessies,bijeenkomsten en (besluitvormend) via de ALV.

We waarderen uw input via de quickscan  zeer en kijken ernaar uit om u te ontvangen op één van de (digitale) bijenkomsten.

Lid wordenContact