Nieuwsbericht

Red de Wmo met Deltaplan en voldoende geld!

21 januari 2020 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland stuurde een brief naar de Eerste Kamerleden van de commissie VWS in verband met de Evaluatie hervorming langdurige zorg en hun overleg daarover met minister Hugo de Jonge op 21 januari 2020. Met het oog op de hervorming langdurige zorg vraagt Sociaal Werk Nederland aandacht voor een aantal ontwikkelingen die het Wmo-gedachtegoed ondermijnen.

Sociaal Werk Nederland (SWN) staat nog steeds pal achter de nieuwe filosofie waarop de Wmo 2015 is gebaseerd. Die op een goede wijze uitvoeren betekent: het benutten van eigen kracht en initiatief van de samenleving, maatwerk in plaats van uniformiteit, inclusief denken in plaats van doelgroepenbeleid, verschuiving van individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen. De 21 Sociale Gouden Gemeenten laten zien dat het kán, maar ook dat het gaat om een ingrijpend innovatieproces dat een flinke omslag vraagt in samenwerking, kijken naar rollen en veranderen van processen.

De volgende punten vindt u terug in de brief: 

Ontwikkelingen die indruisen tegen de basisprincipes van de Wmo
Ontoereikend budget - geen ondersteuning
Preventie blijft achter – zorgkosten stijgen
Inbesteding
Reële prijsvorming

Oproep
Sociaal Werk Nederland roept het Rijk en de gemeenten op hun verantwoordelijkheden te nemen en de grondbeginselen van de Wmo weer tot uitgangspunt te maken van hun handelen en doet een aantal verbetervoorstellen:

  • Nodig is een Deltaplan om het gedachtegoed achter de Wmo met verve uit te dragen en uit te voeren. Een ‘Welzijn Nieuwe Stijl 2.0’ waardoor gemeenten, aanbieders en cliënten- en bewonersorganisaties ‘good practices’ kunnen laten uitkristalliseren en snel kunnen opschalen (vormgeving wijkteams, preventieve aanpakken e.d.). Voorzie gemeenten van voldoende budget opdat de benodigde hulp aan en zorg voor jeugd hun beslag kunnen krijgen.
  • Sociaal Werk Nederland tekent daarbij nadrukkelijk aan dat ook de druk op de Wmo onverantwoord groot is. Dit gaat ten koste van het welzijn van de inwoners (kwetsbare én weerbare) van de steeds onleefbaarder wordende wijken en buurten. In deze waarneming weten wij ons gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes.
  • Bied gemeenten meer financiële mogelijkheden om de Wmo goed uit te voeren.
  • Schrap de mogelijkheid tot inbesteding uit de Wmo.
  • Verruim de reikwijdte van de Amvb reële prijs Wmo 2015 naar subsidies. 
  • Stimuleer en zorg voor een wettelijke borging van de samenwerking tussen gemeenten, aanbieders in het sociaal domein en verzekeraars om preventie lonend te maken (regionaal preventiefonds).
  • Wijzig de Wmo daar waar jurisprudentie, landelijke ontwikkelingen en maatregelen indruisen tegen de Wmo-principes. Nu zijn er te weinig mogelijkheden om een groot deel van de ondersteuning in te zetten als algemene voorzieningen.

De hele brief vindt u in de bijlage. 

Lid wordenContact