Activiteit

Bestuurlijk Congres Kinder- en Jongerenwerk 2024

17 okt
Donderdag 17 oktober 2024
09:30 tot 17:00
Congres
4 minuten lezen

Thema: Kinder- en jongerenwerk als verbindende schakel tussen zorg, veiligheid, onderwijs en vrije tijd


Op donderdag 17 oktober van 09:30 uur tot 17:00 uur is het Bestuurlijk Congres Kinder- en Jongerenwerk 2024 in Theater de Vest in Alkmaar. Centraal staat deze dag het thema: ‘Kinder- en jongerenwerk als verbindende schakel tussen zorg, veiligheid, onderwijs en vrije tijd’. De dag biedt een unieke gelegenheid om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk te werken aan de doorontwikkeling van het kinder- en jongerenwerk. Het congres is bedoeld voor wethouders, directeur-bestuurders, beleidmakers en managers uit bovenstaande domeinen. Direct aanmelden kan hier.

Om grote maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, verharding van jeugdcriminaliteit en toename van jongeren met een zorgvraag aan te pakken, is het kinder- en jongerenwerk onmisbaar in een integrale aanpak vanuit verschillende formele en informele partners. Binnen deze aanpak wordt het kinder- en jongerenwerk steeds meer betrokken in het bereiken van jongeren, voor vroegsignalering, en voor het begeleiden van jongeren richting school, werk of vrijetijdsbesteding.

Integrale aanpak
Hoewel veel gemeenten het kinder- en jongerenwerk steeds meer erkennen als serieuze partner in het jeugddomein, is (specifieke) aandacht voor welke rol het kinder- en jongerenwerk kan hebben binnen deze integrale aanpak van belang. Hoe krijgt die rol vorm binnen het beleid, wat vraagt dit aan randvoorwaarden en hoe kan deze verder worden versterkt? Via een inspirerend en interactief programma nemen we jullie mee in vraagstukken rondom verschillende thema’s.

Kennis, beleid en praktijk
De dag wordt geopend door dagvoorzitter Ernst Radius en de burgemeester van gastgemeente Alkmaar, Anja Schouten. In het plenaire programma neemt wethouder Jasper Nieuwenhuizen ons mee in de ontwikkeling die de gemeente Alkmaar in samenwerking met jongerenwerkaanbieders de laatste jaren op het terrein van kinder- en jongerenwerk in gang heeft gezet. In de middag gaan we met elkaar in gesprek in themasessies. We blikken gezamenlijk terug op de inhoud van de themasessies via een panelgesprek en de dag wordt afgesloten met een inspirerende afronding.

Themasessies
Tijdens het congres is de keuze uit themasessies. Deze interactieve sessies staan in het teken van het delen van kennis, beleid en praktijkervaringen met elkaar. De thema's van de vijf sessies zijn: Kinder- en jongerenwerk en criminaliteitspreventie, Samenspel jongerenwerk en jeugdzorg, Jongerenwerk in school en Jongerenwerkers aan zet in de strijd tegen armoede en schulden, Een sterke sociale basis voor de jeugd.

  • 17 oktober, van 9:30 uur tot 17:00 uur in Theater de Vest in Alkmaar
  • Voor wethouders, directeur-bestuurders, beleidmakers en managers
  • Aanmelden kan hier

Inhoud van de themasessies

Themasessie 1. ‘Kinder- en Jongerenwerk en criminaliteitspreventie’

Het jongerenwerk bereikt veel jongeren in kwetsbare situaties waarvan een deel risico loopt verleid te worden tot criminele activiteiten. Jongerenwerkers maken laagdrempelig contact met deze jongeren en zetten zich in om jongeren weerbaar te maken om deze verleiding te weerstaan.  Hoewel we inmiddels beter weten hoe jongerenwerk invulling geeft aan haar brede preventieve rol in wijken, is nog veel te leren over de rol van jongerenwerk in criminaliteitspreventie. Wat leren we hierover uit  lopend onderzoek? En wat vraagt het van partners in de veiligheidsketen om de rol vanuit het jongerenwerk goed te benutten?

Thema 2. ‘Samenspel jongerenwerk en jeugdzorg’

Samenwerking van jongerenwerk en jeugdzorg biedt kansen en is broodnodig. De mentale gezondheid van de jeugd staat onder druk en de wachtlijsten in de jeugdzorg lopen op. Terwijl het de sector maar moeilijk lukt om knelpunten aan te pakken, dient de vraag zich aan of al die jongeren het meest gebaat zijn met jeugdhulp of dat ook andere vormen van laagdrempelige ondersteuning effectief kunnen zijn. Vanuit samenspel tussen het jongerenwerk en jeugdzorg zijn hoopgevende  initiatieven ontwikkeld. Het zijn groeiplekken waar jongeren persoonlijke aandacht en plezier vinden en aangesproken worden op hun kwaliteiten en talenten. De voorbeelden laten zien dat professionals vanuit jeugdzorg en jongerenwerk elkaar aanvullen én beter maken. De uitdaging is hoe dit type samenwerkingsvormen duurzaam in te bedden in de lokale infrastructuur van beleid en praktijk.

Thema 3. ‘Jongerenwerk in school’ (bo en vo)

Schoolbesturen zetten zich in om een veilig en positief schoolklimaat voor haar leerlingen en schoolpersoneel te kunnen garanderen, maar kunnen dit niet meer alleen. Op steeds meer VO-scholen zijn jongerenwerkers actief om een brug te slaan tussen jongeren/ouders, onderwijs, zorg en veiligheid. Een veelbelovende aanpak, maar bestendiging is lastig. De tijdelijke NPO-gelden, ingezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, zijn in veel gemeenten deels benut om de inzet van jongerenwerkers in school een impuls te geven. Wat zijn de ervaringen in de praktijk? En wat is inmiddels bekend over de meerwaarde van deze professionals in de school? Durven gemeenten het aan om de stap te nemen om nu te investeren in jongerenwerkers op school, om later de groeiende kosten voor jeugdzorg en veiligheid te kunnen besparen?

Thema 4. ‘Jongerenwerkers aan zet in de strijd tegen armoede en schulden’

Een op vijf Nederlandse jongeren kampt met geldzorgen. Geldzorgen, armoede en schulden vormen een risico voor de ontwikkelkansen van jongeren. Jongerenwerkers lukt het vaak om jongeren vroegtijdig te bereiken. In deze themasessie verkennen wat het jongerenwerk in samenwerking met haar stakeholders (schuldhulpverlening, (mbo)-onderwijs, wijkteams e.d) inzet om bij te dragen aan armoedebestrijding en schuldenpreventie. Welke lessen leren we vanuit lopende onderzoek hiernaar? Hoe kunnen we het jongerenwerk in deze opdracht verder versterken?

 

Thema 5. ‘Een sterke sociale basis voor de jeugd’

Met voldoende vrijwillig en professioneel kinderwerk kan een grote groep kinderen worden bereikt voor constructieve vrijetijdsbesteding, het opdoen van sociale contacten en het ontwikkelen van sociale vaardigheden/talenten. Belangrijke beschermende factoren die ontwikkeling van problemen kunnen voorkomen. Daarnaast biedt inzet van kinderwerk mogelijkheden om een doorgaande lijn te organiseren richting het aanbod vanuit het jongerenwerk en een sterke werkrelatie op te bouwen met ouders. Waar zit de kracht van deze voorziening in de sociale basis? Hoe kunnen we de potentie beter benutten? En wat is hiervoor nodig?

Deelname aan het congres is kosteloos en wordt financieel mogelijk gemaakt met subsidie van de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid.

Locatie

Canadaplein 2
1811KE Alkmaar