Activiteit

Training ‘Bestaanszekerheid op orde'

24 nov
Vrijdag 24 november 2023
09:30 tot 17:00
Training
5 minuten lezen

Heb jij in je werk te maken met mensen die hulp nodig hebben om rond te kunnen komen? Ook voor een professional is het moeilijk om inzicht te krijgen in alle regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen. Hoe zorg je dat iemand krijgt waarop hij of zij recht heeft? En hoe voorkom je dat iemand krijgt waar hij geen recht op heeft? Meld je dan nu aan voor de training bestaanszekerheid op orde. Aanmelden kan hier.

Gebaseerd op de ervaringen en kennis uit de sociaal raadsliedenpraktijk bieden we een training aan van zes modules waarin we theorie met casuïstiek combineren. De training is gestart als een training voor startende sociaal raadslieden, maar de onderwerpen die behoren tot hun werkveld zijn ook interessant voor andere beroepsgroepen die te maken hebben met bestaanszekerheid, financiële regelingen en schulden.

Kortom, hoe breng je de bestaanszekerheid van jouw klant op orde?

De training wordt georganiseerd door de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). De LOSR wil graag bijdragen aan een goede basis voor startende sociaal raadslieden en andere professionals in het sociale domein en er tevens voor zorgdragen dat de kennis van de raadslieden en andere professionals in het sociale domein landelijk van eenzelfde hoog niveau is en blijft.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd bij het Registerplein. Je krijgt dus registerpunten voor je beroepsregistratie (zes punten per module).

Belangrijk

• De modules zijn niet los te volgen. Er wordt ingeschreven voor de hele reeks.

• Alleen leden van Sociaal Werk Nederland en organisaties met een LOSR-pluspakket kunnen zich inschrijven.

• Sociaal Werk Nederland behoudt zich het recht voor om de training te verplaatsen of samen te voegen met de andere reeks. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd.

• Kosteloos afmelden kan alleen twee weken voor aanvang.

 

 

De scholing behandelt in zes dagen de volgende onderdelen:

1. Inkomstenbelasting

2. Toeslagen (Huur- en Zorgtoeslag)

3. Participatiewet

4. Inzicht in inkomen

5. Invordering van schulden en beslagvrije voet

6. Samenhang (ook met overige rechtsgebieden) en casuïstiek/life events

 

Training 1 op 24 november 2023: Inkomstenbelasting

Iedereen heeft te maken met inkomstenbelasting, ook jouw cliënt. Sommige cliënten worden geconfronteerd met te betalen aanslagen en anderen zijn weer voor een deel van hun inkomen afhankelijk van belastingteruggaves. Om jouw cliënt goed te helpen moet je het systeem van belastingheffing begrijpen. We geven je inzicht in het systeem van heffing en invordering en laten je zien hoe het inkomen voor de belasting doorwerkt in andere regelingen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• Aangifte

• De (voorlopige) aanslag

• Boxenstelsel en tarieven

• Heffingskortingen

• Fiscaal partnerschap

• Invordering

• Fiscale schade

 

Training 2 op 15 december 2023: Toeslagen (Huur- en Zorgtoeslag)

De regelingen voor toeslagen zijn tegenwoordig erg complex. De Huur- en Zorgtoeslag zijn voor veel burgers een onmisbaar inkomensbestanddeel geworden. Zonder deze toeslagen komen veel burgers niet rond. Belangrijk is wel dat het recht goed is vastgesteld. Toeslagen worden bij voorschot verstrekt op basis van geschatte situaties. Vaak is deze geschatte situatie niet juist (meer) doordat wijzigingen niet of te laat worden doorgegeven. Hierdoor ontstaan toeslagschulden. Het is aan jou als professional om na te gaan of de klant recht heeft op huur/zorgtoeslag en of de hoogte hiervan juist is vastgesteld.

Hoe bereken je de hoogte van de rekenhuur? Hoe hoog mag het inkomen zijn? Is er sprake van een toeslagpartner? Heeft cliënt een verworven recht? Wat als de cliënt de terugvordering niet in een keer kan betalen?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• De basisvoorwaarden voor de huur en zorgtoeslag

• Het berekenen van de rekenhuur voor de huurtoeslag

• Het berekenen van het rekeninkomen voor de huur en de zorgtoeslag

• Het begrip vermogen voor de huur/zorgtoeslag

• De hoogte van de huur/zorgtoeslag in een specifieke situatie

• Het aanvragen, wijzigen en stopzetten van de huur/zorgtoeslag

• Bezwaar, herziening en terugvordering van de huur/zorgtoeslag

 

 

Training 3 op 12 januari 2024: Participatiewet

De bijstand is het laatste vangnet in het sociale zekerheidsstelsel. Daarom onmisbaar in deze reeks. Als er geen recht (meer) is op een voorliggende voorziening is de vraag of jouw client een geslaagd beroep kan doen op een uitkering van de Participatiewet. Hoe wordt deze vastgesteld en hoe zit het met de samenloop van andere inkomsten en aanvullende bijstand?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• Hoe te handelen bij het (ondersteunen van) aanvragen van een bijstandsuitkering

• Hoe het recht op uitkering vast te stellen

• De rechten en verplichtingen van de bijstandsgerechtigde

• Inkomensondersteunende maatregelen als bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag en energietoeslag

• Herziening en terugvordering van de uitkering

• Mogelijkheden van schuldhulpverlening en Wsnp

 

 

Training 4 op 26 januari 2024: Inzicht in inkomen

Het inkomen speelt bij schulden een centrale rol. Van jou als hulpverlener wordt verwacht dat je kunt nagaan of het inkomen van de cliënt op orde is en zo niet, of je dit op orde kunt krijgen. En dat is nog niet zo eenvoudig!

Een cliënt met een inkomen op of rond het sociaal minimum heeft gemiddeld zo’n 13 verschillende inkomstenbronnen en deze zijn allemaal van invloed op elkaar. Het inkomen van de cliënt kan steeds weer kan wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van life events. Hier dien je als hulpverlener op te anticiperen. Een correct vastgesteld inkomen is tenslotte de basis voor alle hulpverlening.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• Inkomstenbronnen en de inkomenscheck(list)

• Het sociaal minimum (bruto en netto)

• KGB/ALO kop

• Belastbaar inkomen berekenen

• Fiscaal/toeslagpartnerschap en de gevolgen voor het inkomen

• Heffingskortingen/combinatie met bijstand

• Samenloop van inkomsten

 

Training 5 op 9 februari 2024: Invordering van schulden en beslagvrije voet

Veel cliënten hebben schulden. Incassobureaus, deurwaarders en overheidsinstanties proberen zoveel mogelijk geld te innen. Tijdens deze dag staan de regels die gelden voor private schulden centraal: van incasso, dagvaarding, vonnis tot beslag.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• De regels die gelden voor incassobureaus

• Wanneer en hoeveel incassokosten verschuldigd zijn

• Van dagvaarding tot vonnis

• Beslag en executie

• Het proces van berekening, bekendmaking en wijziging van de beslagvrije voet

• Hardheidsclausule en de beslagvrije voet

• De verplichte beslagvolgorde en de gevolgen wanneer op het verkeerde inkomen beslag is gelegd

• Beslag op inboedel en

• Verjaring

 

Training 6 op 1 maart 2024: Afsluiting: samenhang (ook met overige rechtsgebieden) en casuïstiek/life events.

In de afgelopen vijf trainingen heb je al kennis gemaakt met verschillende rechtsgebieden waar sociaal raadslieden dagelijks mee te maken hebben. In de laatste training introduceren we casussen waarin deze rechtsgebieden bij elkaar komen. Ook zoomen we in op life events die van invloed zijn op de regelingen en voorzieningen waar jouw cliënt gebruik van kan maken. Inbreng van eigen casussen is mogelijk.

 

Groepsgrootte

8-12 personen per groep

 

Docenten

Christa Romani (Toeslagen en Inzicht in inkomen)

André Moerman (Schulden en Participatiewet)

Saskia van Muiswinkel (Inkomstenbelasting en Casuïstiek)

 

Locatie

Kantoor van Sociaal Werk Nederland, Utrecht

 

Kosten

€ 1.500,- exclusief BTW en inschrijfkosten voor de reeks van zes trainingen.

Locatie

Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht