Nieuwsbericht

VNG in Eenvandaag over abonnementstarief - dinsdag 10 november

10 november 2020 | 2 minuten lezen

Sven de Langen, voorzitter van de VNG commissie  Zorg, Jeugd en Onderwijs, is vanavond is te gast bij het nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag van AVROTROS op NPO 1. Hij geeft daar een toelichting op de financiële problemen die gemeenten hebben (mede) als gevolg van de invoering van het abonnementstarief in de Wmo.

Een monitor over de afgelopen twee jaar toont aan dat het abonnementstarief bij de huishoudelijke hulp 80% extra cliënten aantrekt in de hogere inkomensgroepen. VNG maakt zich zorgen over de impact van het abonnementstarief op de financiële houdbaarheid van de Wmo. De VNG zal aangeven dat de maat vol is nu het Rijk tot op heden gemeenten niet volledig wil compenseren voor de effecten van de maatregel. Sociaal Werk Nederland ziet ook hoe gemeenten worstelen met hun begroting en pleit voor 1 miljard aan middelen van het rijk aan gemeenten, ook om de fnuikende bezuinigingen tegen te gaan. 

Sven de Langen zal toelichten aan welke maatregelen de gemeenten denken te moeten gaan nemen om de stijgende uitgaven, bij vooral de hulp bij het huishouden, het hoofd te kunnen bieden. De maatregelen die worden aangekondigd hebben vooral betrekking op de hulp bij het huishouden en op cliënten in de hogere inkomenscategorieën.

De VNG vindt het belangrijk om te laten weten dat de VNG zich er zeer van bewust is dat vooral de kwetsbare mensen, zij die de hulp het hardst nodig hebben, niet de dupe mogen worden. Met de voorgenomen maatregelen richten wij ons op die categorie mensen die in principe goed in staat waren en zijn om de (huishoudelijke) hulp zelf te organiseren en te betalen. Alle inspanningen zijn er op gericht om de ondersteuning aan juist de kwetsbare groepen te kunnen behouden.

In het kort komen de maatregelen hierop neer:

•           Invoeren van een budgetplafond en een wachtlijst (met wel oog voor de schrijnende situaties).
•           Financiële draagkracht betrekken in het onderzoek bij de aanvraag.
•           Het in het onderzoek, bij de aanvraag, meenemen van de voorzienbaarheid.
•           Eigen kracht bevorderen door inzet van deskundige (middels een voucher) die samen met de client bekijkt wat er nodig is om het huishouden toch zelf (weer) te kunnen
            doen.

Zie hier voor meer informatie over wat de VNG eerder, na het bestuurlijk overleg van 13 oktober, gepubliceerd heeft. 
Zie ook Trouw.nl van vandaag en de website van Eenvandaag met een artikel hierover.
En lees het interview met Eric van der Burg en Renata Fideli van sociaalwerkorganisatie Meerwaarde.