Nieuwsbericht

Financiële duidelijkheid over jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning en continuïteit

26 maart 2020 | 2 minuten lezen

Door de coronacrisis kampen veel sociaalwerkorganisaties met financiële onzekerheid, omdat zij onverwacht veel meer of juist veel minder diensten verlenen.
De afgelopen dagen is Sociaal Werk Nederland intensief betrokken geweest bij gesprekken tussen de ministeries van VWS en JenV en de VNG. Dat heeft geleid tot afspraken tussen de ministeries en de VNG over het waarborgen van financiële zekerheid voor sociaalwerkorganisaties binnen de Wmo en de Jeugdwet.

Het Rijk doet hiermee, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten om financiële zekerheid en ruimte te bieden aan hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning; van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020.

Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn. Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige jeugdzorg en ondersteuning.
Daar staat tegenover dat de zorgaanbieders hun organisatie en personeel, binnen de mogelijkheden, maximaal inzetten voor andere acute noden.

Het kabinet gaat op basis van voorliggende afspraken met de VNG en branches in gesprek om deze nader uit te werken en in te vullen. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Dit zijn de belangrijkste afspraken:

Meerkosten 
​Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen voor de extra maatregelen vanwege corona. De komende tijd wordt de wijze van compensatie nader uitgewerkt.

Andere vormen van hulp 
Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording en, waar de noodsituatie daar om vraagt, om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen. Ook dit wordt de komende tijd uitgewerkt.

Tijdelijke omzetdaling 
Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim) zal de omvang van zorg en ondersteuning in  de praktijk tijdelijk afwijken van de normale situatie. Het is belangrijk dat de financiering van de omzet door gemeenten richting aanbieders onverminderd plaatsvindt, zoals die contractueel was overeengekomen dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Het doel daarvan is acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren.
Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar acute behoeften ontstaan), en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken.

Effecten na afloop van coronacrisis 
Voor de zomer maken Rijk en gemeenten afspraken over de compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van de crisis. Dat gaat om de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg.

U vindt de regeling als bijlage bij dit artikel.

Monitoring: meld goede en slechte ervaringen!
Sociaal Werk Nederland gaat ervan uit dat gemeenten deze afspraken gaan uitvoeren. We gaan de navolging en vormgeving van de landelijke afspraken door gemeenten en sociaalwerkorganisaties monitoren. Wij horen het dan ook graag van u als uw gemeente in afwijking van deze regeling toch besluit om niet-geleverde diensten niet te betalen. Meld u dat aan Lex Staal via staal@sociaalwerk.nl.