Nieuwsbericht

Uitnodiging Leergang “Sociaal Werk Werkt!”

Vivian van Gameren
5 juli 2018 | 6 minuten lezen

Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een groot deel van het gemeentelijke budget gaat hier immers naartoe. In de Thematranche Welzijn van In voor zorg! gingen 28 organisaties voor sociaal werk aan de slag met het zichtbaar maken van de maatschappelijke effecten van hun werkzaamheden. De uitkomsten van dit traject zijn na te lezen in het E-zine “Sociaal werk beweegt”: http://www.resultateninvoorzorg.nl/sociaal-werk-beweegt

In vervolg hierop  organiseren Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie in samenwerking met Mike Hoogveld van de Holland Consulting Groep de leergang “Sociaal Werk Werkt!” met drie modules:

1.       “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”;

2.       “Impact en outcome sociaal werk”;

3.       “Agile en dienend Leiderschap”.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen aan alle modules mee te doen, of aan één of twee modules. De leergang vond in 2017-2018 voor het eerst plaats. Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers positief oordeelden over alle drie modules. Ook deden zij suggesties voor verbeteringen. Die suggesties zijn in deze tweede editie opgenomen.

Waarom deze leergang?

Speelveld in ontwikkeling

Het speelveld waarin de sociaalwerkorganisatie zich beweegt, verandert razendsnel. Gemeenten hebben steeds meer verantwoordelijkheid gekregen en van burgers zelf wordt veel meer initiatief verwacht. Subsidie aanvragen voor activiteiten voldoet al lang niet meer. Oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken is de nieuwe realiteit. Producten aanbieden raakt uit de tijd, steeds vaker worden integrale aanpakken in co-creatie met anderen gevraagd en zoekt men samen echte oplossingen. Een zakelijke cultuur waarbij afgerekend wordt op resultaat wordt gemeengoed.  Dit vraagt nogal wat van organisaties en betrokkenen. Gezamenlijk doelen formuleren,  samen leren  en monitoring en effectmeting zijn hierbij cruciaal.  Dit vraagt nieuw leiderschap van bestuurders die richting weten te geven aan de noodzakelijke transformaties; die niet star vasthouden aan traditionele overtuigingen en principes. Dit vereist succesvolle ondernemers die kansen herkennen in alle veranderingen, die in beweging komen, hun mensen meekrijgen en uiteindelijk aansluiten op en mede richting geven aan de nieuwe werkelijkheid.

Hoe zien de leergang eruit?

Aantal deelnemers

Een leergang wordt doorlopen met twaalf tot maximaal vijftien deelnemers. De deelnemers zijn directeur-bestuurders, directeuren en MT-leden van sociaalwerkorganisaties. 

Doorlooptijd, aantal sessies, tijden en locatie

Een module heeft een korte doorlooptijd van ongeveer zes weken en omvat drie sessies.  Ieder sessie duurt één dagdeel. Alle sessies beginnen om 16.00 uur en eindigen om 20.00 uur, inclusief een lichte maaltijd. De sessies vinden plaats in de grote vergaderzaal van Sociaal Werk Nederland te Utrecht. Deze accommodatie is met het openbaar vervoer en met de auto goed bereikbaar. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Werkvorm

Iedere sessie is interactief van aard, waarbij een duidelijke inbreng van een ieder wordt verwacht. De leergang is compact en resultaatgericht. Na iedere sessie krijgen de deelnemers  een opdracht mee, waarbij theorie en eigen praktijk met elkaar worden verbonden en waardoor het effect van de leergang wordt vergroot. 

De leergang in vogelvlucht

1             “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”

Steeds meer gemeenten maken de omslag van werken met productenboeken naar  aansluiten op maatschappelijke thema’s die opdrachtgevers (met name gemeenten) vaststellen. In deze module draait het om het ontwikkelen van een integraal aanbod dat tevens maatwerk is.

Sessie 1:              De klant: Thema’s die in deze sessie aan de orde komen zijn de introductie klantwaarde propositie canvas, outside-in flow, de klant en zijn vraagstukken en decision making unit.

Sessie 2:              De propositie: Hier gaat het om productkenmerken versus oplossingen en klantvoordelen, het juiste verhaal en aanbod.

Sessie 3:              De actie: Thema’s die hier worden behandeld zijn gap-analyse, belemmeringen en oplossingen en het maken van een bondig actieplan.

2             “Impact en outcome sociaal werk”

In deze module bouwen we voort op de ervaringen opgedaan in thematranche welzijn en in ontwikkeltrajecten in diverse gemeenten. Met deze module krijgt u actuele kennis en inzichten en deelt u met elkaar ervaringen hoe u outcomegericht werken een impuls kunt geven.  Er is ook ruimte voor het delen van elkaars goede voorbeelden.

Sessie 1:              Outcome gericht werken: Waarom en wat levert het op? Introductie kwaliteitskompas, maatschappelijke resultaten en (outcome)indicatoren.

Sessie 2:              Zichtbaar maken van de outcome van voorzieningen welzijnswerk: Waarom en hoe? En welke meetinstrumenten kun je inzetten?

Sessie 3:              Leren van goede voorbeelden: Wat is daarvan te gebruiken in de eigen praktijk? Er wordt zowel op outcome van individuele als collectieve voorzieningen ingegaan.

3             “Agile en dienend leiderschap”

Centrale vraag in deze module is: wat voor leiderschap heeft een organisatie nodig die dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken biedt en daarbij bovendien de impact en outcome zichtbaar maakt?

Sessie 1:              Agile managen: Hoe ziet dat eruit in de praktijk van het sociaal werk in?  Wat merkt de klant daarvan?

Sessie 2:              Netwerkregie: Hier gaat het om doorzettingsmacht en hiërarchie versus persoonlijk leiderschap en creatiemacht en principes als gelijkwaardigheid, respect, vrijheid,verantwoordelijkheid, transparantie en vertrouwen.

Sessie 3:              Dienend leiderschap: Thema’s die in deze sessie aan de orde komen zijn onder meer het Greenleaf-model van dienend leiderschap en de positieve impact van vertrouwen op snelheid en kosten.

Begeleiding modules

Holland Consulting Group begeleidt  module 1 en 3.

De Holland Consulting Group is een organisatieadviesbureau dat managementkennis verzamelt, veredelt en doorgeeft en daarbij streeft naar een wisselwerking tussen toegepaste wetenschap en haar adviespraktijk. Mike Hoogveld verwoordt zijn visie als volgt: ‘Bij het reizen is de bestemming niet het belangrijkste, de weg daarheen is een doel op zich. Marketing, sales en service organisaties moeten adaptief zijn, door continue verbetering via “agile” experimenteren. Dit vereist het begrijpen van klantgedrag en een naadloze interne samenwerking.’

Movisie begeleidt module 2.

Movisie is een landelijk kennisinstituut dat zich richt op sociale vraagstukken. Movisie-adviseurs Hilde van Xanten en Thijs van den Enden zijn actief in het programma Kwaliteit en Outcome, waarin samengewerkt wordt met gemeenten, aanbieders en burgers. Doel is om outcomegericht werken een impuls te geven en samen met partners de toepassing in de praktijk te versterken. 

Deelnamekosten

De deelnamekosten bedragen € 950,- per module. Indien u de complete leergang volgt krijgt u korting en bedragen de kosten € 2500,-. Als deelnemer kunt u gebruik maken van uw loopbaanbudget.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer zij minimaal twee van de drie bijeenkomsten van een module bijwonen.

Data bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen, van 16.00 tot 20.00 uur, broodjes rond 18.00 uur. Geen van de bijeenkomsten valt in een van de schoolvakanties. Er zitten meestal drie weken tussen de bijeenkomsten.

Module 1: “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken Dienstverlening en waardencreatie”, HCG/Sociaal Werk Nederland

·         11 oktober 2018        

·         1 november 2018

·         22 november 2018

·         Aanmelden voor module 1

Module 2: “Impact en outcome sociaal werk”, Movisie

·         13 december 2018

·         10 januari 2019

·         31 januari 2019

·         Aanmelden voor module 2

Module 3: “Agile en dienend leiderschap”, HCG/Verdiwel

·         14 februari 2019

·         7 maart 2019

·         28 maart 2019

·         Aanmelden voor module 3

 

De Leergang “Sociaal Werk Werkt!” wordt ook in company aangeboden voor één of meerdere organisaties. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met keesneefjes@verdiwel.nl.

Lid wordenContact