Nieuwsbericht

Voortgang Welzijn op Recept: lees meer en denk mee

10 juli 2024 | 3 minuten lezen

In dit nieuwsbericht schetsen we de laatste ontwikkelingen rond Welzijn op Recept (WoR). Welke prioriteiten hebben we gesteld met het kernteam en welke stappen zijn er in de afgelopen periode gezet om deze te realiseren? Lees meer en denk mee!

Met het kernteam van leden van Sociaal Werk Nederland die werken met WoR, hebben we in 2023 kernthema’s vastgesteld. Van hieruit hebben we begin dit jaar met het team drie opdrachten vastgesteld die we verder willen verkennen:

  1. Helderheid over de tweeledige wijze waarop de naam Welzijn op Recept nu wordt gebruikt, namelijk als interventie WoR en als brugfunctie tussen het sociaal en medisch domein.
  2. Overstijgende data koppelen van onderzoeken die door en bij leden zijn verricht, waarbij op basis van al verzamelde data een heldere opdracht wordt geformuleerd om te komen tot een landelijke businesscase.
  3. Gelijkwaardigheid bevorderen tussen sociaal en medisch.
     

WoR in Visie eerstelijnszorg
Zoals eerder dit jaar toegelicht, zijn in de afgelopen maanden diverse werkgroepen bezig met de uitwerking van de Visie eerstelijnszorg 2030. Sociaal Werk Nederland is samen met de VNG en ActiZ trekker van de werkgroep Hechte wijkverbanden, waarin sociaal werk zeker een directe plaats moet hebben. Daarnaast nemen we deel aan de werkgroep die de vereiste regionale samenwerking uitwerkt. Vanuit het bestuurlijk overleg overzien we het geheel. Met de vele (zorg)partners is het streven om het implementatieplan in september 2024 bestuurlijk af te ronden.

Zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland
In nauwe samenwerking met onze leden hebben we in mei, juni en juli bijeenkomsten georganiseerd met Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis. Hier zijn ook krachtige praktijkvoorbeelden van Welzijn op Recept gepresenteerd, door respectievelijk Xtra, Buurtwerk Dordrecht en Welzijn Lelystad. Aansluitend volgden goede gesprekken waarbij het zowel over de inhoud, resultaten als knelpunten ging en we met elkaar mogelijke oplossingen hebben verkend. Zorgverzekeraars gaven aan geen enkele twijfel te hebben over de meerwaarde van Welzijn op Recept. Het knelpunt ligt voornamelijk in de gemeentelijke financiering. We zijn met elkaar in gesprek om te komen tot vervolgacties.

Workshops bij InEen
Branchevereniging InEen behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn en is daarmee voor ons een vaste samenwerkingspartner. Voor een door hen georganiseerde bijeenkomst is Sociaal Werk Nederland uitgenodigd om tweemaal een workshop te geven over onze ervaringen in de samenwerking met de eerste lijn. Samen met leden hebben we een workshop voorbereid waarin uiteraard ook WoR niet ontbrak. Huisartsen en eerstelijnsorganisaties gaven aan niet te begrijpen waarom WoR niet breder kan worden ingezet. Zij schatten in dat de helft tot maar liefst 80 procent van de patiënten bij de huisarts beter kan worden geholpen in het sociaal domein. 

Internationaal succes
Inmiddels wordt in meer dan 175 gemeenten in Nederland WoR uitgevoerd. Ook buiten onze landsgrenzen wordt de waarde van ‘social prescribing’ steeds breder erkend. In juni 2024 publiceerde de International Social Prescribing Collaborative het rapport Social Prescribing Around the World waaruit blijkt dat Welzijn op Recept inmiddels in 28 landen wordt geïmplementeerd. Tussen de landen zijn er veel verschillen, maar de onderliggende principes zijn hetzelfde.

Landelijke businesscase
Verschillende partijen geven het belang aan van een landelijke businesscase om WoR breder uit te rollen. Dit sluit aan bij de tweede opdracht uit het kernteam. Ook de VNG zou hieraan willen meewerken. Met het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept lopen tegelijkertijd verkennende gesprekken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Samen maken we het verschil. Wil je meedenken over Welzijn op Recept en bijdragen aan de verdere uitrol? Sluit dan aan bij het kernteam en meld je aan bij senior adviseur Truus van Tiggelen. Heb je data over Welzijn op Recept die je kunt delen, dan is ook die van harte welkom.


Lees ook: