Nieuwsbericht

Klimaatrechtvaardigheid: webinar met bijdrage vanuit sociaal werk

23 maart 2023 | 1 minuut lezen

Het Nationaal Klimaat Platform en de WRR organiseren een webinar over Klimaatrechtvaardigheid, hoe doe je dat? Aanleiding is het rapport ‘Rechtvaardigheid in het Klimaatbeleid’ dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onlangs uitbracht. ‘Behandel klimaatbeleid als een verdelingsvraagstuk’, is één van de aanbevelingen in dat rapport. Nu het klimaatbeleid concreter vorm krijgt, wordt de vraag wie de kosten van de maatregelen betaalt steeds belangrijker. Is het principe 'de vervuiler betaalt' rechtvaardig of zou de nadruk meer moeten liggen op draagkracht? Als de verdeling als onrechtvaardig wordt ervaren, vreet dat aan het draagvlak. Je hoort bijdragen vanuit onder meer de Jonge Klimaatbeweging, het stedelijk Strategieteam Amsterdam, het lectoraat Ecosociaal werk en Bindkracht10.

Ecosociaal werk
Lector Ecosociaal werk Richard de Brabander - één van de sprekers op het webinar - plaatst kritische kanttekeningen bij het rapport van de WRR. Kern van zijn kritiek is dat ‘de stem van de natuur’ ontbreekt. "Zolang we de mens boven en buiten de natuur plaatsen, blijft de vraag naar eerlijke verdeling uiteindelijk een menselijke en economische aangelegenheid." En over draagvlakverwerving en inspraak vindt hij dat de WRR eraan voorbij gaat dat juist voor kwetsbare groepen in de samenleving, die onevenredig de gevolgen van klimaatverandering ondervinden, het vaak niet vanzelf spreekt deel te nemen aan gesprekken met beleidsmakers of een burgerberaad.

Bindkracht10
Hannah Wiersinga – opbouwwerker bij Bindkracht10 - zal vanuit de praktijk een bijdrage leveren aan het webinar. Bindkracht10, sociaalwerkorganisatie in Nijmegen, is met haar opbouwwerk onder meer actief in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. Ze ondersteunen bewoners bij diverse initiatieven. Zo koppelen ze bijvoorbeeld renovaties voor duurzaamheid aan andere thema’s in de wijk om de sociale impact te vergroten. Het is die koppeling die cruciaal is. Verduurzaming is hier een aanleiding om het gesprek aan te gaan om op termijn een sterkere wijk met meer sociale cohesie te realiseren.

Wanneer?
Vrijdag 31 maart 2023 van 10.00 tot 11.30 uur.

Aanmelden
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


Beeld: Lukasz Szmigiel via Unsplash