Nieuwsbericht

Pleidooi voor eco-sociale benadering sociaal werk

4 december 2022 | 2 minuten lezen

Dagelijks ervaren we de directe en indirecte gevolgen van de ecologische crisis. Een crisis die, zoals wel vaker, de mensen in kwetsbare posities het hardst treft en de verschillen en ongelijkheid verder vergroot. Willen we deze crisis het hoofd bieden en zorgdragen voor een leefbare aarde, dan is een fundamentele heroriëntatie van de visie op samenleven nodig. Het sociaal werk speelt hierin een voorname rol, stellen de auteurs van het ‘Pleidooi voor een eco-sociale benadering van sociaal werk’ (zie bijlage onderaan deze pagina).

Overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en burgers; ieder zal vanuit de eigen positie een bijdrage moeten leveren aan het leefbaar houden van de aarde. Volgens de auteurs heeft ook het sociaal werk vanuit de eigen professie een verantwoordelijkheid, in verbinding met de andere disciplines en vakgebieden die zich met dit vraagstuk bezighouden. Gemotiveerd door onder meer het sociaal werk in de energietransitie, brengen de auteurs deze benadering binnen het sociaal werk voor het voetlicht.

Ecologisch rechtvaardig sociaal werk
In een sociaal-ecologisch rechtvaardige samenleving komt sociaal werk op voor mensen, groepen en gemeenschappen in een kwetsbare positie. Tegelijkertijd streeft eco-sociaal werk naar herstel en het versterken van de natuur. In het buitenland is een eco-sociale benadering van sociaal werk in zowel de theorie als de praktijk al langer onderwerp van gesprek. De auteurs van dit pleidooi denken dat die inzichten ook verrijkend kunnen zijn voor het sociaal werk in Nederland.

Lectorale rede
Op donderdag 24 november jl. stond het thema van ecologisch rechtvaardig sociaal werk centraal in de lectorale rede van Richard de Brabander in De Arminius in Rotterdam. Daarin betoogde hij dat elk sociaal werk ecosociaal zou moeten zijn én dat ecosociaal werk niet alleen over vergroenen gaat. Verschillende punten die de auteurs benoemen in het pleidooi, kwamen in deze rede aan de orde. Het boekje dat bij die rede is verschenen vind je hier. De lectorale rede komt binnenkort ook digitaal beschikbaar op deze pagina.

Denk met ons mee!
Het pleidooi, waaraan ook Sociaal Werk Nederland een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd, vormt een eerste aanzet om sociaal werkers, de sector, de opleidingen en de betrokken stakeholders aan te moedigen het gesprek hierover te voeren én bij te dragen aan een sociaal-ecologisch rechtvaardige samenleving. Zowel binnen de eigen organisatie als in het publieke debat.

Heb je hierover een uitgesproken mening en wil je met ons meedenken? Meld je aan bij Edwin Luttik via e-mail of tel. (06) 2207 3745.

Let op: op vrijdag 23 december a.s. is het kerstdebat van Movisie gewijd aan het thema klimaatrechtvaardigheid. Toegang is gratis en het debat is ook online bij te wonen. Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven.