Nieuwsbericht

Kabinet steekt 1,2 miljard euro in versterking leer- en ontwikkelcultuur

6 oktober 2022 | 1 minuut lezen

Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeerden de Tweede Kamer over de beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om zo een bijdrage te leveren aan een goed werkende, toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin het vanzelfsprekend is dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen (LLO).

LLO draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid en participatie van werkenden en werkzoekenden, het helpt werkloosheid door veroudering van kennis en vaardigheden te voorkomen of bekorten, het stimuleert doorgroeien in loopbanen, het geeft meer voldoening en werkplezier en het biedt mogelijkheden om de inkomenspositie te verbeteren.

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt heeft er veel baat bij als meer gedacht wordt in termen van ‘skills’ ofwel vaardigheden. In Europees verband neemt dat steeds meer een vlucht. Zo werkt Nederland samen met andere EU-lidstaten aan de gemeenschappelijke doelen uit de EU-skills Agenda. Een belangrijk onderdeel daarvan is het zichtbaar maken en valideren van de vaardigheden die mensen in huis hebben. Juist voor mensen die minder scholing hebben gevolgd maar wel veel geleerd hebben op de werkvloer kan het zichtbaar maken van eerdere leer en werkervaring bijdragen aan hun verdere ontwikkeling en de waardering van wat zij al kunnen. Dit inzicht helpt werkgevers bovendien om zicht te krijgen op de capaciteiten van (nieuwe en zittende) werknemers, zodat zij hen gericht kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Laaggeletterdheid
Mogelijk ook voor u lokaal interessant: er gaat 50,5 miljoen euro naar taal- en beroepsvaardigheden voor laaggeletterden, deels voorwaardelijk en uit het Nationaal Groeifonds. Specifiek voor het verhogen van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden wordt er vanaf 2023 structureel 15 miljoen euro geïnvesteerd in de aanpak van laaggeletterdheid. Hiermee krijgen gemeenten meer mogelijkheden om dit aan te pakken. 

De kamerbrief en beslisnota’s vindt u hier.