Nieuwsbericht

Interview wethouder Ufuk Kâhya over bestuurlijk congres jongerenwerk

5 oktober 2022 | 4 minuten lezen

Op 24 november is het bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk. ’s-Hertogenbosch is gastgemeente en wethouder Ufuk Kâhya is een van de sprekers. Hij gaat onder andere het gesprek aan met staatssecretaris van Maarten van Ooijen. Wat zijn de ambities van Kâhya voor het jongerenwerk en waarom wil ’s-Hertogenbosch juist van dit congres zo graag gastgemeente zijn? Tijd voor een interview. Meer weten of direct aanmelden? Klik dan door!

U hebt het veel over talentontwikkeling, wat is voor u de rol van het kinder- en jongerenwerk hierin?
’s-Hertogenbosch staat bol van de talenten. Helaas krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken van hun talenten. De oorzaken daarvan liggen maar al te vaak in de nabije omgeving van het kind. Omdat kinderen in een bepaalde wijk geboren zijn bijvoorbeeld, of omdat hun ouders niet in staat zijn om steun en geborgenheid te bieden. Omdat er thuis geen geld is om boeken of laptops aan te schaffen – soms zelfs niet eens voor gezond eten of sportactiviteiten. Omdat vrienden en familie niet helpen bij het maken van de juiste keuzes, of omdat professionals het potentieel dat in élk kind aanwezig is, niet op waarde schatten. Als gemeentebestuur vinden wij dit onacceptabel. Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontwikkelen. Daar waar zo’n omgeving niet vanzelfsprekend is, willen wij meer mogelijk maken. Een verbinding tussen school,  wijk en thuis is daarvoor noodzakelijk.  Kinder- en jongerenwerkers spelen hierbij een sleutelrol.

Vanuit de brede portefeuille talentontwikkeling is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan een samenhangende aanpak. Deze aanpak sluit aan bij onze ambities voor gelijke kansen voor kinderen. Zo sloten we aan bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het ministerie van OCW. Hierbij leggen we focus op drie thema’s: rijke schooldag, ouderbetrokkenheid en talentondersteunend gedrag. We doen dit vanuit een stedelijke community waarbij tientallen maatschappelijke organisaties samenwerken.

Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontwikkelen.

We zijn landelijke voorloper van de Rijke schooldag, ook in samenwerking met de GKA. Hierbij voeren we een programma uit waarbinnen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar zich op een laagdrempelige manier van opstaan tot slapengaan bevinden in een stimulerende omgeving. De Rijke schooldag voegt positieve ervaringen toe en neemt belemmeringen weg. Vanzelfsprekend voeren we de rijke schooldag uit samen met onder meer het jongerenwerk. Vanuit de GKA investeren we ook in de pilot Schooljongerenwerk. Op de vmbo-scholen in onze gemeente zijn schooljongerenwerkers actief. Zij zijn voor jongeren het aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor leerlingen, juist in de verbinding school-thuis-wijk maar hebben ook een belangrijke taak om leraren handvatten te geven bij het omgaan met hun leerlingen.

Wat zijn uw ambities voor het jongerenwerk in ’s-Hertogenbosch?
Jongerenwerk helpt jonge mensen bij hun ontwikkeling. Door jongerenwerk ontdekken ze hun talenten, komen ze in aanraking met nieuwe ervaringen, krijgen ze sociale contacten en hebben ze een plek waar ze met vragen en problemen terecht kunnen.

Jongerenwerk richt zich op drie thema’s: talentontwikkeling, preventie en participatie. Hiermee heeft jongerenwerk een directe relatie met onze gelijke kansen-aanpak. Een deel van de activiteiten wordt uitgevoerd vanuit een van de jongerencentra, verdeeld over de stad zijn er vier plekken die als thuisbasis dienen. Er is een breed aanbod van collectieve activiteiten. Jongerenwerk is gekoppeld aan de inzet van sportmedewerkers. Veel jongeren werken als vrijwilliger bij de uitvoering van activiteiten, zij worden begeleid bij verschillende vormen van participatie. Op deze manier zijn jongeren verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten. We zijn bezig om een programmaraad op te zetten waarbij we jongeren ook in formele zin een stem geven in de activiteiten van het jongerenwerk.

Jongerenwerk is kernpartner bij het bereiken van onze ambities voor talentontwikkeling en gelijke kansen

Andere goede voorbeelden van participatie zijn Citytrainers en Cityboost. Citytrainers is een methodiek die we samen met scholen uitvoeren. Jongeren worden getraind om zelf een activiteit te organiseren. Bij Cityboost kunnen jongeren geld krijgen om een activiteiten voor jongeren uit te voeren. Uiteraard worden ze geholpen om een goed plan te maken. Ook dit is een combinatie van vaardigheden trainen en iets voor elkaar betekenen.  Daarnaast is er aandacht voor ambulant jongerenwerk omdat we jongeren graag opzoeken op de plekken waar ze verblijven. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Een derde vorm van jongerenwerk is individuele coaching. Afhankelijk van de vraag begeleiden we jongeren, maar ook hun ouders, op alle terreinen.

Waarom wil de Gemeente ’s-Hertogenbosch graag de gastgemeente zijn van dit congres?
In de eerste plaats omdat jongerenwerk kernpartner is bij het bereiken van onze ambities voor talentontwikkeling en gelijke kansen. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan enerzijds het herdefiniëren van jongerenwerk in onze gemeente en anderzijds aan het werken met een community. We zijn trots op wat het jongerenwerk van PowerUp073 en Hambaken Connect bereikt met en voor onze jongeren. Dit laten we graag zien door workshops en werkbezoeken. We dragen hiermee graag een steentje bij aan aandacht voor de ontwikkeling van jongerenwerk in Nederland.

Maar natuurlijk hebben wij net als andere gemeenten dilemma’s en vraagstukken. Om die reden is het programma zo interactief mogelijk. Door de verschillende lezingen, workshops en werkbezoeken worden deelnemers aan de conferentie uitgedaagd om met sprekers maar vooral met elkaar in gesprek te gaan. Deze dialoog faciliteren we graag.

Tot ziens in ’s-Hertogenbosch!

Waar gaat u over vertellen? En welk programmaonderdeel kijkt u naar uit?
Ik wil graag vertellen hoe jongerenwerk in ’s-Hertogenbosch een belangrijke plek inneemt als kernpartner bij talentontwikkeling van jongeren en bij het actieprogramma Gelijke kansen. Hierbij wil ik het hebben over de keuzes die de gemeente hierbij maakt en over het belang van community building.

Interessant op deze dag zijn vooral de ontmoetingen die ik hoop te hebben met al die mensen die betrokken zijn bij jongerenwerk, elk vanuit hun eigen rol als bestuurder, onderzoeker, manager of beleidsmedewerker. Ook hiervoor geldt dat je alle functies en disciplines nodig hebt om voortgang te boeken. Ik hoop dat ook op een paar goede vragen vanuit de zaal bij de inleiding die ik zal verzorgen samen met de staatssecretaris. Laten we zorgen dat het een actieve dag wordt.

Geïnspireerd geraakt en nog niet aangemeld? Doe dat dan direct of lees eerst wat meer over het programma.