Nieuwsbericht

Inbreng voor commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting

22 juni 2022 | 1 minuut lezen

Op donderdag 30 juni a.s. gaat de Tweede Kamer in gesprek met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, over de Staat van de Volkshuisvesting. In de aanloop naar dit debat willen wij, samen met andere landelijke koepelpartijen die werken aan leefbare en vitale wijken, aandacht vragen voor de samenhang in de kabinetsplannen als het gaat om volkshuisvesting, bestaanszekerheid, ambulantisering van en uitstroom uit ggz en opvang, de leefbaarheid van wijken en de aanpak van dakloosheid.

De brief hieronder is vandaag verzonden aan de Tweede Kamer, aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken/Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, met verzoek aan de leden van de commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid om hierin het overleg met hun collega’s op te zoeken over de gezamenlijke opgave.

Via deze brief wil Sociaal Werk Nederland, samen met onze partners Vereniging Valente, Divosa, de Nederlands ggz, MIND en de Actieagenda Wonen, de urgentie benadrukken van de dringende behoefte aan goede sociale huisvesting voor kwetsbare doelgroepen en een betere leefbaarheid en veiligheid van wijken. Het is tijd om werk te maken van het uitvoeren van het programma Een thuis voor iedereen: voer bijvoorbeeld een huisvestingsverordening inclusief urgentieregeling in en zorg voor 30% sociale huurwoningen in alle gemeenten met een evenwichtige spreiding van doelgroepen.

Vanuit sociaal werk en het werken in de wijken waar veel sociale huurwoningen zijn en waar dus veel verschillende groepen bewoners met urgentie een woning hopen te krijgen, hebben we niet alleen aandacht gevraagd voor de positie van statushouders, dak- en thuislozen en mensen in de opvang, maar ook voor starters, reguliere woningzoekenden die lang op de wachtlijst staan, en bewoners die wegens urgentie op medisch of sociaal gebied een woning nodig hebben. Er moet voldoende draagvlak van bewoners blijven en dat vereist doordacht toewijzen. Bovendien is wonen ‘meer dan een huis’: veel bewoners hebben sociale ondersteuning nodig om in hun buurt en leven maatschappelijk te kunnen functioneren. Een visie op zorg met inbreng van bewoners dient dan ook gestimuleerd te worden. Ook dat punt hebben we in deze gezamenlijke brief meegegeven.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Jennifer Elich.

Lid wordenContact