Nieuwsbericht

Kick-off onderzoek: hoe bereiken we moeilijk bereikbare groepen?

21 juni 2022 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland gaat samen met Labyrinth onderzoek doen naar het inzetten van sociale interventies voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Het project, dat wordt gefinancierd door het ministerie van VWS, heeft primair als doel te onderzoeken hoe kwetsbare groepen bereikt kunnen worden bij maatregelen tegen corona. Voor Sociaal Werk Nederland is de opdracht interessant omdat het inzichtelijk maakt wat de toegevoegde waarde van het sociaal werk is bij moeilijk bereikbare groepen. Eva Bos is projectleider vanuit Sociaal Werk Nederland, de hoogste tijd voor een interview. 

Hoe is dit project bij Sociaal Werk Nederland terechtgekomen?
‘Het project is tot stand gekomen op basis van signalen dat specifieke groepen in de samenleving onvoldoende bereikt worden met de reguliere communicatiestrategie van de overheid. Dit geldt met name voor inwoners in kwetsbare wijken. Tijdens de coronacrisis zijn deze groepen groter en zichtbaarder geworden. Deze groepen hebben steeds minder vertrouwen in de overheid en het is moeilijk om hen te bereiken. Dit heeft direct effect op het terugdringen van coronabesmettingen in kwetsbare wijken.

Er is een groot algemeen belang voor een ‘aanpak van onderaf’ en een strategie die aansluit bij burgers, bijvoorbeeld door middel van sociale interventies. Sociaal werk is de aangewezen partij om hiervoor in te zetten.’

Op welke manier gaat dit project helpen bij het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van sociaal werk?
'Voor dit project werken we nauw samen met onderzoeksbureau Labyrinth. Ze hebben ervaring op het gebied: van onderzoek bij kwetsbare groepen: eerder hebben zij al veldonderzoek gedaan naar de effecten van covid op de samenleving.

Tijdens de pandemie heeft Labyrinth data verzameld door eigen onderzoek op te zetten onder mensen met een migratie herkomst. Daarnaast hebben zij contact gelegd met wijkambassadeurs die in kwetsbare wijken wonen en hen opgeleid om zelf interviews af te nemen en contact te leggen met de mensen in hun wijken.’

Voor dit project trekken Sociaal Werk Nederland en Labyrinth gezamenlijk op en bundelen expertise en uitvoeringskracht voor een breder algemeen belang. Om erachter te komen welke sociale interventies helpen bij welke groepen bestaat het project uit verschillende onderdelen:

  • Analyse gebieden met laag coronavaccinatie percentage
  • Onderzoek naar werkzame sociale interventies (desk- en fieldresearch)
  • 6 pilots met leden en gemeenten op maat (aansluitend op wat er speelt in het betreffende gebied)
  • Het trainen van professionals in de 6 pilot gemeenten op werkzame interventies
  • Het schrijven en publiceren van een handreiking over alle learnings uit het project

We doen het project samen met de lokale overheid, lokale leden en maatschappelijke organisaties. Sociaal werkers, sleutelfiguren in de wijk en wijkambassadeurs spelen daarin een cruciale rol. Zij beschikken op wijk en buurtniveau over sociale interventies.'

Wanneer verwachten we de eerste resultaten?
'Op basis van analyse en onderzoek wordt zichtbaar welke effecten de interventies hebben bij deze kwetsbare groepen. Onderdeel van het project is in ieder geval een handreiking met alle learnings uit het project. Concreet wordt onderzocht welke interventies helpen, welke niet en hoe bepaalde groepen (regio gebonden) bereikt kunnen worden. In het eerste kwartaal van 2023 verwachten we de eerste resultaten te kunnen delen.'