Nieuwsbericht

Nieuwe website www.platformjeugd.com

Nienke Kuyvenhoven
8 november 2011 | 2 minuten lezen

Nieuwe website www.platformjeugd.com, gefinancierd door de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie, en mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW. De website biedt social professionals werkzaam in het domein jeugd een landelijk ‘platform’ voor kennisuitwisseling, netwerken en delen van positieve verhalen in de sector jeugdzorg.

Platform Jeugd Platform Jeugd is in het voorjaar van 2011 van start gegaan. Doel van het project vormt de versterking van de professionaliteit van beroepsbeoefenaren in de jeugdzorg. ‘Platform Jeugd’ kent inmiddels een Initiatiefgroep, werkgroepen en een netwerkgroep op LinkedIn. En nu dus ook een website.

Professionals worden op de nieuwe website geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen in de jeugdzorg, en kunnen op laagdrempelige wijze met elkaar in contact komen om kennis, ambities, vragen en oplossingen uit te wisselen. Ook kan men zich op de website zowel via Twitter als door ‘quotes’ uitspreken en profileren. Juist nu is dat belangrijk, in een tijd waarin de jeugdzorgwerkers allerlei ontwikkelingen meemaken in het kader van de Professionalisering van de Jeugdzorg, zegt de projectuitvoerder van Platform Jeugd.

Actie- en Implementatieplan Professionalisering in de Jeugdzorg De oprichting van Platform Jeugd is gerelateerd aan de implementatie van het ‘Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg.’ Het ministerie van VWS en het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunen de implementatie van het Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg met subsidie. Het‘Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg’ heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders. Professionals spelen hierbij een belangrijke rol.

Het implementatieplan richt zich daarom vooral op professionals. Beoogd wordt door de inzet van faciliteiten, ondersteuning en randvoorwaarden de professionaliteit van deze beroepsbeoefenaren verder te versterken. Het is tevens de ambitie om het werk hiermee aantrekkelijker te maken voor nieuwe en zittende medewerkers (jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers).

In samenwerking met de (inmiddels opgeheven) beroepsvereniging voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies, Phorza, was de NVMW initiatiefnemer van het project ‘Platform Jeugd.’ De NVMW is op dit moment de enige uitvoerder.

Voor wie Platform Jeugd is gericht op alle professionals die in hun werk te maken hebben met jeugdigen en/of hun context. De doelgroep van Platform Jeugd bestaat uit HBO – professionals die werkzaam zijn in het domein Jeugd. Bijvoorbeeld sociaal-, agogisch- en maatschappelijk werkers die werken als bijvoorbeeld opvoed- en opgroeiondersteuner, gezinsvoogd, in het justitiële kader, als HBO-pedagoog of als HBO-psycholoog. Voor deelname is lidmaatschap van de NVMW dan ook niet vereist.

Waarom neemt de NVMW dit initiatief? De NVMW is een representatieve beroepsvereniging met ruim 4000 leden die het maatschappelijk werk in alle sectoren vertegenwoordigt. Dus ook in de jeugdzorg. De NVMW participeert reeds in vele samenwerkingsverbanden met andere beroepsverenigingen, belangenbehartigers, werkgevers en cliëntorganisaties en heeft daarmee al een bestaand netwerk waar professionals met uiteenlopende achtergronden die werkzaam zijn in de jeugdzorg hun voordeel mee kunnen doen. De NVMW biedt als projectuitvoerder middels stafcapaciteit en het ter beschikking stellen van vergaderruimte de faciliteiten voor de activiteiten binnen het Platform, maar verder is Platform Jeugd een initiatief dat voortkomt uit het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en al haar betrokken partijen.