Nieuwsbericht

Onderhandelingen Cao Sociaal Werk opgeschort

19 oktober 2021 | 1 minuut lezen

De gesprekken over een nieuwe Cao Sociaal Werk zijn op 15 oktober 2021 in gezamenlijkheid tijdelijk opgeschort. Na een aantal onderhandelingsrondes waarin we op een groot aantal punten overeenstemming bereikten, blijven enkele punten van verschil bestaan. Overbrugging daarvan is helaas nog niet gelukt. 

De punten waarbij we nog niet tot overeenstemming komen zijn het loon, maatregelen voor oudere medewerkers en een extra beroepsmogelijkheid wat betreft inschaling. Dit laatste zou gelden boven op de bestaande procedure in de cao.

Voor wat betreft het loon zijn wij van mening dat we een bod hebben gedaan dat passend is voor de sector. Een generiek recht voor medewerkers om eerder te kunnen stoppen met werken met behoud van loon en pensioenopbouw past wat ons betreft niet in deze vorm in de cao. De Cao Sociaal Werk gaat uit van optimale inzetbaarheid en ruime keuzevrijheid van medewerkers en dat blijven voor ons ook de leidende principes. Daarnaast zien wij niet de noodzaak om de procedure voor inschaling te wijzigen en hebben er alle vertrouwen in dat dit op organisatieniveau wordt opgelost.

De vakbonden beraden zich intern en komen na dit beraad weer bij ons terug. We houden u op de hoogte.

Lid wordenContact