Publicatie

MKBA’s Integrale Aanpak (Achter de Voordeur en Sociale (wijk)teams)

Marije van der Meij
10 maart 2014 | 4 minuten lezen

Landelijk project Integrale Aanpak
Het landelijk project Integrale Aanpak ondersteunt gemeenten in het integraal werken in het sociale domein; de grootste en meest uitdagende opgave bij de 3 decentralisaties. Het project maakt deel uit van zowel directie Woon- en Leefomgeving, als ook van het programma van BZK wat zich bezig houdt met de versterking van de samenhang van de 3 decentralisaties: Gemeenten van de Toekomst.

Het project Integrale Aanpak ondersteunt ruim 55 gemeenten met

  • Leergroepen waar kennis en ervaringen gedeeld worden: het krachtigste leerinstrument voor projectleiders die jeugdteams, sociale wijkteams, frontlijnteams, MPGaanpak sturen, etc.
  • Advies op maat voor gemeenten
  • Producten die hieronder vermeld staan

Integraal werken in het sociale domein
Het Rijksexperiment Achter de Voordeur (BZK en VWS) was van 2007 tot 2011 de voorloper van huidige landelijk project Integrale Aanpak.

Via de Wijkenaanpak en het Rijksexperiment 'Achter de Voordeur' zijn sinds 2007 zinvolle ervaringen opgedaan met het integraal werken in het sociaal domein. Ervaringen die nu benut kunnen worden voor de 3 d’s. Want de aanpak in de aandachtswijken was misschien wel een proeftuin voor wat nu sociale wijkteams zijn gaan heten. Het doel is niet veranderd; een betere en meer efficiënte ondersteuning aan gezinnen en huishoudens. Kernbegrippen van de Integrale Aanpak zijn: outreachend, wijkgericht, integraal, de vraag centraal (niet de organisatie) en uitgaan van eigen kracht. Zes jaar ervaring hebben methodieken en producten opgeleverd die achter deze buttons zijn te raadplegen.

MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse)

Prototype MKBA

Gedurende het Rijksexperiment van VWS (toen nog Jeugd en Gezin) en BZK is een prototype MKBA ontwikkeld. Het prototype is inmiddels goed gevuld met feitelijke informatie over kosten van allerlei interventies en opbrengst daarvan, op basis van onderzoek. Daarnaast is het prototype steeds beter gevuld, omdat we steeds meer weten over daadwerkelijke kosten van interventies en opbrengsten in brede zin: startkwalificaties, huisuitzettingen, uithuisplaatsingen kinderen, uitkeringen, jeugdzorg, awbz/ggz/verslavingszorg, etc.

Toepassing MKBA

De MKBA wordt toegepast voor projecten/aanpakken in steden die ofwel al tijdje lopen of nog aan de start staan. Het betreft veelal integrale aanpakken in de vorm van wijkteams, social teams, frontlijnteams, aanpak MPG, overlastgevende MPG, etc. Veel gemeenten passen het toe, om in aanloop naar de transities te monitoren en te meten. Voorbeelden van steden die dit met name doen voor de decentralisatie van de jeugdzorg zijn Amsterdam en Rotterdam. Inmiddels is de MKBA in zo’n 20 steden uitgevoerd, veelal met behulp van cofinanciering van BZK.

De MKBA maakt inzichtelijk welke opbrengst de investeerder (gemeente) genereert en welke baten elders vallen (zorgverzekering, maatschappelijk opvang, zware jeugdzorg, etc). Bij interventies in het sociale domein ontbreekt veelal een controlegroep. In het prototype zit een gefundeerde correctie, zodat men kan nagaan hoeveel van het effect/opbrengst toegeschreven kan worden aan de interventie (regie, wijkgericht, integraal, outreachend, 1 huishouden/gezin 1 plan 1), waarbij de vraag is hoeveel effect bereikt zou zijn als er niets gedaan was of als men (slechts) reguliere interventies ingezet zou hebben. Doordat er diverse MKBA’s beschikbaar zijn en beschikbaar komen (waarbij hetzelfde prototype is gehanteerd), kunnen we de MKBA’s met elkaar gaan vergelijken. Zo werken we toe naar een ‘meta-analyse’. De meta-analyse heeft tot doel om te leren van de verschillen en te definiëren wat de werkbare ingrediënten zijn. De MKBA-tools bieden gemeenten de mogelijkheid om zelf op eenvoudige wijze (de potentie van) de eigen aanpak door te rekenen, zonder ondersteuning van een extern bureau. De verwachting is dat dit tegen het eind van dit jaar wordt opgeleverd.

Bijgaand

  • Document met introductie van MKBA 1 gezin 1 plan
  • Handreiking MKBA voor beleidsmakers
  • Rapport MKBA MPG-aanpak Amsterdam
  • Rapport MKBA Frontlijnteam Leeuwarden

Meta –analyse MKBA’s sociale (wijk)teams
In de meta-analyse MKBA’sociale (wijk)teams zijn de kosten en baten van verschillende soorten integrale aanpakken met elkaar vergeleken en geduid door LPBL. Het rapport en meer informatie over de meta-analyse is te vinden via deze link.

Overige informatie:

eBook
Op 14 mei jl. is het eBook Achter de Voordeur – de praktijk als landingsbaan gelanceerd tijdens het landelijk congres Achter de Voordeur/Multi Probleemgezinnen in Amersfoort. Het is een vervolg op het eBook 'Aan de slag achter de voordeur' van het ministerie van BZK en VWS vanuit het landelijk project aanpak Achter de Voordeur/Multi Probleemgezinnen. De input voor dit eBook is te danken aan de 123 projectleiders die vanuit 54 gemeenten zijn aangesloten bij het landelijk leernetwerk en aan experts die zich inzetten op dit onderwerp. In het eBook zijn kennis en ervaringen verzameld en wordt voorgesorteerd op de toekomst van de decentralisaties.

Video-impressie
Hierbij ook een link naar de video-impressie van het landelijk congres op 14 mei: video-impressie

Profiel generalist
Hoe ziet het profiel van een generalist in een wijkteam er uit? Zie bijlage.

Handleiding woonproblematiek multiprobleemgezinnen
Bijgaand de handleiding over hoe om te gaan met multiprobleemgezinnen en woonproblematiek ‘Voorkomen is beter dan uit huis zetten’. Omdat daar veel vragen over waren, heeft BZK bureau DSP-groep gevraagd een inventarisatie te maken van verschillende toegepaste aanpakken en van de juridische (on)mogelijkheden als huisuitzetting dreigt of als huurschulden stijgen.

TMA Methode
De TMA Methode is een geïntegreerde systematiek voor selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers waarbij de ontwikkeling van talenten en competenties  centraal staat. Wilt u hier meer over lezen?  Zie de interviews met oa Jeanet Zonneveld, Daniel Giltay Veth, Yvonne Wijland en Ellen de Goede.

8 documenten toegevoegd
Lid worden