Nieuwsbericht

Videonieuwsbrief Wmowerkplaats Nijmegen

6 maart 2015 | 4 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland (voorheen De MOgroep) stimuleert met het project Kwartiermaken W&MD in de Wmo-werkplaatsen, de betrokkenheid van het werkveld in de Wmo-werkplaatsen. In deze videonieuwsbrief staat de Wmo-werkplaats Nijmegen centraal. U vindt de complete videonieuwsbrief onderaan deze pagina in de bijlage.

Film 1 Wmo-werkplaats Nijmegen
Paul Vlaar

Senior projectleider Movisie Vakmanschap. Ondersteunt het landelijk overleg van de Wmo-werkplaatsen.

Wmo-werkplaatsen zijn samenwerkingsverbanden van hogescholen, welzijn en zorg en gemeenten. Hier werkt Sociaal werk aan innovatie van het sociaal domein. Paul Vlaar ziet dat de Wmo-werkplaatsen groeien in hun rol. 'Het zijn voorlopers van hoe je op regionaal niveau kennisnetwerken kunt opbouwen.' Nijmegen is erg productief. 2015 is het jaar van de Transformatie. 'We moeten samen nieuwe slimme oplossingen bedenken voor kwetsbare mensen. Samen met het werkveld worden in rap tempo methodes en instrumenten ontwikkeld.’  

Film 2 Actie-lerende teams en een hogere kwaliteit van leven bereiken
Martha van Biene  
Lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief, Kenniscentrum HAN SOCIAAL, bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en programmaleider van de Wmo-werkplaats Nijmegen.

Martha van Biene bouwt aan de infrastructuur die leren en werken met elkaar verbindt. Ze begeleidt 45 sociale wijkteams in Actie-leren. De praktijk van de professionals is steeds leidend. Teams moeten ‘lerende teams’ worden. Martha: ‘De transformatie krijgen we alleen voor elkaar als we gebruik maken van elkaars capaciteiten. Alle vragen op je pad moet je al lerend oplossen met elkaar.’ De Wmo-werkplaats ontwikkelt instrumenten om rendement te meten. 'We willen weten of de kwaliteit van leven echt omhoog gaat, en of we reductie van zorgkosten bereiken.' Voorbeelden van die instrumenten zijn de Effectencalculator en de Partnerschapskaart.

Film 3 Jongeren helpen jongeren
Marzouk Mechbal 
Senior jongerenwerker bij Tandem Welzijn.

Jongerenwerk in Nijmegen Dukenburg werkt al jaren samen met een van de drie OntwikkelWerkplaatsen (OWP’s) van de HAN. Uit een vraagpatronenonderzoek onder jongeren tussen de 10 - 21 jaar bleek dat jongeren het liefst ondersteund en gecoacht worden door leeftijdgenoten uit de buurt. Sociaal werker Marzouk Mechbal organiseert nu schoolondersteuning met vrijwilligers. Dat gaat veel verder dan huiswerkbegeleiding. Op school of in het buurthuis vinden jongeren plek en ruimte voor huiswerk, coaching en advies. Voor lichamelijk beperkte vrijwilliger Tarik is geven van huiswerkbegeleiding waardevolle dagbesteding. Als rolmodel inspireert hij de jongeren.?      

Film 4 Wat zit er achter iemands eenzaamheid? Signaleren en aanpakken
Dries de Moor
Docent en supervisor HAN Sociale Studies.        

Alleen bingo in het buurthuis werkt niet tegen eenzaamheid. Persoonlijke aandacht wel. In september 2014 startte de Wmo-werkplaats Nijmegen de training ‘Doorbreek Eenzaamheid’. Vrijwilligers, mantelzorgers en professionals werken samen in de trainingsgroep van Dries de Moor. Ze leren eenzaamheid signaleren en er met de cliënt echt iets aan te doen. ‘Je ziet elkaars waarde’. Elke cliënt krijg een persoonlijk actieplan. Eenzaamheid is een speerpunt van de Wmo-werkplaats Nijmegen. Onderzoekers en studenten van de HAN monitoren en meten of deelnemers daadwerkelijk beter zijn geworden in het signaleren en aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement. In samenwerking met CoalitieErbij wordt gewerkt aan een e-learning module die de werkvormen voor iedereen toegankelijk maakt.        

Film 5 Bruggenbouwers helpen met contact leggen in gewone situaties
Elsbeth Kamphuis
Consulent MEE Gelderse Poort.          

Door de transities krijgen sociaal werkers ook meer te maken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ze werken nauwer samen met MEE-organisaties. MEE Gelderse Poort ontwikkelde de succesvolle werkwijze 'Bruggenbouwers'. In Arnhem is student Mike zo’n bruggenbouwer. Hij helpt Lucas om contact te leggen met vriendjes, zodat Lucas dat leert en straks zelf kan. De Wmo-werkplaats Nijmegen traint nu ook vrijwilligers om bruggenbouwer te worden en ontwikkelt de aansluiting bij het wijkteam. Hoe komt een signaal van het wijkteam bij een vrijwillige bruggenbouwer terecht? Wat doet de vrijwilliger, wat doet de sociaal werker? Elsbeth Kamphuis is de trekker van dit project, dat navolging verdient in de rest van het land.       

Film 6 De Effectencalculator
Maarten Kwakernaak
Onderzoeker Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief.

Het effect van sociaal werk: hoe meet je dat? Een vraag waar veel organisaties mee worstelen. In de Wmo Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator is dit evaluatie-instrument ‘Nieuwe Stijl’ ontwikkeld. De Effectencalculator is een instrument dat maatschappelijke meerwaarde van interventies in het sociale domein in kaart brengt op basis van informatie van individuele casussen, en vanuit het perspectief van direct betrokkenen. Daarbij wordt de professionele ondersteuning geïnventariseerd, inclusief het bijbehorende prijskaartje.    

Film 7 De Partnerschapskaart
Erik Jansen
Associate Lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief.

Samenwerken is ingewikkeld, ook bij buurtinitiatieven waar vaak een heel netwerk van belanghebbenden bij betrokken is. Wat wil je hoe bereiken? De Partnerschapskaart is een dialogisch instrument. Je kunt ermee bouwen aan partnerschapsrelaties in gemengde groepen. Denk aan burgers en professionals. Voor je aan een project of initiatief begint maak je een concrete voorstelling van jouw beeld bij de samenwerking. Daarover ga je in gesprek met de andere partners. Zo dwing je elkaar om vooraf goede afspraken te maken over hoe je kunt samenwerken als collectief. De Partnerschapskaart wordt inmiddels met veel succes en enthousiasme toegepast.
Meer instrumenten en leermodules van de HAN vind je hier. 
Videonieuwsbrief Friesland.
Videonieuwsbrief Rotterdam.  
 

Deze videonieuwsbrieven heeft Sociaal Werk Nederland ontwikkeld ism LvK Media. 

Bijlagen

Lid worden