Nieuwsbericht

VIDEOnieuwsbrief Wmowerkplaats Friesland

18 juni 2014 | 3 minuten lezen


De Wmo-werkplaatsen zijn in 2009 in het leven geroepen om nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn te zoeken, ontwikkelen en evalueren. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, organisaties uit de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden. De Wmo-werkplaatsen kennen een looptijd tot en met 2015. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, organisaties uit de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden.

Sociaal Werk Nederland (voorhgeen de MOgroep) stimuleert met het project Kwartiermaken W&MD in de Wmo-werkplaatsen de betrokkenheid van het werkveld in de Wmo-werkplaatsen. De Videonieuwsbrief Friesland vindt in de bijlage onderaan. Hieronder de films per stuk.

FILM 1 Wil van der Steuijt, Senior beleidsmedewerker Wmo, ministerie van VWS
Wmo-werkplaatsen zijn samenwerkingsverbanden van hogescholen, welzijn en zorg en gemeenten. Wil van der Steuijt is hier vanuit het ministerie nauw bij betrokken. Ze stimuleert effectieve samenwerking, zodat alle kennis en goede dingen die bedacht zijn ook in de praktijk gebruikt worden door de sociaal werkers elders in het land. Zo wordt de uitvoering van de Wmo beter. Die kennis moet onderbouwd, overdraagbaar en uitgerold worden. Ze woonde de startbijeenkomst van de Wmo-werkplaats Friesland bij. “Mooi, die ict-ambitie in Friesland: alle thuiszorgwerkers aan de eHealthkoffer!”

FILM 2 Dr. Evelyn Finnema, lector Talmalectoraat Wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd aan de NHL Hogeschool.
De startbijeenkomst van de Wmo-werkplaats Friesland levert een volle collegezaal op. Lector Evelyn Finnema is de trekker van deze Wmo-werkplaats. In korte tijd hebben 45 organisaties en gemeenten de handen ineen geslagen en zich verbonden aan deze Wmo-werkplaats met de deelprojecten eHealthkoffer, eenzaamheidsbestrijding en gebiedsgericht werken. Geen nieuwe projectjes bedenken, maar doorontwikkelen en zorgvuldig implementeren. “Die transitie is een enorme klus; de grootste omwenteling in jaren. Maar ik zie een enorme dynamiek, en daar word ik blij van. We voelen allemaal hoe groot de urgentie is om stappen te zetten. We hebben samen gigantisch veel denkkracht en doekracht voor het goed organiseren van zorg en welzijn.“

FILM 3 Andries Ekhart (PvdA), Wethouder werk & inkomen, AWBZ/WMO en sport in Leeuwarden.
De gemeente Leeuwarden gelooft heilig in de omslag in denken en doen, de transformatie. De brede sociaal werker kan aan de voorkant heel veel ondervangen. Ekhart vindt deze ‘sociale huisarts’ belangrijk. ‘Die moet om tafel met de burger, en uitzoeken wat die écht nodig heeft of nog zelf kan. Niet zorgen vóór, maar zorgen dát. 1e-lijnscooperaties, vraaggericht werken: we blijven meer geld in de voorkant stoppen, want we weten dat elke euro 1,40 euro oplevert aan besparing zorgkosten.” Deze sociaal werkers of ‘generalisten’ zijn dus hard nodig. Ze moeten snel, goed opgeleid worden. In een aantal dorpen en steden in Friesland werken ze al toegepast onder de naam Meitinkers en Mienskipssoarch.

FILM 4 Erik Zwierenberg, deelprojectleider eHealthkoffer aan de NHL en directeur van het platform GEEF, ondergebracht in Huis van het heden, in de hogeschool.
Friesland werkt als enige Wmowerkplaats aan ICT-oplossingen voor sociaal werk. Er zijn tienduizenden websites en methoden met e-hulp. Maar wat werkt goed? In de eHealthkoffer zitten door sociaal werkers zelf uitgekozen ICT-methodes waarmee zij, én burgers thuis uit de voeten kunnen. Nu moeten alle sociaal werkers in de regio die eHealthkoffer nog leren kennen en effectief kunnen gebruiken. De Wmo-werkplaats ontwikkelt daarvoor een e-learningsysteem. “We willen echt een verandering op gang brengen in de organisaties. We willen dat alle medewerkers in zorg en welzijn daadwerkelijk gebruik gaan maken van al die methoden die er zijn. Het zou heel mooi zijn als de kennis van de Wmo-werkplaats Friesland straks via de Wmo-werkplaatsen opgepakt wordt door de andere regio’s in Nederland.

FILM 5 Willie Oldengarm, sociaal gerontoloog/projectleider integrale aanpak eenzaamheid. Timpaan Welzijn
Mensen zelf in hun kracht zetten om wat aan bijvoorbeeld eenzaamheid te doen, is een vak. Hoe herken en bestrijd je eenzaamheid en bereik je kwetsbare mensen met een beperking of dementerenden écht. Hoe koppel je ze snel aan het juiste maatje. Willie ontwikkelde de signaleringskaart met routekaart, en geeft cursussen. Ze traint beroepskrachten en vrijwilligers in integrale aanpak. Vroegsignaleren, kleine stappen, geen moeilijke woorden gebruiken. Ze onderschrijft het belang van de Wmo-werkplaats: implementeren van wat je bedenkt is zó cruciaal. Niet steeds weer nieuwe dingen bedenken, maar dóórontwikkelen en leren van fouten. Dat doen ze in Opsterland al 4 jaar.

Met deze videonieuwsbrief informeert de MOgroep over de Wmo-werkplaats in Friesland. 

Zie ook de videonieuwsbrief Wmo-werkplaats in Rotterdam.

Sociaal Werk Nederland en Movisie werken aan de Wmowerkplaatsen. Mis niets en meld u aan voor de Movisie nieuwsbrief van de Wmo-werkplaatsen.

Lid worden