Nieuwsbericht

Evaluatie Jeugdwet: meer aandacht nodig voor preventie en transformatie

Chris Bos
6 februari 2018 | 2 minuten lezen

‘Hoewel met de decentralisatie van de Jeugdwet een goede beweging in gang is gezet en ouders positief zijn over de uiteindelijke hulp, ervaren juist kwetsbare kinderen en ouders dat niet altijd, ‘aldus minister Hugo de Jonge, in zijn reactie op het evaluatierapport van de Jeugdwet dat onlangs is aangeboden aan de ministeries van VWS, JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ‘De evaluatie leert ons namelijk dat eenoudergezinnen en gezinnen met een laag inkomen grote moeite hebben om de weg naar de juiste hulp te vinden.’

Samenwerking tussen domeinen hapert nog
‘Een ander belangrijk punt uit de evaluatie,’ vervolgt de minister, ‘is de samenwerking tussen domeinen, zoals de jeugdhulp, het onderwijs en bijvoorbeeld de schulphulpverlening. Daar komen gemeenten nog te weinig aan toe.’
Senior beleidsmedewerker Ernst Radius van Sociaal Werk Nederland onderschrijft die conclusie. ‘Er is meer aandacht nodig voor echte transformatie en preventie. Daar zien we in de dagelijkse praktijk nog te weinig van terug. Er moet meer worden geïnvesteerd in een sterke sociale basis en in de versterking van generalisten in wijkteams op het gebied van jeugd.’

Vindbaarheid van hulp vergroten
Andere partijen reageren in soortgelijke bewoordingen. “Uit de evaluatie blijkt dat gemeenten en lokale teams enthousiast zijn over de toegankelijkheid van de hulp, maar dat ouders en jongeren het vaak lastig vinden om die hulp te vinden. De evaluatie bevat goede aanbevelingen om de vindbaarheid van de hulp te vergroten,” schrijft de VNG.
En bovendien: “De onderzoekers constateren dat de meerderheid van de ouders positief is over de kwaliteit van de jeugdhulp en over de hulpverleners. Dit geldt zowel voor hulp in een instelling, als voor hulp die geboden wordt in lokale teams.

  • Uit de evaluatie blijkt dat professionals vinden dat ze niet meer ruimte hebben gekregen, terwijl dit ook één van de doelen van de transformatie is.
  • Ook gemeenten zijn kritisch over de mate waarin dat tot nu toe al gelukt is.”

NJI
“Twee belangrijke doelen van de Jeugdwet worden slechts ten dele waargemaakt. Het is de gemeenten nog niet gelukt het beroep op specialistische hulp te verminderen door meer laagdrempelige en preventieve hulp. Ook slagen gemeenten er nog onvoldoende in om jeugdhulp te verbinden met andere sociale domeinen.”

ZonMw
“De evaluatie laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever stelsel nog niet gerealiseerd is. Er is tijd nodig om de decentralisatie echt te laten werken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten en zorgaanbieders om de transformatie verder te brengen.”

Defence for Children
“Defence for Children constateert dat de rechten van het kind in de jeugdhulp nog onvoldoende worden beschermd in de Jeugdwet en de uitvoering daarvan. Dat is zorgelijk. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben alle kinderen recht op toegang tot passende jeugdhulp wanneer zij dit nodig hebben.
Defence for Children roept het Rijk en de gemeenten op om werk te maken van de zorgpunten die in de evaluatie naar voren zijn gebracht, vanuit een benadering die gebaseerd is op kinderrechten.”
Hier vind je het rapport Evaluatie Jeugdwet.