Publicatie

Gemeenten en inkoop van zorg voor jeugd

2 januari 2013 | 1 minuut lezen

Ex-wethouder Guus Krähe onderzocht op welke manieren gemeenten de zorginkoop gaan aanpakken. Zijn afstudeerscriptie laat zien hoe gemeenten de zorg voor jeugd inkopen na de transitie in 2015 en welke kennis zij daarvoor nodig hebben. Ook geeft hij aanbevelingen, tips en handvatten.

De belangrijkste conclusies zijn:

 • Gemeenten hebben al redelijk goed nagedacht over de inkoop van zorg voor jeugd. Niet altijd staan de plannen al op papier, maar visie op hoe de organisatie er uit gaat zien is zeker aanwezig.
 • Gemeenten willen de zorg voor jeugd zoveel mogelijk op wijk- en buurtniveau organiseren.
 • Marktwerking wordt slechts in een beperkt aantal gevallen ingevoerd.
 • Naast de traditionele vormen, subsidiëren en aanbesteden, willen gemeenten verschillende hybride vormen hanteren bij de inkoop van zorg voor jeugd.
 • Voor individuele specialistische hulp overweegt men aanbesteden. Daarbij wordt regionaal samengewerkt en komt er bij voorkeur een egalisatiefonds.
 • De meeste gemeenten willen aan de slag met regionale zorgaanbieders die goed op de hoogte zijn van de lokale situatie.
 • Qua sturing geldt dat gemeenten bij voorkeur willen sturen op outcome. Zolang dit nog niet mogelijk is, sturen zij op methode en output.
 • Gemeenten hebben vooral kennis nodig over het financiële verdeelmodel. Daarbij zien ze graag een bundeling van alle geldstromen voor de decentralisaties.
 • Gemeenten hebben nog wel weinig kennis over de tweedelijnszorg.
 • Over het aanleveren/bijhouden van gegevens over de zorg voor jeugd zijn nog afspraken nodig met de netwerkpartners, zo mogelijk gekoppeld aan financiële afspraken.
 • De vernieuwingsslag wordt mogelijk met hulp van de huidige kennis en door kennisdeling met andere gemeenten en zorgaanbieders.
1 document toegevoegd
Lid wordenContact