Blog

Welzijn in het hart van het sociale domein

Florentius Kist
22 februari 2014 | 2 minuten lezen

Binnenkort brengt het college van b&w van Almere een werkbezoek aan welzijnsorganisatie De Schoor. De medewerkers van De Schoor zijn er druk mee. Op het programma staan onder meer de opbrengsten welzijn nieuwe stijl, zichtbaar gemaakt in een aantal innovatieve projecten, vooral gericht op kwetsbare Almeerders. Daarnaast krijgt het college van b&w bij haar bezoek een pamflet overhandigd met als titel 'Welzijn in het hart van het sociale domein'.

In het pamflet wordt toegelicht op welke wijze De Schoor bijdraagt aan presentie, preventie, participatie en perspectief voor Almeerders. Bijvoorbeeld via haar bijdrage aan de sociale wijkteams. Het gemeentebestuur beoogt volgend jaar 16 van die teams operationeel te hebben. De huidige formatie opbouwwerk van De Schoor is echter maar toereikend voor acht sociale wijkteams. In het pamflet wordt ook uitgelegd dat De Schoor inmiddels al € 700.000,= heeft bezuinigd. En dat er voor 2015 nog een taakstelling ligt van ongeveer € 375.000,= ligt.  De boodschap aan het college is dat De Schoor hier nog een zware dobber aan heeft en dat nieuwe bezuinigingen onmiskenbaar gevolgen zullen hebben voor de kwaliteit en kwantiteit van het welzijnswerk.

Wyanne Huitema, hoofd van de afdeling Beleid & Communicatie van De Schoor, geeft aan dat het pamflet is opgesteld om te laten zien aan beslissers wat uitvoeringsorganisaties in de wijken realiseren. "De aanpak van De Schoor werpt haar vruchten af, mede doordat wij innovatief en creatief te werk gaan wat leidt tot besparingen. Bovendien sluit onze aanpak goed aan bij de uitgangspunten van de gemeentelijke kadernota 'Doen wat nodig is'. In die nota staan de begrippen preventie en activering centraal en dat is precies wat wij realiseren."

Debat
Wyanne: "Wij hebben overwogen, bijvoorbeeld met andere maatschappelijke organisaties die actief zijn in het sociale domein, een lijsttrekkersdebat te organiseren. Echter dat wordt al opgepakt door de media. Wel leveren we input op terrein van welzijn. En een van onze nieuwe projecten, De Participatiefabriek, organiseert een jongerendebat tijdens de week van Zorg en Welzijn, vlak voor de verkiezingen."

"In het voorjaar van 2013 hebben we een aantal 'Eettafels' georganiseerd voor politieke partijen die toen bezig waren met het opstellen van hun partijprogramma's. Op ludieke en informele wijze hebben wij hen een menu voorgezet dat parallel liep met de punten waarvoor wij aandacht vroegen, zoals wijkgericht werken, participatie en bezuinigingen. In de programma's van de partijen komt weliswaar niet alles terug wat toen aan de orde is geweest, maar we zijn er van overtuigd dat deze eettafels hebben bijgedragen aan aandacht voor welzijn in de stad."

Nieuwe raad
Wyanne heeft contact gezocht met de griffie van de gemeente omdat ze een inwerkprogramma voor de nieuwe raadsleden aan het voorbereiden zijn. Onderdeel daarvan is een aantal werkbezoeken van de nieuwe raad aan maatschappelijke organisaties. "Natuurlijk willen we een bijdrage leveren aan het inwerkprogramma. We laten de raadsleden graag zien wat we doen en wat dat oplevert voor de stad." aldus Wyanne.

De Schoor investeert systematisch in de relatie met de gemeente, zowel op bestuurlijk niveau als met de ambtenaren. Er is een jaarplanning afgesproken, zodat ze precies weten wanneer ze weer om de tafel zitten. "Dat is voor ons erg plezierig, omdat we daardoor veel mogelijkheden hebben om af te stemmen, nieuwe inzichten aan te reiken en nieuwe afspraken te maken. Kortom, de lijnen zijn gelukkig erg kort. Onze directeur-bestuurder Han Jetten is de eerst aangewezen persoon om contacten met de wethouders te onderhouden. De managers van De Schoor onderhouden vooral de relaties op ambtelijk niveau."

Wyanne: "Het onderhouden van goede relaties met het stadhuis betaalt zich uit. Als er bepaalde wensen zijn bij raad of college, dan zijn wij vaak het eerste aanspreekpunt. Wij maken graag tijd vrij om proactief en in samenwerking projecten op te zetten. Dat wordt zeer gewaardeerd."

Wim Carabain

Lid worden