Nieuwsbericht

Klijnsma stuurt Tweede Kamer evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en kabinetsreactie

27 juni 2016 | 3 minuten lezen

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft vandaag, 27 juni 2016, de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) naar de Tweede Kamer gestuurd.De Tweede Kamer spreekt 6 juli a.s. met staatssecretaris Klijnsma over het armoede- en schuldenbeleid.

Sociaal Werk Nederland riep samen met de NVVK, VNG en Divosa in het pamflet Naar een betere Aanpak van Schulden en Armoede het kabinet op om de wet- en regelgeving aan te passen en de preferente positie en andere bijzondere incassobevoegdheden van rijk en andere publieke instellingen te beperk. Als het Rijk werkelijk goede schuldhulpverlening wil, dan zal het ook moeten kijken naar de eigen rol als schuldeiser. Een groot gedeelte van de schulden bestaat uit vorderingen (bronheffing, CJIB-boetes, bankbeslag) van de overheid. Om het schuldenprobleem aan te pakken, zijn daarom dringend concrete wijzigingen noodzakelijk stelden VNG, Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland in hun pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’.

Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor een betere schuldhulpverlening. Ze wil bereiken dat mensen die er zelf niet in slagen hun schulden af te lossen, vaker op de juiste manier manier worden geholpen.

Klijnsma vindt dat uit de evaluatie blijkt dat er verbeterpunten zijn. Daarom koppelt zij actie aan de uitkomsten, na intensief overleg met onder meer VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en cliëntenraad LCR. Die organisaties wijzen er op hoe belangrijk het is dat mensen niet zondermeer worden geweigerd bij de schuldhulpverlening. Ze wijzen op het belang van de beslagvrije voet en van een goede afstemming tussen schuldeisers.

Deze aanbevelingen en de knelpunten die de Ombudsman heeft verzameld gebruikt Klijnsma voor haar actieplan. “Mensen mogen zich niet in de steek gelaten voelen. Daarom wil ik samen met heel veel betrokken partners de schuldhulpverlening toegankelijker, transparanter en professioneler maken. Daar trek ik 7,5 miljoen euro voor uit.” Ook wil zij ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de schuldhulpverlening, en schuldhulpverlening sneller, eerlijker en zonder onnodige kosten kan worden uitgevoerd. 

Uit de evaluatie blijkt dat het lastig is om inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening. Volgens de wet moet een gemeente voor iedereen die aanklopt op individueel niveau bepalen welke hulp het beste past. Hoewel daar geen harde cijfers over zijn, heeft Klijnsma toch de indruk dat er naast alle mensen die goed worden geholpen, ook mensen tevergeefs bij gemeenten aankloppen. Daarom kondigt zij acties aan:

Toegankelijkheid
Om helder te krijgen hoe het met de toegang tot schuldhulpverlening in de praktijk is gesteld laat Klijnsma de Inspectie op korte termijn onderzoek doen. Blijkt daar uit dat de wet moet worden aangescherpt, dan doet zij dat. Het wetsvoorstel wordt alvast voorbereid zodat het snel na afronding van het onderzoek kan worden ingediend als dat nodig blijkt.

Aanpassen wetgeving om knelpunten op te lossen
De aanpak van andere knelpunten in de regelgeving is al in gang gezet. Sinds januari zijn alle gerechtsdeurwaarders aangesloten op het beslagregister, de overheid volgt. De vereenvoudiging van de beslagvrije voet gaat dit jaar naar de Kamer. Het breed moratorium wordt volgend jaar van kracht. Wanbetalers in de zorg krijgen een aanzienlijk lagere bestuursrechterlijke premie.

Meten is weten
Om goed beleid te kunnen maken hebben gemeenten meer cijfers nodig. Daarom gaan kabinet, VNG, Divosa en NVVK aan de slag om betere sturings- en monitoringsinformatie te organiseren. Met de benchmark armoede en schulden kunnen gemeenten met elkaar worden vergeleken.

Professionalisering en innovatie
De  VNG, de NVVK, Divosa en Sociaal Werk Nederland ontwikkelen met SZW, de cliëntenraad en Nibud als partners een ondersteuningsprogramma om de schuldhulpverlening te professionaliseren.Dat gaat van schuldhulpverleners in de uitvoering, beleidsmedewerkers bij gemeenten tot wethouders en cliëntenraden. Ook krijgen gemeenten en maatschappelijke organisaties, waarbij veel vrijwilligers aan de slag zijn, ondersteuning bij het terugdringen van problematische schulden.

Door de transities kunnen gemeenten integraler hulp bieden. Dat geldt ook voor schuldhulpverlening. 80% van de vragen bij de sociale (wijk)teams en integrale intakes gaat over financiën. Schulden hebben directe impact op alle andere levensdomeinen. Schuldhulp moet goed en effectief zijn. Aangezien voorkomen nog betre is, zetten gemeenten samen met sociaal werk en andere partiejn meer in op preventie, vroegsignalering en financiële educatie. Schulden voorkomen en afhandelen is een vak; dat vergt ook een investering in vakmanschap.

Zie hier de Kamerbrief van het kabinet. 
En het artikel in Trouw.
Hier de reactie van de VNG.
Rond deze termijn verschijnt ook de Kamerbrief met Toezeggingen rond Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting 

Lid worden