Nieuwsbericht

Begrotingsbehandelingen van Veiligheid en Justitie (en VWS onderdeel jeugd)

5 december 2016 | 2 minuten lezen

Veiligheid en Justitie
De Tweede Kamer besprak de begroting van Veiligheid en Justitie met de bewindspersonen. Sociaal Werk Nederland heeft in aanloop naar het debat de politiek laten weten dat een deel van het extra budget voor de politie/wijkagenten uit de begroting van V en J, gereserveerd dient te worden om de 5000 wijkagenten en 3000 jongerenwerkers in het kader van effectieve aanpak en voorkoming radicalisering beter te laten samenwerken.
Sociaal Werk Nederland vindt dat versterking van de samenwerking tussen wijkagenten en sociaal werk nodig is voor het werken in de haarvaten en buurtnetwerken.

Dat kan door middel van een actieprogramma om te komen tot samenwerkingsafspraken met sociaal werkers (in het bijzonder de jongerenwerkers). Nodig is ook gezamenlijke deskundigheidsbevordering en -trainingen zodat zij elkaar beter leren kennen, elkaars taal leren spreken en elkaars werkwijzen begrijpen. Dit zal bij een lokaal/regionaal opgezet deskundigheidsprogramma meteen vruchten in de praktijk afwerpen! 

Deze eerstelijnswerkers binnen politie en sociaal werk kunnen bijdragen aan het voorkomen van radicalisering als zij het fenomeen radicalisering leren begrijpen, de signalen ervan herkennen, bewust zijn van hun eigen rol en weten wat zij kunnen doen om radicalisering af te remmen. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (publicatie Preventie van Radicalisering, maart 2016) geeft aan dat netwerkvorming van professionals daarmee vaak samenhangt: “Bijvoorbeeld wanneer professionals via gezamenlijke trainingsactiviteiten een netwerk opbouwen en leren dat zij radicalisering juist in samenwerking moeten tegengaan”.

Kamerlid Marcouch van PvdA stelde dat ‘als we jihadisme willen bestrijden, moeten we de extremisten en de jihadisten van vandaag keihard bestrijden, maar vervolgens ons best doen om de jihadisten en de extremisten van morgen te voorkomen'. Daarom diende hij een motie in met het verzoek aan de regering om ervoor te zorgen dat professionals alsnog de kennis, durf en bevoegdheden krijgen om achter de voordeur van gezinnen te kijken om hulp te bieden en te voorkomen dat ook andere gezinsleden radicaliseren. Kortom een motie die niet alleen gericht is op politiefunctionarissen maar op alle eerstelijnsprofessionals. Sociaal Werk Nederland zal er op aandringen dat bij de uitvoering ervan gekozen wordt voor gezamenlijke trainingsactiviteiten en professionele netwerkopbouw.

Veiligheid en Justitie en VWS: jeugd
Een week eerder werd het onderdeel Jeugd behandeld in de Tweede Kamer met de bewindspersonen van VWS en V&J (Veiligheid en Justitie). Hierin was veel aandacht met name vanuit VVD en PvdA voor jeugd-ggz, die ‘niet altijd naar voren wil’, ‘die onvoldoende is aangesloten op de wijkteams’. 75% van de verwijzingen loopt nog steeds via de huisarts. De doorverwijzingen door de wijkteams voor jeugd-ggz zijn wel gestegen, namelijk van 12 naar 25% ten opzichte van de eerste helft van 2015.

D66 kamerlid Vera Berkgkamp vroeg aan staatssecretaris Van Rijn of er een vervolg komt op de TSD (Transitiecommissie Sociaal Domein) in termen van een meerjarenplan en een commissaris. Hij verwijst de beantwoording van deze vraag door naar collega Plasterk over ‘hoe de rol van dwarskijker die de TSD heeft vervuld, in de komende periode kan worden ingevuld’. Er komt een agenda van het Rijk en gemeenten. Er komt echter geen afzonderlijke commissaris.

Sociaal Werk Nederland heeft de politiek opgeroepen zich sterk te maken voor een stevig transformatieprogramma de komende jaren. De staatssecretaris erkent dat de transformatie pas aan het begin staat en dat er nog veel werk verzet moet worden. Op vragen van de VVD over outcome-inkoop door gemeenten komt de Staatssecretaris in januari terug. Voor de VVD is dit een belangrijk punt, omdat hiermee de groei van de bureaucratie en de administratieve lasten een halt toegeroepen kan worden. Verder is staatssecretaris Van Rijn op verzoek van de PvdA bereid ‘om te kijken naar een soepele overgang van jongeren met een chronische aandoening naar de volgwassenenzorg’. Op vragen van CU-Kamerlid Voordewind toont Van Rijn zijn welwillende houding als het gaat om het monitoren van familiegroepsplannen. 

Lid wordenContact