Nieuwsbericht

Sociaal werk en verwarde mensen

30 juni 2016 | 2 minuten lezen

‘Triest genoeg was de moord op oud-politica Els Borst indertijd de directe aanleiding voor de instelling van dit aanjaagteam,’ aldus Marcel Mathijssen, senior adviseur Sociaal Werk Nederland. Ondertussen is het landelijke Aanjaagteam Verwarde Personen toe aan een tweede tussenrapportage. Sociaal Werk Nederland heeft daarvoor regelmatig input geleverd.
‘Zo was ik op 20 juni samen met sociaal werker Jenny Zwijnenburg bij een 24-uurssessie van het Bureauoverleg dat het Aanjaagteam op touw heeft gezet. Met ongeveer 60 betrokkenen namens circa 30 organisaties hebben we intensief de recente ontwikkelingen doorgenomen. En eerder dit jaar heb ik ook regelmatig aan tafel gezeten bij dat Bureauoverleg om de belangrijke rol van sociaal werk bij de begeleiding van deze mensen in de wijken te onderstrepen.’

Sociaal werk levert voorbeeldprojecten
Het Aanjaagteam kreeg als opdracht te bevorderen dat alle gemeenten en andere betrokken partijen de komende zomer beschikken over een sluitende aanpak voor mensen die verward gedrag vertonen. Marcel Mathijssen: ‘Dat gaat niet helemaal lukken, maar de tussenstand laat zien dat een aantal dingen goed gaat. Er is nu overal een gevoel van urgentie; en wat bijvoorbeeld ook enorm helpt is dat het voor dak- en thuislozen nu weer mogelijk is een zorgverzekering te nemen. Bovendien is er aandacht voor een integrale benadering bij diverse nieuwe initiatieven. Het project van Jenny is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van, dat we ook hebben ingebracht. Maar ook voor een project als Learn2work hebben we aandacht gevraagd. Hun preventieve aanpak voorkomt immers dat jongeren afhaken en wellicht gaan zwerven.’

Politie slaat alarm
Maar er moet ook nog echt wel wat gebeuren, aldus Marcel Mathijssen. ‘Te veel partijen denkt nog vooral vanuit hun eigen praktijk. Het systeem krijgt voorrang boven de werkelijkheid en belevingswereld van de mensen om wie het gaat. Er is nog te weinig aandacht voor preventie en vroegsignalering. Veel van deze mensen redden het in onze veeleisende maatschappij niet zonder ondersteuning en coaching op alle levensterreinen. Door de op zich terechte aandacht voor mensen met acute problemen blijven mensen met minder acute problemen in de schaduw. Tja, dan kun je wachten op het volgende acute probleem. Tijdens deze sessie trok de politie daarover weer aan de alarmbel.’

Nodig: goede ambulante voorzieningen
Goed nieuws is wel dat het Kabinet structureel 30 miljoen extra uittrekt voor een betere begeleiding van mensen met verward gedrag. ‘Dat geld moet dan wel gaan naar de opbouw van ambulante voorzieningen, zoals die van Jenny. Ik hoor ook wel pleidooien om de ontmanteling van de intramurale ggz-zorg terug te draaien, maar die ontmanteling is niet het probleem. Wat knelt is dat er in de wijken onvoldoende ambulante alternatieven zijn opgebouwd, terwijl dat wel was afgesproken. Deze mensen moeten begeleid kunnen wonen. Ze zijn bovendien vaak financieel niet zelfredzaam. Er moet dagbesteding of andere ontmoeting mogelijk zijn in de buurt. Dat moeten we alsnog gaan doen, daar maken we ons als Sociaal Werk Nederland hard voor en ik verwacht dat de noodzaak daarvan ook doorklinkt in de komende tussenrapportage van het Aanjaagteam.’

Lees ook de blog van Jenny Zwijnenburg over deze 24-uurssessie.

Lid wordenContact